PONEDJELJAK, 27.II.2017.

sv. Gabrijel od Žalosne Gospe, priznavalac

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 11, 13, Ps 72, 1
(Eccli 11, 13) Oculus Dei respéxit illum in bono, et eréxit eum ab humilitáte ipsíus, et exaltávit caput eius; et miráti sunt in illo multi, et honoravérunt Deum. (Ps 72, 1) Quam bonus Israel Deus his, qui recto sunt corde!
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 11, 13) Oculus Dei respéxit illum in bono, et eréxit eum ab humilitáte ipsíus, et exaltávit caput eius; et miráti sunt in illo multi, et honoravérunt Deum.
Sir 11, 13, Ps 72, 1
(Sir 11, 13) Oko ga je Božje ljubazno pogledalo. Bog ga je podigao iz poniženja i uzvisio. Mnogi su se tome divili i slavili Boga. (Ps 72, 1) Kako je dobar Bog za Izraela, za sve one koji su pravedna srca!
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 11, 13) Oko ga je Božje ljubazno pogledalo. Bog ga je podigao iz poniženja i uzvisio. Mnogi su se tome divili i slavili Boga.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui beátum Gabriélem dulcíssimae Matris tuae dolóres assídue recólere docuísti, ac per illam sanctitátis et miraculórum glória sublimásti: da nobis, eius intercessióne et exémplo; ita Genetrícis tuae consociári flétibus, ut matérna eiúsdem protectióne salvémur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si naučio blaženoga Gabrijela neprekidno razmatrati boli preslatke tvoje Majke i po njoj ga uzvisio slavom svetosti i čudesa, daj nam po njegovu zagovoru i primjeru tako se sjediniti s plačem tvoje Majke da se spasimo njezinom materinskom zaštitom:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Io 2, 14-17
Léctio Epístolae beáti Ioánnis Apóstoli. Caríssimi: Scribo vobis, iúvenes, quóniam fortes estis, et verbum Dei manet in vobis, et vicístis malígnum. Nolíte dilígere mundum, neque ea quae in mundo sunt. Si quis díligit mundum, non est cáritas Patris in eo: quóniam omne quod est in mundo, concupiscéntia carnis est, et concupiscéntia oculórum, et supérbia vitae: quae non est ex Patre, sed ex mundo est. Et mundus transit et concupiscéntia eius. Qui autem facit voluntátem Dei, manet in aetérnum.
1 Iv 2, 14-17
Čitanje Poslanice bl. Ivana apostola. Predragi, pišem vama, mladići, jer ste jaki. Božja nauka je u vama i pobijedili ste zlo. Nemojte ljubiti ni svijeta, ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, u njem nema Očeve ljubavi. Ništa od onoga što je u svijetu: ni požuda tijela, ni požuda očiju, ni oholost života nije od Oca nego od svijeta. Prolazan je svijet i njegova požuda, a tko vrši volju Božju ostaje zauvijek.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 30, 20
Quam magna multitúdo dulcédinis tuae, Dómine, quam abscondísti timéntibus te! Perfecísti eis qui sperant in te, in conspéctu filiórum hóminum.
Ps 30, 20
Kako je veliko obilje miline tvoje, Gospodine, što je čuvaš za one koji te se boje! Daješ je onima koji se u te uzdaju pred sinovima ljudskim.
Ps 83, 6-7, 11 et 13
Beátus vir, cuius est auxílium abs te: ascensiónes in corde suo dispósuit, in valle lacrimárum, in loco quem pósuit. Elégi abiéctus esse in domo Dei mei: magis quam habitáre in tabernáculis peccatórum. Non privábit bonis eos qui ámbulant in innocéntia: Dómine virtútum, beátus homo qui sperat in te.
Ps 83, 6-7, 11 i 13
Blago čovjeku kojemu je jakost od tebe, u svom srcu slijedi tvoje putove, prolazeći dolinom suza pretvara je u izvor. Volim biti odbačen u domu Boga mojega, nego stanovati u šatorima grješničkim. On ne uskraćuje dobara onima koji žive bezazleno. Gospodine nad vojskama, blago čovjeku koji se uzda u tebe!

