SUBOTA, 11.III.2017.

Subota korizmenih kvatri

Feria II. razreda

dulji oblik mise

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 87, 3, Ps 87, 2
(Ps 87, 3) Intret orátio mea in conspéctu tuo: inclína aurem tuam ad precem meam, Dómine. (Ps 87, 2) Dómine, Deus salútis meae: in die clamávi, et nocte coram te.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 87, 3) Intret orátio mea in conspéctu tuo: inclína aurem tuam ad precem meam, Dómine.
Ps 87, 3, Ps 87, 2
(Ps 87, 3) Neka uziđe molitva moja pred lice tvoje. Prikloni uho svoje i čuj molitvu moju, Gospodine. (Ps 87, 2) Gospodine, Bože spasenja mojega, danju i noću vapijem k tebi.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 87, 3) Neka uziđe molitva moja pred lice tvoje. Prikloni uho svoje i čuj molitvu moju, Gospodine.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Pópulum tuum, quaésumus, Dómine, propítius réspice: atque ab eo flagélla tuae iracúndiae cleménter avérte.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Milostivo pogledaj, Gospodine, svoj narod, i blagostivo odvrati od njega bičeve svoje srdžbe.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Deut 26, 12-19
Léctio libri Deuteronómii. In diébus illis: Locútus est Móyses ad pópulum, dicens: Quando compléveris décimam cunctárum frugum tuárum, loquéris in conspéctu Dómini Dei tui: Abstuli quod sanctificátum est de domo mea, et dedi illud levítae, et ádvenae, et pupíllo, ac víduae, sicut iussísti mihi: non praeterívi mandáta tua, nec sum oblítus impérii tui. Oboedívi voci Dómini Dei mei, et feci ómnia sicut praecepísti mihi. Réspice de sanctuário tuo, et de excélso caelórum habitáculo, et bénedic pópulo tuo Israel, et terrae, quam dedísti nobis, sicut iurásti pátribus nostris, terrae lacte et melle manánti. Hódie Dóminus Deus tuus praecépit tibi, ut fácias mandáta haec atque iudícia: et custódias, et ímpleas ex toto corde tuo, et ex tota ánima tua. Dóminum elegísti hódie, ut sit tibi Deus, et ámbules in viis eius, et custódias caeremónias illíus, et mandáta atque iudícia, et oboédias eius império. Et Dóminus elégit te hódie, ut sis ei pópulus peculiáris, sicut locútus est tibi, et custódias ómnia praecépta illíus: et fáciat te excelsiórem cunctis géntibus, quas creávit in laudem, et nomen, et glóriam suam: ut sis pópulus sanctus Dómini Dei tui, sicut locútus est.
Pnz 26, 12-19
Čitanje knjige Ponovljenog zakona. U one dane reče Mojsije narodu: Kad predaš desetinu od svojih plodova, reci Gospodinu Bogu svome: Uzeo sam iz kuće ono što je posvećeno i predao sam levitu, strancu, siroti i udovici, kako si mi zapovjedio. Nisam mimoišao tvoje zapovijedi, niti sam zaboravio tvoje naredbe. Poslušao sam glas Gospodina Boga svoga i učinio sam sve kako si mi zapovjedio. Pogledaj iz svoga svetišta i iz svoga nebeskog prebivališta i blagoslovi puk svoj Izraelov i zemlju koju si nam dao, zemlju koja teče mlijekom i medom kako si se zakleo ocima našim. Danas ti zapovijeda Gospodin Bog tvoj da vršiš njegove zapovijedi i odredbe, i da ih čuvaš i ispunjavaš svim srcem svojim i svom dušom svojom. Danas si izabrao Gospodina da ti bude Bog, da vršiš njegove odredbe, i da budeš podložan njegovoj vlasti. A Gospodin je danas izabrao tebe da mu budeš izabrani narod, kao što ti je govorio, i da vršiš sve zapovijedi njegove. On će te uzvisiti nad sve narode, koje je stvorio na svoju hvalu, čast i slavu, a ti budi sveti narod Gospodina Boga svoga, kao što ti je rekao.

