PONEDJELJAK, 1.X.2018.

Feria (u tjednu 19. nedjelje po Duhovima)

Feria IV. razreda

spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus: de quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos: et ero illórum Dóminus in perpétuum. (Ps 77,1) Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus: de quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos: et ero illórum Dóminus in perpétuum.
Ja sam spasenje naroda, kaže Gospodin. Ja ću ih uslišiti, iz kakve god nevolje zavapili k meni, i bit ću njihov Gospodin do vijeka. (Ps 77.1) Čuj, puče moj, zakon moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Ja sam spasenje naroda, kaže Gospodin. Ja ću ih uslišiti, iz kakve god nevolje zavapili k meni, i bit ću njihov Gospodin do vijeka.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Omnípotens et miséricors Deus, univérsa nobis adversántia propitiátus exclúde: ut mente et córpore páriter expedíti, quae tua sunt, líberis méntibus exsequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Svemogući i milosrdni Bože, udalji milostivo od nas sve što nam priječi, da bez zapreke u duši i tijelu slobodno izvršujemo tvoju službu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac
Orémus.
Da, quaésumus, omnípotens Deus: ut beáti Remígii Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, et devotiónem nobis áugeat, et salútem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da nam časna svetkovina blaženoga Remigija, tvoga priznavaoca i biskupa uveća pobožnost i spasenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Eph 4, 23-28
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios. Fratres: Renovámini spíritu mentis vestrae, et indúite novum hóminem, qui secúndum Deum creátus est in justítia et sanctitáte veritátis. Propter quod deponéntes mendácium, loquímini veritátem unusquísque cum próximo suo: quóniam sumus ínvicem membra. Irascímini, et nolíte peccáre: sol non óccidat super iracúndiam vestram. Nolíte locum dare diábolo: qui furabátur, jam non furétur, magis autem labóret, operándo mánibus suis, quod bonum est, ut hábeat unde tríbuat necessitátem patiénti.
Ef 13, 11-14
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Efežanima. Braćo: obnovite se u srcu i umu i obucite novoga čovjeka stvorena na Božju sliku u stvarnoj pravdi i svetosti. Zato, odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugomu. Srdite se, ali ne grješno! Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. Ne dajte mjesta đavolu! Tko je krao, neka više ne krade. Mjesto toga neka pošteno radi svojim rukama, da bi imao od čega dati potrebnima.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 140, 2
Dirigátur orátio mea, sicut incénsum in conspéctu tuo, Dómine. Elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.
Ps 140, 2
Neka se vine molitva moja k tebi kao tamjan, dizanje ruku mojih kao večernja žrtva.
Ps 104, 1
Allelúia, allelúia.
Confitémini Dómino, et invocáte nomen eius: annuntiáte inter gentes ópera eius. Allelúia.
Ps 104, 1
Aleluja, aleluja.
Hvalite Gospodina i prizivajte ime njegovo, navješćujte među narodima djela njegova. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 22, 1-14
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum. In illo témpore: Loquebátur Iesus princípibus sacerdótum et pharisaéis in parábolis dicens: Símile factum est regnum caelórum hómini regi, qui fecit núptias fílio suo. Et misit servos suos vocáre invitátos ad núptias, et nolébant veníre. Iterum misit álios servos, dicens: Dícite invitátis: Ecce prándium meum parávi, tauri mei et altília occísa sunt, et ómnia paráta: veníte ad núptias. Illi autem neglexérunt: et abiérunt, álius in villam suam, álius vero ad negotiatiónem suam: réliqui vero tenuérunt servos eius, et contuméliis afféctos occidérunt. Rex autem cum audísset, irátus est: et, missis exercítibus suis, pérdidit homicídas illos et civitátem illórum succéndit. Tunc ait servis suis: Núptiae quidem parátae sunt, sed qui invitáti erant, non fué runt digni. Ite ergo ad éxitus viárum et quoscumque invenéritis vocáte ad núptias. Et egréssi servi eius in vias, congregavérunt omnes quos in­venérunt, malos et bonos: et implétae sunt núptiae discumbéntium. Intrávit autem rex ut vidéret discumbéntes, et vidit ibi hóminem non vestítum veste nuptiáli. Et ait illi: Amíce, quómodo huc intrásti non habens vestem nuptiálem? At ille obmútuit. Tunc dixit rex minístris: Ligátis mánibus et pédibus eius, míttite eum in ténebras exterióres: ibi erit fletus et stridor déntium. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.
Mt 22, 1-14
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme govoraše Isus svećeničkim prvacima i farizejima u poredbama: Nebesko je kraljevstvo slično vladaru koji priredi svadbu svojemu sinu, pa posla svoje sluge da pozovu uzvanike na svadbu. Ali uzvanici nisu htjeli doći. Tada posla druge sluge i reče im: Kažite uzvanicima: Pripravio sam gozbu, moji su junci i utovljenici zaklani, i sve je pri pravljeno; dođite na svadbu. Ali oni nisu marili za to, nego pođoše netko u svoje polje, netko u svoju trgovinu, a ostali uhvatiše njegove sluge pa ih pogrdiše i ubiše. Kad to ču vladar, rasrdi se. On pošalje svoju vojsku; te pogubi one ubojice, a grad njihov spali. Tada reče svojim slugama: Gozba je doista pripremljena; ali pozvani nisu bili dostojni. Pođite zato na raskršća putova i pozovite na svadbu koga god nađete. Njegove sluge izađoše na putove te dovedoše sve koje nađoše zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad uđe vladar da vidi goste, ugleda ondje jednoga koji nije bio obučen u svadbeno ruho. Vladar ga upita: Prijatelju, kako si amo ušao bez svadbenoga ruha? A on ušuti. Tada vladar zapovjedi slugama: Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba. Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 137, 7
Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me, Dómine: et super iram inimicórum meórum exténdes manum tuam, et salvum me fáciet déxtera tua.
Ps 137, 7
Ako se nađem usred nevolje, čuvaš me živa. Protiv srdžbe neprijatelja mojih pružaš svoju ruku, spašava me desnica tvoja.

SecrétaPrikazna molitva
Haec múnera,quaesumus Dómine, qual óculis, tuae, majestátis offérimum, salutária nobis esse concéde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Podaj, molimo, Gospodine, da nam budu na spas ovi darovi što ih prinosimo očima tvoga veličanstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac
Sancti tui, quaésumus, Dómine, nos ubíque laetíficent: ut, dum eórum mérita recólimus, patrocínia sentiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac
Neka nas, molimo, Gospodine, tvoji sveti posvuda razveseljuju, da osjetimo njihovu zaštitu dok štujemo njihove zasluge.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 118, 4-5
Tu mandásti mandáta tua custodíri nimis: útinam dirigántur viae meae, ad custodiéndas justificatiónes tuas.
Ps 118, 4-5
Ti si zapovjedio da se tvoje zapovijedi dobro čuvaju. O da bi moji putovi bili upravljeni da čuvam naloge tvoje!

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a nostris perversitátibus cleménter expédiat, et tuis semper fáciat inhaerére mandátis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Tvoje spasonosno djelovanje, Gospodine, neka nas milostivo oslobodi od naših opačina i dade da uvijek budemo privrženi tvojim zapovijedima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto Remígio Confessóre tuo atque Pontífice, benefícia potióra sumámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Remigije, biskup, priznavalac
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da, dok ti na primljenim darovima zahvaljujemo, zagovorom tvoga blaženoga priznavaoca i biskupa Remigija još u obilnijoj mjeri primimo tvoja dobročinstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.