EvangéliumEvanđelje
Mc 10, 13-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum. In illo témpore: Offerébant Iesu párvulos, ut tángeret illos. Discípuli autem comminabántur offeréntibus. Quos cum vidéret Iesus, indígne tulit, et ait illis: Sínite párvulos veníre ad me, et ne prohibuéritis eos: tálium enim est regnum Dei. Amen dico vobis: Quisquis non recéperit regnum Dei velut párvulus, non intrábit in illud. Et compléxans eos, et impónens manus super illos, benedicébat eos. Et cum egréssus esset in viam, procúrrens quidam genu flexo ante eum, rogábat eum: Magíster bone, quid fáciam, ut vitam aetérnam percípiam? Iesus autem dixit ei: Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi unus Deus. Praecépta nosti: Ne adúlteres, Ne occídas, Ne furéris, Ne falsum testimónium díxeris, Ne fraudem féceris. Honóra patrem tuum et matrem. At ille respóndens, ait illi: Magíster, haec ómnia observávi a iuventúte mea. Iesus autem intúitus eum, diléxit eum, et dixit ei: Unum tibi deest: vade, quaecúmque habes vende et da paupéribus, et habébis thesáurum in caelo: et veni, séquere me.
Mk 10, 13-21
Slijedi sveto Evanđelje po Marku. U ono vrijeme donosili su Isusu djecu da ih se dotakne. Učenici su to sprečavali. Kada ih je vidio Isus, nije mu bilo drago pa im reče: Pustite da djeca dođu k meni i ne priječite im, jer takvih je Božje kraljevstvo. Zaista vam kažem: Tko ne primi Božjega kraljevstva kao dijete ne će uči u njega. I grleći ih i postavljajući na njih ruke blagoslivljao ih je. Kada je pošao dalje, netko pritrči, klekne preda nj i upita ga: Dobri učitelju, što mi je činiti da zadobijem vječni život? Isus mu reče: Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar nego jedini Bog, Poznaš zapovijedi: Ne čini preljuba, ne ubij, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuj svojega oca i majku. A onaj mu odgovori: Učitelju, sve sam to obdržavao od svoje mladosti. Isus ga pogleda, zavoli i reče mu: Jedno ti još treba: Pođi, prodaj sve što imaš, podijeli siromasima i steći ćeš blago na nebu. Tada dođi i hajde za mnom.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 115, 16-17
O Dómine, quia ego servus tuus, et fílius ancíllae tuae: dirupísti víncula mea, tibi sacrificabo hóstiam laudis.
Ps 115, 16-17
Gospodine, ja sam sluga tvoj i sin službenice tvoje. Ti si rastrgao okove moje, a ja ću ti prinijeti žrtvu hvale.

SecrétaPrikazna molitva
Salutárem hóstiam in memóriam sancti Gabriélis tibi, Dómine, offeréntes, fac nos sacrifícium mortis tuae rite recólere, ac, méritis perdoléntis Vírginis, eiúsdem sacrifícii fructum copióse percípere:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Prikazujući ti, Gospodine, na spomen svetoga Gabrijela spasonosni dar, daj da se dolično sjećamo žrtve tvoje smrti i da po zaslugama prežalosne Djevice obilno primimo plod te iste žrtve:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Apoc 3, 20
Ecce sto ad óstium et pulso: si quis audíerit vocem meam, et aperúerit mihi iánuam, intrábo ad illum, et cenábo cum illo, et ipse mecum.
Otk 3, 20
Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje glas moj i otvori mi vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, a on sa mnom.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quas tibi, Dómine, in festivitáte sancti Gabriélis Confessóris tui, pro collátis donis grátias ágimus: súscipe propítius per manus gloriósae semper Vírginis Maríae; ex qua carnem illam assumpsísti, cuius in hoc salutári convívio merúimus gustáre dulcédinem:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Zahvalu koju ti, Gospodine, uzdajemo o svetkovini svetoga Gabrijela priznavaoca tvoga za udijeljene darove, primi milostivo po rukama slavne vazda Djevice Marije, od koje si primio ono tijelo, kojeg smo slatkoću zavrijedili okusiti u ovoj spasonosnoj gozbi:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.