PONEDJELJAK, 3.IV.2017.

Ponedjeljak u 1. tjednu Muke

Feria III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 55, 2, Ps 55, 3
(Ps 55, 2) Miserére mihi, Dómine, quóniam conculcávit me homo: tota die bellans tribulávit me. (Ps 55, 3) Conculcavérunt me inimíci mei tota die: quóniam multi bellántes advérsum me. (Ps 55, 2) Miserére mihi, Dómine, quóniam conculcávit me homo: tota die bellans tribulávit me. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Ps 55, 2, Ps 55, 3
(Ps 55, 2) Smiluj mi se, Bože, jer me zlostavljaju ljudi, po sav dan me napadaju i dosađuju mi. (Ps 55, 3) Po cijeli dan me muče neprijatelji moji, ima ih mnogo koji se bore protiv mene. (Ps 55, 2) Smiluj mi se, Bože, jer me zlostavljaju ljudi, po sav dan me napadaju i dosađuju mi. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Sanctífica, quaésumus, Dómine, nostra ieúinia: et cunctárum nobis indulgéntiam propítius largíre culpárum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Posveti, molimo, Gospodine, naše postove i udijeli nam oproštenje svih naših grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ionae 3, 1-10
Léctio Ionae Prophétae. In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad Ionam prophétam secúndo, dicens: Surge, et vade in Níniven civitátem magnam: et praédica in ea praedicatiónem, quam ego loquor ad te. Et surréxit Ionas, et ábiit in Níniven iuxta verbum Dómini. Et Nínive erat cívitas magna itínere trium diérum. Et coepit Ionas introíre in civitátem itínere diéi uníus: et clamávit, et dixit: Adhuc quadragínta dies, et Nínive subvertétur. Et credidérunt viri Ninivítae in Deum: et praedicavérunt ieiúnium, et vestíti sunt saccis a maióre usque ad minórem. Et pervénit verbum ad regem Nínive: et surréxit de sólio suo, et abiécit vestiméntum suum a se, et indútus est sacco, et sedit in cínere. Et clamávit, et dixit in Nínive ex ore regis et príncipum eius, dicens: Hómines et iuménta, et boves, et pécora non gustent quidquam: nec pascántur, et aquam non bibant. Et operiántur saccis hómines, et iuménta,et clament ad Dóminum in fortitúdine, et convertátur vir a via sua mala et ab iniquitáte, quae est in mánibus eórum. Quis scit, si convertátur et ignóscat Deus: et revertátur a furóre irae suae, et non períbimus? Et vidit Deus ópera eórum, quia convérsi sunt de via sua mala: et misértus est pópulo suo Dóminus Deus noster.
Jon 3, 1-10
Čitanje Jone proroka. U one dane zapovijedi Gospodin proroku Joni po drugi put: Ustani i pođi u veliki grad Ninivu i u njemu propovijedaj ono što ti ja govorim. Ustane Jona i po Gospodnjoj riječi pođe u Ninivu. A Niniva je bio velik grad, tri dana hoda. I Jona je obilazio grad jedan dan vičući: Još četrdeset dana i Niniva će propasti. Ninivljani povjerovaše Bogu, proglase post, obuku se u kostrijet, svi, veliki i mali. I ti glasovi dopru do kralja, koji siđe sa svoga prijestolja, skine sa sebe svoje odijelo, obuče se u kostrijet i sjede u pepeo. Kraljevski su i kneževski glasnici vikali po Ninivi: Ljudi i životinje, volovi i ovce da ne okuse ništa! Neka ne pasu i ne napajaju se! Neka se pokriju kostrijetom ljudi i životinje! Neka zazivaju Gospodina! Neka se odvrate ljudi od svoga zla i opakih nedjela svojih ruku! Možda će nam se smilovati Bog, oprostiti nam i popustiti od svojega gnjeva da ne izginemo. I vidje Bog njihova djela i smilova se svojem narodu Gospodin naš Bog.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 53, 4 et 3
Deus, exáudi oratiónem meam: áuribus pércipe verba oris mei. Deus, in nómine tuo salvum me fac, et in virtúte tua líbera me.
Ps 53, 4 i 3
Usliši, Bože, molitvu moju, poslušaj riječi usta mojih. Spasi me, Bože, po imenu svome, i oslobodi me snagom svojom.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Io 7, 32-39
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Misérunt príncipes et pharisaéi minístros, ut apprehénderent Iesum. Dixit ergo eis Iesus: Adhuc módicum tempus vobíscum sum: et vado ad eum qui me misit. Quaerétis me, et non inveniétis: et ubi ego sum, vos non potéstis veníre. Dixérunt ergo Iudaéi ad semetípsos: Quo hic iturus est, quia non inveniémus eum? Numquid in dispersiónem géntium itúrus est, et doctúrus gentes? Quis est hic sermo, quem dixit: Quaerétis me, et non inveniétis: et ubi sum ego, vos non potéstis veníre? In novíssimo autem die magno festivitátis stabat Iesus, et clamábat, dicens: Si quis sitit, véniat ad me et bibat. Qui credit in me, sicut dicit Scriptúra, flúmina de ventre eius fluent aquae vivae. Hoc autem dixit de Spíritu, quem acceptúri erant credéntes in eum.
Iv 7, 32-39
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme svećenički poglavari i farizeji pošalju sluge da uhvate Isusa. Tada im Isus reče: Još sam s vama malo vremena, pa se vraćam k onome koji me posla. Tražit ćete me, ali me nećete naći. Gdje budem ja vi ne možete doći. Tada rekoše Židovi među sobom: Kamo ovaj kani poći da ga mi nećemo naći? Da ne ide k Židovima rasijanima među nevjernicima poučavati ih? Što znači riječ koju je izgovorio: Tražit ćete me, ali me nećete naći? A posljednjega i najsvečanijega dana Isus je stajao i vikao: Tko žeđa neka dođe k meni i pije. Tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo, u njemu će provreti potoci žive vode. Ovo reče za Duha koga su imali primiti svi oni koji vjeruju u njega.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 6, 5
Dómine, convértere, et éripe ánimam meam: salvum me fac propter misericórdiam tuam.
Ps 6, 5
Obazri se, Gospodine, i izbavi moju dušu. Spasi me poradi milosrđa svoga.

SecrétaPrikazna molitva
Concéde nobis, Dómine Deus noster: ut haec hóstia salutáris, et nostrórum fiat purgátio delictórum, et tuae propitiátio maiestátis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Daj nam, Gospodine, Bože naš, da nas ova spasonosna žrtva očisti od naših grijeha i umilostivi tvoje veličanstvo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 23, 10
Dóminus virtútum ipse est Rex glóriae.
Ps 23, 10
Gospodin nad vojskama je Kralj slave.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sacraménti tui, quaésumus, Dómine, participátio salutáris, et purificatiónem nobis tríbuat, et medélam.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Spasonosno primanje tvoga otajstva neka nam, molimo, Gospodine, ostvari očišćenje i ozdravljenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Da, quaésumus, Dómine, pópulo tuo salútem mentis et córporis: ut, bonis opéribus inhaeréndo, tua semper mereátur protectióne defendi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Daj, molimo, Gospodine, svome narodu zdravlje duše i tijela da revan u dobrim djelima zavrijedi da ga uvijek brani tvoja zaštita.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.