PETAK, 2.XI.2018.

Spomen svih vjernih mrtvih (Dušni dan)

Dan I. razreda

prva misa koju svećenik služi na Dušni dan

"

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
IV Esdr 2, 34 et 35, Ps 64, 2-3
(IV Esdr 2, 34 et 35) Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. (Ps 64, 2-3) Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Ierúsalem: exáudi oratiónem meam, ad te omnis caro véniet. (IV Esdr 2, 34 et 35) Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. [Gloria Patri omittitur]
4 Ezr 2, 34 i 35, Ps 64, 2-3
(4 Ezr 2, 34 i 35) Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. (Ps 64, 2-3) Tebi Bože, pripada pjesma na Sionu, i tebi se izvršuje zavjet u Jeruzalemu; usliši moju molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. (4 Ezr 2, 34 i 35) Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. [izostavlja se Slava Ocu] [NAPOMENA: 4 Ezr je apokrifna knjiga koja je sastavni dio Jeronimove Vulgate (ne i Septuaginte), a preuzeta je iz starijih latinskih verzija tzv. Vetus Latina. Knjige 1 Ezr i 2 Ezr su kanonske, te se alternativno imenuju i kao Ezr i Neh (Ezra i Nehemija). Misal iz 1962 napravljen je po posttridentskoj inačici Vulgate, tzv. Klementini (po papi Klementu VIII, 1592-1605) u kojoj se 3 Ezr i 4 Ezr te druge apokrifne knjige nalaze na kraju u dodatku. U novoj verziji, tzv. Vulgata Nova (1979, 1986) apokrifne su knjige izostavljene.]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Fidélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor: animábus famulórum, famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum ; ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, stvoritelju i otkupitelju svih vjernika, dušama slugu i službenica svojih podaj oproštenje svih grijeha, da pobožnim molitvama postignu pomilovanje, koje su uvijek željeli:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 15, 51-57
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Ecce mystérium vobis dico: Omnes quidem resurgémus, sed non omnes immutábimur. In moménto, in ictu óculi, in novíssima tuba: canet enim tuba, et mórtui resúrgent incorrúpti: et nos immutábimur. Opórtet enim corruptíbile hoc indúere incorruptiónem: et mortále hoc indúere immortalitátem. Cum autem mortále hoc indúerit immortalitátem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: Absórpta est mors in victória. Ubi est, mors, victória tua? ubi est, mors, stímulus tuus? Stímulus autem mortis peccátum est: virtus vero peccáti lex. Deo autem grátias, qui dedit nobis victóriam per Dóminum nostrum Iesum Christum.
1 Kor 15, 51-57
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo, evo vam otkrivam tajnu: Svi ćemo zaista uskrsnuti, ali se svi nećemo promijeniti. U jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trublje: Zatrubit će trublja i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promijeniti. Jer ovo raspadljivo tijelo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno tijelo da se obuče u besmrtnost, tada će se ispuniti riječ što je napisana: Poražena je smrt pobjedom. Gdje je smrti, tvoja pobjeda? Gdje je smrti, tvoj žalac? Žalac je smrti grijeh, a snaga je grijeha u zakonu. Ali hvala Bogu, koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
IV Esdr 2, 34 et 35, Ps 111, 7
(IV Esdr 2, 34 et 35) Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. (Ps 111, 7) In memória aetérna erit iustus: ab auditióne mala non timébit.
4 Ezr 2, 34 i 35, Ps 111, 7
(4 Ezr 2, 34 i 35) Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. (Ps 111, 7) Pravednik će živjeti u vječnoj uspomeni, i neće se bojati zla glasa.
Absólve, Dómine, ánimas ómnium fidélium defunctórum ab omni vínculo delictórum. Et grátia tua illis succurrénte, mereántur evádere iudícium ultiónis. Et lucis aetérnae beatitúdine pérfrui.Odriješi, Gospodine, duše svih vjernih mrtvih od svake veze grijeha. I daj da pomoću tvojega milosrđa zavrijede izmaći sudu osvete i uživati blaženstvo vječnoga svjetla.