GraduáleGradual
Ps 78, 9 et 10
Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.
Ps 78, 9 i 10
Budi milostiv, Gospodine, grijesima našim. Zašto da govore narodi: Gdje je Bog njihov? Pomozi nam, Bože spasitelju naš, i radi slave imena svoga izbavi nas, Gospodine.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Protéctor noster, áspice, Deus: ut,qui malórum nostrórum póndere prémimur, percépta misericórdia, líbera tibi mente famulémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Pogledaj na nas, Bože, zaštitniče naš, da ti mi koje pritišće težina naših zala, primivši milosrđe, služimo slobodnim duhom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Deut 11, 22-25
Léctio libri Deuteronómii. In diébus illis: Dixit Móyses fíliis Israel: Si custodiéritis mandáta, quae ego praecípio vobis, et fecéritis ea, ut diligátis Dóminum Deum vestrum, et ambulétis in ómnibus viis eius, adhaeréntes ei, dispérdet Dóminus omnes gentes istas ante fáciem vestram, et possidébitis eas, quae maióres et fortióres vobis sunt. Omnis locus quem calcáverit pes vester, vester erit. A desérto, et a Líbano, a flúmine magno Euphráte usque ad mare Occidentále, erunt términi vestri. Nullus stabit contra vos: terrórem vestrum et formídinem dabit Dóminus Deus vester super omnem terram, quam calcatúri estis, sicut locútus est vobis Dóminus Deus vester.
Pnz 11, 22-25
Čitanje knjige Ponovljenog zakona. U one dane reče Mojsije sinovima Izraelovim: Ako budete vršili zapovijedi što vam ih ja dajem, i pokazali da ljubite Gospodina Boga svoga, i išli svim njegovim putovima, i njega se držali, tada će otjerati Gospodin sve narode ispred vas i pobijedit ćete ih, premda su veći i jači od vas. Vaše će biti svako mjesto na koje stupite svojom nogom. Vaše će se granice rasprostraniti od pustinje i Libana i velike rijeke Eufrata sve do zapadnoga mora. Nitko vam se neće moći oduprijeti. Gospodin Bog vaš raširit će strah i trepet pred vama po svoj zemlji, na koju stupite, kao što vam je obećao Gospodin Bog vaš.

GraduáleGradual
Ps 83, 10 et 9
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice super servos tuos. Dómine Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum.
Ps 83, 10 i 9
Branitelju naš, pogledaj, Bože, i vidi sluge svoje. Gospodine Bože vojska, čuj molitve slugu svojih.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Adésto, quaésumus, Dómine, supplicatiónibus nostris: ut esse, te largiénte, mereámur, et inter próspera húmiles, et inter advérsa secúri.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Blizu budi, molimo, Gospodine, prošnjama našim, da po tvojem daru uzmognemo biti i u sreći ponizni i u nesreći sigurni.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
II Mach 1, 23-26 et 27
Léctio libri Machabaeórum. In diébus illis: Oratiónem faciébant omnes sacerdótes, dum consummarétur sacrifícium, Iónatha inchoánte, céteris autem respondéntibus. Et Nehemíae erat orátio hunc habens modum: Domine, Deus ómnium creátor, terríbilis et fórtis, iustus et miséricors, qui solus es bonus rex, solus praestans, solus iustus, et omnípotens, et aetérnus, qui líberas Israel de omni malo, qui fecísti patres eléctos, et sanctificásti eos: áccipe sacrifícium pro univérso pópulo tuo Israel, et custódi partem tuam, et sanctífica: ut sciant gentes, quia tu es Deus noster.
2 Mak 1, 23-26 i 27
Čitanje knjige Makabejaca. U one dane, dok je žrtva izgarala, Jonata je započeo molitvu, koju su svećenici nastavili, i svi ostali odgovarali. Zajedno s Nehemijom molili su ovako: Gospodine Bože, stvoritelju svega, silni i jaki, pravedni i milosrdni, jedini dobri kralju, jedini višnji, jedini pravedni, svemogući i vječni. Ti oslobađaš Izraela od svakoga zla. Ti si izabrao i posvetio naše očeve. Primi ovu žrtvu za cijeli svoj Izraelski narod! Štiti i posveti svoju baštinu, da upoznaju neznabošci da si ti Bog naš.

