PONEDJELJAK, 20.III.2017.

sv. Josip, zaručnik BDM, priznavalac, zaštitnik sveopće Crkve

Blagdan I. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 91, 13-14, Ps 91, 2
(Ps 91, 13-14) Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur: plantátus in domo Dómini: in átriis domus Dei nostri. (Ps 91, 2) Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 91, 13-14) Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur: plantátus in domo Dómini: in átriis domus Dei nostri.
Ps 91, 13-14, Ps 91, 2
(Ps 91, 13-14) Kao palma cvjeta i kao libanski cedar raste pravednik zasađen u Gospodnjem domu, u trijemovima hrama Boga našega. (Ps 91, 2) Dobro je slaviti Gospodina, i pjevati tvojemu imenu, Svevišnji.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 91, 13-14) Kao palma cvjeta i kao libanski cedar raste pravednik zasađen u Gospodnjem domu, u trijemovima hrama Boga našega.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Sanctíssimae Genetrícis tuae Sponsi, Quaésumus, Dómine, méritis adiuvémur: ut, quod possibílitas nostra non óbtinet, eius nobis intercessióne donétur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da nam pomognu zasluge Zaručnika presvete tvoje Majke, te njegovim zagovorom zadobijemo što ne možemo postići svojom slabošću:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme
Orémus.
Córdibus nostris, quaésumus, Dómine, grátiam tuam benígnus infúnde: ut, sicut ab escis carnálibus abstinémus; ita sensus quoque nostros a nóxiis retrahámus excéssibus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme
Pomolimo se.
Ulij dobrostivo u naša srca, molimo, Gospodine, svoju milost da isto tako odvratimo svoja osjetila od štetnih neumjerenosti kao što se uzdržavamo od tjelesnih jela.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Eccli 45, 1-6
Léctio libri Sapiéntiae: Diléctus Deo et homínibus, cuius memória in benedictióne est. Símilem illum fecit in glória sanctórum, et magnificávit eum in timóre inimicórum, et in verbis suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspectus regum, et iussit illi coram pópulo suo, et osténdit illi glóriam suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum ex omni carne. Audívit enim eum et vocem ipsíus, et indúxit illum in nubem. Et dedit illi coram praecépta, et legem vitas et disciplínae.
Sir 45, 1-6
Čitanje knjige Mudrosti: Bogu je i ljudima drag, njegova je uspomena blagoslovljena. Gospodin mu je udijelio slavu kao svetima, i dao mu moć, da ga se boje neprijatelji. Na njegovu riječ prestaju strahote. Proslavio ga je pred vladarima, dao mu je zapovijedi pred narodom i pokazao mu svoju slavu. Posvetio ga je poradi njegove vjernosti i krotkosti, izabrao ga između svih ljudi. Čuo je njegov glas i uveo ga u oblak. On mu je sam dao zapovijedi, zakon života i mudrosti.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 20, 4-5
Dómine, praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite eius corónam de lápide pretióso. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in saéculum saéculi.
Ps 20, 4-5
Gospodine, pretekao si ga obilnim blagoslovima, na glavu si mu stavio krunu od dragog kamenja. U tebe je tražio život, i ti si mu dao dug život u vijeke vjekova.
Ps 111, 1-3
Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis eius cupit nimis. Pótens in terra erit semen eius: generátio rectórum benedicétur. Glória et divítiae in domo eius: et iustítia eius manet in saéculum saéculi.
Ps 111, 1-3
Blago čovjeku koji se boji Gospodina i koji uživa u njegovim zapovijedima. Silno će biti na zemlji njegovo potomstvo, rod će pravednika biti blagoslovljen. U njegovu je domu slava i bogatstvo, i njegova pravednost ostaje u vijeke vjekova.

EvangéliumEvanđelje
Mt 1, 18-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. Cum esset desponsáta máter Iesu María Ioseph, ántequam convenírent, invénta est in útero habens de Spíritu Sancto. Ioseph autem vir eius, cum esset iustus, et nollet eam tradúcere, vóluit occúlte dimíttere eam. Haec autem eo cogitánte, ecce Angelus Dómini appáruit in somnis ei, dicens: Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est. Páriet autem fílium: et vocábis nomen eius Iesum: ipse enim salvum fáciet pópulum suum a peccátis eórum.
Mt 1, 18-21
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. Kad je Isusova majka Marija bila zaručena s Josipom, prije nego se nastaniše zajedno, nađe se da je začela po Duhu Svetomu. Njezin muž Josip, jer je bio pravedan te je nije htio javno osramotiti bavio se mišlju da je potajno otpusti. Ali, dok je on to razmišljao, ukaza mu se u snu anđeo, i reče: Josipe, sine Davidov, nemoj se bojati uzeti k sebi svoju ženu Mariju, jer je ono, što je u njoj začeto, od Duha Svetoga. Ona će roditi Sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on spasiti svoj narod od njegovih grijeha.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 88, 25
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
Ps 88, 25
Moja će vjernost i moje milosrđe biti s njime, i svojim ću imenom uzdići njegovu moć.

SecrétaPrikazna molitva
Débitum tibi, Dómine, nostrae réddimus servitútis, supplíciter exorántes: ut, suffrágiis beáti Ioseph, Sponsi Genetrícis Fílii tui Iesu Christi, Dómini nostri, in nobis tua múnera tueáris, ob cuius venerándam festivitátem laudis tibi hóstias immolámus.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Izvršavajući, Gospodine, dužnost naše službe ponizno te molimo, da u nama čuvaš svoje darove zagovorom blaženoga Josipa, zaručnika Majke tvoga Sina Isusa Krista, našega Gospodina, na čiju časnu svetkovinu prinosimo tebi žrtvu hvale.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme
Munus, quod tibi, Dómine, nostrae servitútis offérimus, tu salutáre nobis pérfice sacraméntum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme
Dar naše službe, što ga tebi, Gospodine, prikazujemo, ti nam učini spasonosnim otajstvom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sancto Joseph, sponso beátae Maríae VírginisPredslovlje svetog Josipa, zaručnika blažene Djevice Marije
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in festivitáte beáti Ioseph débitis magnificáre praecóniis, benedícere et praedicáre. Qui et vir iustus, a te Deíparae Vírgini Sponsus est datus, et fidélis servus ac prudens, super Famíliam tuam est constitútus: ut Unigénitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne concéptum, patérna vice custodíret, Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zavaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – i da te o svetkovini blaženoga Josipa doličnim pohvalama veličamo, blagoslivljamo i slavimo. On je onaj pravednik koga si dao za zaručnika Bogorodici Djevici; i onaj vjerni i mudri sluga koga si postavio nad svojom obitelji da umjesto oca čuva tvoga Jedinorođenca, začeta po Duhu Svetom, Isusa Krista, Gospodina našega. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 1, 20
Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est.
Mt 1, 20
Josipe, Davidov sine, nemoj se bojati uzeti k sebi svoju ženu Mariju, jer je ono, što je u njoj začeto, od Duha Svetoga.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Adésto nobis, quaésumus, miséricors Deus: et, intercédente pro nobis beáto Ioseph Confessóre, tua circa nos propitiátus dona custódi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Budi s nama, molimo, milosrdni Bože, i na pomirni zagovor blaženoga Josipa, priznavaoca, čuvaj u nama svoje darove.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens et miséricors Deus: ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Ponedjeljak u 3. tjednu korizme
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući i milosrdni Bože, da čistom dušom primimo što smo blagovali ustima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.