SequéntiaPosljednica
Dies irae, dies illa,/ Solvet saeclum in favílla:/ Teste David cum Sibýlla.
Quantus tremor est futúrus,/ Quando iudex est ventúrus,/ Cuncta stricte discussúrus!
Tuba, mirum spargens sonum/ Per sepúlcra regiónum,/ Coget omnes ante thronum.
Mors stupébit, et natúra,/ Cum resúrget creatúra,/ Iudicánti responsúra.
Liber scriptus proferétur,/ In quo totum continétur, /Unde mundus iudicétur.
Iudex ergo cum sedébit,/ Quidquid latet, apparébit:/ Nil inúltum remanébit.
Quid sum miser tunc dictúrus?/ Quem patrónum rogatúrus,/ Cum vix iustus sit secúrus?
Rex treméndae maiestátis,/ Qui salvándos salvas gratis,/ Salva me, fons pietátis.
Recordáre, Iesu pie,/ Quod sum causa tuae viae:/ Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedísti lassus:/ Redemísti Crucem passus:/ Tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultiónis,/ Donum fac remissiónis/ Ante diem ratiónis.
Ingemísco, tamquam reus:/ Culpa rubet vultus meus:/ Supplicánti parce, Deus.
Qui Maríam absolvísti,/ Et latrónem exaudísti,/ Mihi quoque spem dedísti.
Preces meae non sunt dignae:/ Sed tu bonus fac benígne,/ Ne perénni cremer igne.
Inter oves locum praesta,/ Et ab haedis me sequéstra,/ Státuens in parte dextra.
Confutátis maledíctis,/ Flammis ácribus addíctis,/ Voca me cum benedíctis.
Oro supplex et acclínis,/ Cor contrítum quasi cinis:/ Gere curam mei finis.
Lacrimósa dies illa,/ Qua resúrget ex favílla/ Iudicándus homo reus:
Huic ergo parce, Deus./ Pie Iesu Dómine,/ Dona eis réquiem.
amen.
U dan onaj, u dan gnjeva/ Ognjem svijet će sav da sijeva/ Sa Sibilom David pjeva.
Kolik strah će na sve pasti/ Kada Sudac s višnjom vlasti/ Dođe pretrest ljudske strasti!
Trublje čudan zvuk romoni,/ U sva groblja budeć roni/ I pred prijesto mrtve goni.
Smrt i narav zadivljene/ Motre ljude oživljene/ Na sud Božji sakupljene.
Otvara se knjiga jada,/ Knjiga ljudskog grješnog rada/ Što će vagnut biti sada.
Kada Sudac sudit stane,/ Sve će tajne biti znane,/ Sve grehote pokarane.
Što ću jadan tada zborit?/ Komu ću se zagovorit?/ Gdje i dobre strah će morit?
Kralju strašne veličine,/ Dajuć spas ko' dar s visine,/ Spasi mene, pun miline!
Sjeti se o Spase mio,/ Da si za me putnik bio,/ Ne daj mi u paklu dio.
Ištući me trudan hoda,/ Spasenje mi križem poda,/ Zar da bude to bez ploda?
Višnji Suče, pravdo stroga,/ Sagrješenja prosti mnoga,/ Prije dana osvetnoga.
Uzdišem ko' krivac hudi/ Grijeh mi stidom lice rudi,/ Dršćuć prosim: ne osudi!
Mariju si opravdao,/ Raj zločincu obećao/ Pa i meni nadu dao.
Molitva mi nema moći,/ Al' ti blag si, ne daj poći/ U plam vječni mojoj zloći.
K ovcama me svojim kreni,/ Među jarad ne daj meni,/ S desne strane mene djeni.
Kad potreseš grješnim svijetom/ Plamenu ga predaš kletom,/ Zovni mene s vojskom svetom.
Molim u svoj sniženosti,/ Srca puna skrušenosti:/ Daj mi umrijet u milosti.
Avaj dana suza, straha,/ Kada griješni stvor iz praha/ Pođe k sudu posljednjemu!
Slatki Spase, prosti njemu!/ Milo duše pogledaj,/ Pokoj vječni njima daj!
amen.