GraduáleGradual
Ps 89, 13 et 1
Convértere, Domine, aliquántulum, et deprecáre super servos tuos. Dómine, refúgium factus es nobis, a generatióne et progénie.
Ps 89, 13 i 1
Okreni se k nama, Gospodine! Milostiv budi svojim slugama. Gospodine, ti si nam bio utočište od koljena do koljena.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Preces pópuli tui, quaésumus, Dómine, cleménter exáudi: ut, qui iuste pro peccátis nostris afflígimur, pro tui nóminis glória misericórditer liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Molitve puka svojega, molimo, Gospodine, milostivo usliši da mi koji s pravom trpimo zbog svojih grijeha, milosrdno budemo spašeni na slavu tvojeg imena.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Eccli 36, 1-10
Léctio libri Sapiéntiae. Miserére nostri, Deus ómnium, et réspice nos, et osténde nobis lucem miseratiónum tuárum: et immítte timórem tuum super gentes, quae non exquisiérunt te, ut cognóscant, quia non est Deus nisi tu, et enárrent magnália tua. Alleva manum tuam super gentes aliénas, ut vídeant poténtiam tuam. Sicut enim in conspéctu eórum sanctificátus es in nobis, sic in conspéctu nostro magnificáberis in eis, ut cognóscant te, sicut et nos cognóvimus, quóniam non est Deus praeter te, Dómine. Innova signa, et immúta mirabília. Glorífica manum, et brácchium dextrum. Excita furórem, et effúnde iram. Tolle adversárium, et afflíge inimícum. Festína tempus, et meménto finis, ut enárrent mirabília tua, Dómine Deus noster.
Sir 36, 1-10
Čitanje knjige Mudrosti. Smiluj se nama, Bože svemira, pogledaj nas i pokaži nam svjetlo svoga milosrđa. Utisni svoj strah u srce naroda koji te ne štuju, da upoznaju kako nema Boga osim tebe, i da pripovijedaju tvoja čudesa. Podigni ruku svoju na tuđe narode da vide tvoju svemoć. Kao što si se pred njima pokazao svet prema nama, tako se nama pokaži silan prema njima, da i oni upoznaju kao i mi da nema Boga osim tebe, Gospodine. Ponovi znakove, opetuj čudesa, proslavi ruku i desnicu svoju. Pokaži gnjev i iskali srdžbu, makni protivnika i baci neprijatelja. Skrati vrijeme i sjeti se svršetka, da slave tvoja divna djela, Gospodine Bože naš.

GraduáleGradual
Ps 140, 2
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo, Dómine. Elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.
Ps 140, 2
Neka se vine, Gospodine, molitva moja k tebi kao tamjan. Dizanje ruku mojih kao večernja žrtva.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Actiónes nostras, quaésumus, Dómine, aspirándo praéveni, et adiuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Djela naša, molimo Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom vazda počinje i početa da se s tobom dovrši.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Dan 3, 47-51
Léctio Daniélis Prophétae. In diébus illis: Angelus Dómini descéndit cum Azaría et sóciis eius in fornácem: et excússit flammam ignis de fornáce, et fecit médium fornácis quasi ventum roris flantem. Flamma autem efrundebátur super fornácem cúbitis quadragínta novem: et erúpit, et incéndit quos réperit iuxta fornácem de Chaldaéis minístros regis, qui eam incendébant. Et non tétigit eos omníno ignis, neque contristávit, nec quidquam moléstiae íntulit. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudábant, et glorificábant, et benedicébant Deum in fornáce dicéntes: [Hic non respondetur Deo gratias]
Dn 3, 47-51
Čitanje Danijela proroka. U one dane siđe anđeo Gospodnji s Azarijom i njegovim drugovima u užarenu peć. Istjerao je plamen iz peći te je usred peći bilo hladno kao da puše vjetar. A plamen se nad peć dizao četrdesetdevet lakata, izbijao je iz peći i sažegao koga je god zahvatio od Kaldejaca, kraljevih službenika. A njih se oganj nije dotakao niti ih je opario, niti ih je najmanje ozlijedio. Tada su u užarenoj peći jednoglasno zapjevali pjesmu slave i veličali Boga govoreći [Ovdje se ne odgovori Deo gratias]:

