UTORAK, 5.VII.2016.

sv. Antun Marija Zaccaria, priznavalac

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
I Cor 2, 4, Ps 110, 1
(I Cor 2, 4) Sermo meus et praedicátio mea non in persuasibílibus humánae sapiéntiae verbis, sed in ostensióne spíritus et virtútis. (Ps 110, 1) Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo, in consílio iustórum et congregatióne.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(I Cor 2, 4) Sermo meus et praedicátio mea non in persuasibílibus humánae sapiéntiae verbis, sed in ostensióne spíritus et virtútis.
1 Kor 2, 4, Ps 110, 1
[u Radićevom prijevodu Rimskog misala 5. Srpnja se slave sv. Ćiril i Metoda koji su u općem kalendaru 7. srpnja] (1 Kor 2, 4) [Šarić, obnovljeno izdanje] Govor moj i propovijedanje moje nije bilo u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile. (Ps 110, 1) [Prijevod M.B. prema KS, Šariću i Douai-Rheims] Hvalit ću te Gospodine, iz svega srca u zboru pravednika i u zajednici.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(1 Kor 2, 4) Govor moj i propovijedanje moje nije bilo u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Fac nos, Dómine Deus, supereminéntem Iesu Christi sciéntiam, spíritu Pauli Apóstoli, edíscere: qua beátus Antónius María mirabíliter erudítus, novas in Ecclésia tua clericórum et vírginum famílias congregávit.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
[prijevod M.B. ] Učini, Gospodine Bože, da, u duhu Pavla Apostola, usvojimo nadvisujuće poznavanje Isusa Krista, po kojemu je čudesno poučeni blaženi Antun Marija, okupio u tvojoj crkvi nove obitelji redovnika i djevica.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Tim 4, 8-16
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum. Caríssime: Píetas ad ómnia útilis est: promissiónem habens vitae, quae nunc est, et futúrae. Fidélis sermo et omni acceptióne dignus. In hoc enim laborámus et maledícimur, quia sperámus in Deum vivum, qui est Salvátor ómnium hóminum, máxime fidélium. Praécipe haec et doce. Nemo adulescéntiam tuam contémnat: sed exémplum esto fidélium in verbo, in conversatióne, in caritáte, in fide, in castitáte. Dum vénio, atténde lectióni, exhortatióni, et doctrínae. Noli neglégere grátiam, quae in te est, quae dana est tibi per prophetíam, cum impositióne mánuum presbytérii. Haec meditáre, in his esto: ut proféctus tuus maniféstus sit ómnibus. Atténde tibi et doctrínae: insta in illis. Hoc enim fáciens, et teípsum salvum fades, et eos qui te áudiunt.
1 Tim 4, 8-16
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Timoteju. Predragi, pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život - sadašnji i budući. Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati. Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajviše vjernika. Zapovijedaj to i naučavaj! Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju. Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva. Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima očit. Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Philip 1, 8-9, Philip 1, 10
(Philip 1, 8-9) Testis mihi est Deus, quo modo cúpiam omnes vos in viscéribus Iesu Christi. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis abúndet in sciéntia et in omni sensu. (Philip 1, 10) Ut probétis potióra, ut sitis sincéri, et sine offénsa in diem Christi.
Fil 1, 8-9, Fil 1, 10
[prema KS] (Fil 1, 8-9) Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju (Fil 1, 10) Da mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov.
Philip 1, 11
Allelúia, allelúia.
Repléti fructu iustítiae per Iesum Christum, in glóriam et laudem Dei. Allelúia.
Fil 1, 11
Aleluja, aleluja.
[prema KS] Puni ploda pravednosti po Isusu Kristu na slavu i hvalu Božju. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mc 10, 15-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Quisquis non recéperit regnum Dei velut párvulus, non intrábit in illud. Et compléxans eos, et impónens manus super illos, benedicébat eos. Et cum egréssus esset in viam, procúrrens quidam genu flexo ante eum, rogábat eum: Magíster bone, quid fáciam, ut vitam aetérnam percípiam? Iesus autem dixit ei: Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi unus Deus. Praecépta nosti: Ne adúlteres, Ne occídas, Ne furéris, Ne falsum testimónium díxeris, Ne fraudem féceris. Honóra patrem tuum et matrem. At ille respóndens, ait illi: Magíster, haec ómnia observávi a iuventúte mea. Iesus autem intúitus eum, diléxit eum, et dixit ei: Unum tibi deest: vade, quaecúmque habes vende et da paupéribus, et habébis thesáurum in caelo: et veni, séquere me.
Mk 10, 15-21
Slijedi sveto Evanđelje po Marku. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko ne primi Božjega kraljevstva kao dijete ne će uči u njega. I grleći ih i postavljajući na njih ruke blagoslivljao ih je. Kada je pošao dalje, netko pritrči, klekne preda nj i upita ga: Dobri učitelju, što mi je činiti da zadobijem vječni život? Isus mu reče: Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar nego jedini Bog, Poznaš zapovijedi: Ne čini preljuba, ne ubij, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuj svojega oca i majku. A onaj mu odgovori: Učitelju, sve sam to obdržavao od svoje mladosti. Isus ga pogleda, zavoli i reče mu: Jedno ti još treba: Pođi, prodaj sve što imaš, podijeli siromasima i steći ćeš blago na nebu. Tada dođi i hajde za mnom.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 137, 1-2
In conspéctu Angelórum psallam tibi: adorábo ad templum sanctum tuum et confitébor nómini tuo.
Ps 137, 1-2
Pjevam ti pred licem anđela, klanjam se u svetom hramu tvojemu i slavim ime tvoje. Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Ad mensam caeléstis convívii fac nos, Dómine, eam mentis et córporis puritátem afférre, qua beátus Antónius María, hanc sacratíssimam hóstiam ófferens, mirífice ornátus enítuit.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
[prijevod M.B.] Daj, Gospodine, da za stol nebeske gozbe donesemo onakvu čistoću duha i tijela,po kojoj je blaženi Antun Marija zasjao divno ukrašen prinoseći ovu presvetu žrtvu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Philip 3, 17
Imitatóres mei estóte, fratres, et observáte eos, qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram.
Fil 3, 17
Ugledajte se u mene i vladajte se prema onima koji žive po primjeru koji vam mi dajemo.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Caelésti dape, qua pasti sumus, Dómine Iesu Christe, eo corda nostra caritátis igne flamméscant: quo beátus Antónius María salutáris hóstiae vexíllum, contra Ecclésiae tuae hostes, éxtulit ad victóriam:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
[prijevod M.B.] Gospodine Isuse Kriste, neka se po nebeskoj gozbi kojom smo nahranjeni naša srca upale onakvom vatrom ljubavi po kojoj je blaženi Antun Marija stijeg spasonosne žrtve doveo do pobjede protiv neprijatelja Crkve:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.