EvangéliumEvanđelje
Io 5, 25-29
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioannem. In illo témpore: Dixit Iesus turbis Iudaeórum: Amen, amen dico vobis, quia venit hora, et nunc est, quando mórtui áudient vocem Fílii Dei: et qui audíerint, vivent. Sicut enim Pater habet vitam in semetípso, sic dedit et Fílio habére vitam in semetípso: et potestátem dedit ei iudícium fácere, quia Fílius hóminis est. Nolíte mirári hoc, quia venit hora, in qua omnes, qui in monuméntis sunt, áudient vocem Fílii Dei: et procédent, qui bona fecérunt, in resurrectiónem vitae: qui vero mala egérunt, in resurrectiónem iudícii.
Iv 5, 25-29
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu Židova: Zaista, zaista kažem vam, dolazi čas i već je tu, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega, i koji ga budu čuli, živjet će. Kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tomu, jer dolazi čas, kada će svi, koji su u grobovima, čuti glas Sina Božjega; i oni, koji su činili dobro, uskrsnut će na uskrsnuće života, a koji su činili zlo na uskrsnuće osuđenja.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Dómine Iesu Christe, Rex glóriae, líbera ánimas ómnium fidélium defunctórum de poenis inférni et de profúndo lacu: líbera eas de ore leónis, ne absórbeat eas tártarus, ne cadant in obscúrum: sed sígnifer sanctus Míchaël repraeséntet eas in lucem sanctam: Quam olim Abrahae promisísti, et sémini eius. – Hóstias et preces tibi, Dómine, laudis offérimus: tu súscipe pro animábus illis, quarum hódie memóriam fácimus: fac eas, Dómine, de morte transíre ad vitam. Quam olim Abrahae promisísti, et sémini eius.Gospodine Isuse Kriste, kralju slave, izbavi duše svih vjernih mrtvih od paklenih kazni i iz dubokoga bezdna; izbavi ih od usta lava da ih ne proždre pakao, da ne upadnu u tamu, nego da ih zastavonoša sveti Mihovil povede u svetu svjetlost koju si nekoć obećao Abrahamu i njegovu potomstvu. – Prinosimo ti, Gospodine, žrtve i molitve hvale; primi ih za one duše kojih se danas spominjemo; učini, Gospodine, da iz smrti prijeđu u život, što si ga nekoć obećao Abrahamu i njegovu potomstvu.

SecrétaPrikazna molitva
Hóstias, quaésumus, Dómine, quas tibi pro animábus famulórum, famularúmque tuárum offérimus, propitiátus inténde: ut, quibus fídei christiánae méritum contulísti, dones et praémium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Milostivo pogledaj, molimo, Gospodine, na žrtve što ti ih prinosimo za duše tvojih slugu i službenica, da onima kojima si dao zaslugu kršćanske vjere daruješ i nagradu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio defunctórumPredslovlje pokojnika
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. In quo nobis spes beátae resurrectiónis effúlsit, ut, quos contrístat certa moriéndi condício, eósdem consolétur future immortalitátis promíssio. Tuis enim fidélibus, Dómine, vita mutátur, non tóllitur, et, dissolúta terréstris huius incolátus dome, aetérna in caelis habitátio comparátur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – U njemu nam zasja nada blaženog uskrsnuća. Koji tuguju zbog neizbježne smrti, njih neka tješi obećanje buduće besmrtnosti. Jer tvojim se vjernima, Gospodine, život mijenja a ne oduzima, i pošto se raspadne dom ovozemnoga boravka, stječe se vječno prebivalište na nebesima. – stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
IV Esdr 2, 35 et 34
Lux aetérna lúceat eis, Dómine: Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es.
4 Ezr 2, 35 i 34
Svjetlost vječna svijetlila im, Gospodine, s tvojim svetima u vijeke jer ti si milosrdan. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima, s tvojim svetima u vijeke, jer ti si milosrdan.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Animábus, quaésumus, Dómine, famulórum, famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut eas et a peccátis ómnibus éxuas, et tuae redemptiónis fácias esse partícipes:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da naše ponizne molitve pomognu dušama tvojih slugu i službenica, te da ih očistiš od svih grijeha i učiniš dionicima tvoga otkupljenja:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.