GraduáleGradual
Dan 3, 52-56
Benedíctus es, Dómine Deus patrum nostrórum. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Et benedíctum nomen glóriae tuae, quod est sanctum. Et laudábile, et gloriósum in saécula.
Benedíctus es in templo sancto glóriae tuae. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es super thronum sanctum regni tui. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es super sceptrum divinitátis tuae. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es, qui sedes super Chérubim, íntuens abýssos. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedíctus es, qui ámbulas super pennas ventórum, et super undas maris. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Benedícant te omnes Angeli, et Sancti tui. Et laudent te, et gloríficent in saécula.
Benedícant te caeli, terra, mare, et ómnia quae in eis sunt. Et laudent te, et gloríficent in saécula.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Et laudábili, et glorióso in saécula.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saécula saeculórum. Amen. Et laudábili, et glorióso in saécula.
Benedíctus es, Dómine Deus patrum nostrórum. Et laudábilis, et gloriósus in saécula.
Dn 3, 52-56
Blagoslovljen si, Gospodine, Bože otaca naših. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
I blagoslovljeno sveto ime slave tvoje. I dostojno hvale i slavno u vijeke.
Blagoslovljen si u svetom hramu slave svoje. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si na svetom prijestolju kraljevstva svoga. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si sa žezlom božanstva svoga. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si ti koji vladaš nad kerubinima i promatraš bezdane. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Blagoslovljen si ti koji ideš na krilima vjetrova i po valovima mora. I dostojan hvale i slavan u vijeke.
Neka te blagoslivaju svi anđeli i sveti tvoji. I neka te hvale i slave u vijeke.
Neka te blagoslivaju nebesa, zemlja, more i sve što je na njima. I neka te hvale i slave u vijeke.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Dostojnom hvale i slavnom u vijeke.
Kako bijaše u početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Dostojnom hvale i slavnom u vijeke.
Blagoslovljen si, Gospodine, Bože otaca naših. I dostojan hvale i slavan u vijeke.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium: concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si trojici mladića ublažio žestinu vatre, dopusti milostivo da nas sluge tvoje ne sažeže plamen opačina.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Thess 5, 14-23
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses. Fratres: Rogámus vos, corrípite inquiétos, consolámini pusillánimes, suscípite infírmos, patiéntes estóte ad omnes. Vidéte ne quis malum pro malo alícui reddat: sed semper quod bonum est sectámini in ínvicem, et in omnes. Semper gaudéte. Sine intermissióne oráte. In ómnibus grátias ágite: haec est enim volúntas Dei in Christo Iesu in ómnibus vobis. Spíritum nolíte exstínguere. Prophetías nolíte spérnere. Omnia autem probáte: quod bonum est tenéte. Ab omni spécie mala abstinéte vos. Ipse autem Deus pacis sanctíficet vos per ómnia: ut ínteger spíritus vester, et ánima, et corpus sine queréla, in advéntu Dómini nostri Iesu Christi servétur.
1 Sol 5, 14-23
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Solunjanima. Braćo, molimo vas, opominjite nemirne, tješite malodušne, zaklonite slabe, budite strpljivi sa svima! Ne dopustite, da tko drugome vraća zlo za zlo nego uvijek nastojite oko dobra jedan prema drugome i prema svima. Radujte se uvijek, molite bez prestanka. Budite zahvalni za sve, jer ovo je Božja volja u Kristu Isusu za sve vas. Duha ne gasite! Ne zanemarujte proročkih riječi, nego sve provjerite, pa što je dobro čuvajte, a klonite se svakoga zla. A Bog mira posvetio vas i očuvao čitavo vaše biće, i dušu i tijelo, bez krivnje za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

