SUBOTA, 25.III.2017.

Blagovijest

Blagdan I. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: Subota u 3. tjednu korizme

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 44, 13 et 15 et 16, Ps 44, 2
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne. (Ps 44, 2) Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne.
Ps 44, 13 i 15 i 16, Ps 44, 2
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Za pogledom tvojeg lica vapit će svi velikani. Za njom će poći pred Kralja djevice, drugarice će njezine poći k tebi u radosti i veselju. (Ps 44, 2) Iz srca mi navire radosna riječ, pripovijedam svoja djela Kralju.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Za pogledom tvojeg lica vapit će svi velikani. Za njom će poći pred Kralja djevice, drugarice će njezine poći k tebi u radosti i veselju.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: praesta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, eius apud te intercessiónibus adiuvémur.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si htio da po anđelovu navještenju tvoja Riječ uzme tijelo u krilu blažene Djevice Marije, daj, smjerno te molimo, da mi koji je priznajemo Bogorodicom, po njezinu zagovoru nađemo pomoć u tebe.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Subota u 3. tjednu korizme
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui se, affligéndo carnem, ab aliméntis ábstinent; sectándo iustítiam, a culpa ieiúnent.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Subota u 3. tjednu korizme
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da oni koji mrtve tijelo uzdržavajući se od hrane jednako se uzdržavaju od grijeha živeći pravedno.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Isai 7, 10-15
Léctio Isaíae Prophétae: In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Achaz, dicens: Pete tibi signum a Dómino Deo tuo in profúndum inférni, sive in excélsum supra. Et dixit Achaz: Non petam, et non tentábo Dóminum. Et dixit: Audíte ergo, domus David: Numquid parum vobis est, moléstos esse homínibus, quia molésti estis et Deo meo? Propter hoc dabit Dóminus ipse vobis signum. Ecce virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum et elígere bonum.
Iz 7, 10-15
Čitanje Izaije proroka: U one dane reče Gospodin Ahazu: Traži od Gospodina, Boga svojega, znak dolje u dubini ili gore u visini. Ahaz odgovori: Neću tražiti i neću iskušavati Gospodina. Tada reče (Izaija): Čujte sada, dome Davidov: Zar vam je malo, što ste teški ljudima, pa još odbijate i moga Boga? Zato će vam sam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina i dat će mu ime Emanuel. On će se hraniti medom i mlijekom, dok ne sazna odbacivati zlo, a odabirati dobro.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 44, 3 et 5
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in aetérnum. Propter veritátem, et mansuetúdinem, et iustítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua.
Ps 44, 3 i 5
Milina se razlila na tvojim usnama, stoga te je Bog blagoslovio u vijeke. Zbog vjernosti, blagosti i pravednosti divno će te voditi tvoja desnica.
Ps 44, 11 et 12, Ps 44, 13 et 10, Ps 44, 15-16
Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit Rex spéciem tuam. Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: fíliae regum in honóre tuo. Adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius afferéntur tibi. Adducéntur in laetítia, et exsultatióne: adducéntur in templum Regis.
Ps 44, 11 i 12, Ps 44, 13 i 10, Ps 44, 15-16
Čuj, kćeri, i pogledaj i prikloni svoje uho, jer je Kralj zavolio tvoju ljepotu. Za pogledom tvojeg lica vapit će svi velikani, kraljevske će ti kćeri biti u pratnji. Za njom će poći pred Kralja djevice, drugarice će njezine poći k tebi. Poći će u radosti i veselju, poći će u hram Kraljev.

EvangéliumEvanđelje
Luc 1, 26-38
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilaéae, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quae cum audísset, turbáta est in sermóne eius, et cogitábat qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti enim grátiam apud Deum: ecce concípies in útero, et páries filium, et vocábis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David patris eius: et regnábit in domo Iacob in aetérnum, et regni eius non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco ? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce Elísabeth cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quae vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.
Lk 1, 26-38
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad Nazaret k djevici Mariji, koja je bila zaručena s Davidovim potomkom Josipom. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama! Kad je ona to čula, uplaši se i razmišljala je što taj pozdrav znači. Anđeo joj reče: Nemoj se bojati, Marijo, jer si našla milost u Boga: Evo, začet ćeš i roditi sina i dat ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin će mu dati prijestolje njegova oca Davida, i vladat će Jakovljevom kućom dovijeka i njegovu kraljevstvu neće biti svršetka. Marija reče anđelu: Kako će to biti kad ne poznam muža? Anđeo joj odgovori: Duh će Sveti sići na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će se ono Sveto, što ćeš ti roditi, zvati Sin Božji. A evo, i Elizabeta, tvoja rođakinja, i ona je začela sina u svojoj starosti, i njoj koju zovu nerotkinjom ovo je šesti mjesec, jer u Boga nije ništa nemoguće. Marija na to reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Luc 1, 28 et 42
Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
Lk 1, 28 i 42
Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

SecrétaPrikazna molitva
In méntibus nostris, quaésumus, Dómine, verae fidei sacraménta confírma: ut, qui concéptum de Vírgine Deum verum et hóminem confitémur; per eius salutíferae resurrectiónis poténtiam, ad aetérnam mereámur perveníre laetítiam.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, učvrsti u našim dušama tajnu prave vjere, i daj nama, koji od Djevice Začetoga priznajemo pravim Bogom i čovjekom, da snagom njegova uskrsnuća zaslužimo doći u vječno veselje.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Subota u 3. tjednu korizme
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut huius sacrifícii munus oblátum, fragilitátem nostram ab omni malo purget semper et múniat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Subota u 3. tjednu korizme
Daj, molimo, svemogući Bože, da prikazani dar ove žrtve našu krhku narav uvijek čisti od svakoga zla i vazda je štiti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de beáta María VírginePredslovlje blažene Djevice Marije
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in Annuntatióne beátae Mariae semper Vírginis collaudáre, benedícere et praedicáre. Quae et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen aetérnum mundo effúdit, Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: i da te o naviještenju blažene Marije vazda Djevice hvalimo, blagoslivljamo i slavimo. Ona je osjenjena Duhom Svetim začela jedinorođenoga Sina tvoga i sačuvavši slavu djevičanstva prosula svijetom vječno svjetlo Isusa Krista Gospodina našega. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Isai 7, 14
Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium: et vocábitur nomen eius Emmánuel.
Iz 7, 14
Evo, djevica će začeti i roditi sina i dat će mu ime Emanuel.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Grátiam tuam, quaésumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Milost svoju, molimo, Gospodine, ulij u naše duše, da mi, koji smo po anđelovu navješetenju spoznali utjelovljenje Krista Sina tvoga, po njegovoj muci i križu budemo privedeni k slavnom uskrsnuću.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Subota u 3. tjednu korizme
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut inter eius membra numerémur, cuius córpori communicámus, et sánguini:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Subota u 3. tjednu korizme
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, da se ubrojimo među udove onoga čijim se tijelom i krvlju pričešćujemo:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.