TractusZavlaka
Ps 116, 1-2
Laudáte Dóminum, omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in aetérnum.
Ps 116, 1-2
Hvalite Gospodina, sva plemena, hvalite ga, svi narodi. Jer je silno nad nama milosrđe njegovo, i istina Gospodnja ostaje dovijeka.

EvangéliumEvanđelje
Mt 17, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Assúmpsit Iesus Petrum, et Iacóbum, et Ioánnem fratrem eius, et duxit illos in montem excélsum seórsum: et transfigurátus est ante eos. Et resplénduit fácies eius sicut sol: vestiménta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuérunt illis Móyses et Elías cum eo loquéntes. Respóndens autem Petrus, dixit ad Iesum: Dómine, bonum est nos hic esse: si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi unum, et Móysi unum, et Elíae unum. Adhuc eo loquénte, ecce nubes lúcida obumbrávit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui: ipsum audíte. Et audiéntes discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et timuérunt valde. Et accéssit Iesus, et tétigit eos, dixítque eis: Súrgite, et nolíte timére. Levántes autem óculos suos, néminem vidérunt, nisi solum Iesum. Et descendéntibus illis de monte, praecépit eis Iesus, dicens: Némini dixéritis visiónem, donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat.
Mt 17, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: uze Isus sa sobom Petra, Jakova i njegova brata Ivana, i povede ih nasamo na visoku goru te se preobrazi pred njima. Njegovo lice zasja kao sunce, a haljine mu pobijeliše kao snijeg. I gle, ukažu im se Mojsije i Ilija razgovarajući s njim. Tada Petar reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje. Ako hoćeš, ovdje ćemo podići tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Dok je on još govorio, prekrije ih svijetao oblak. I gle, iz oblaka se čuo glas: Ovo je moj ljubljeni Sin koji mi je po volji, njega slušajte! – Kad su to učenici čuli, padnu ničice silno prestrašeni. Isus im pristupi, dotače ih se i reče: Ustanite i ne bojte se! Oni podignu oči i ne vidješe nikoga, osim Isusa. I dok su silazili s gore, Isus im naloži: Ne govorite nikome o viđenju, dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 87, 2-3
Dómine Deus salútis meae, in die clamávi, et nocte coram te: intret orátio mea in conspéctu tuo, Dómine.
Ps 87, 2-3
Gospodine, Bože spasenja mojega, danju i noću vapijem k tebi. Neka uziđe molitva moja pred lice tvoje, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Praeséntibus sacrifíciis, quaésumus, Dómine, ieiúnia nostra sanctífica: ut, quod observántia nostra profitétur extrínsecus, intérius operétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, Gospodine, naše postove po ovim žrtvama da ono što naše odricanje izvana očituje iznutra proizvede.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 7, 2
Dómine Deus meus, in te sperávi: líbera me ab ómnibus persequéntibus me, et éripe me.
Ps 7, 2
Gospodine, Bože moj, u tebe se uzdam. Spasi me od svih koji me progone i izbavi me.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sanctificatiónibus tuis, omnípotens Deus, et vítia nostra curéntur, et remédia nobis aetérna provéniant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Tvoja otajstva, svemogući Bože, neka izliječe naše mane i donesu nam vječnu pomoć.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Fidéles tuos, Deus, benedíctio desideráta confírmet: quae eos, et a tua voluntáte numquam fáciat discrepáre, et tuis semper indúlgeat benefíciis gratulári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Željeni blagoslov, Bože, neka utvrdi tvoje vjerne i neka učini da se nikada ne razilaze s voljom tvojom te im dade da se uvijek raduju tvojim dobročinstvima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.