UTORAK, 3.IV.2018.

Uskrsni utorak

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 15, 3 et 4, Ps 104, 1
(Eccli 15, 3 et 4) Aqua sapiéntiae potávit eos, alleluia: firmábitur in illis, et non flectétur, allelúia:
exaltábit eos in aetérnum, allelúia, allelúia.
(Ps 104, 1) Confitémini Dómino, et invocáte nomen eius: annuntiáte inter gentes ópera eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 15, 3 et 4) Aqua sapiéntiae potávit eos, alleluia: firmábitur in illis, et non flectétur, allelúia:
exaltábit eos in aetérnum, allelúia, allelúia.
Sir 15, 3 i 4, Ps 104, 1
(Sir 15, 3 i 4) Vodom ih je mudrosti napojio, aleluja! Ojačat će ih da se ne slome, aleluja!
Uzvisit će ih zauvijek, aleluja, aleluja.
(Ps 104, 1) Slavite Gospodina i zazivajte ime njegovo, naviještajte među narodima djela njegova.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 15, 3 i 4) Vodom ih je mudrosti napojio, aleluja! Ojačat će ih da se ne slome, aleluja!
Uzvisit će ih zauvijek, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui Ecclésiam tuam novo semper fetu multíplicas: concéde fámulis tuis; ut sacraméntum vivéndo téneant, quod fide percepérunt.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji Crkvu svoju umnažaš uvijek novim potomstvom, dopusti da službenici tvoji životom svjedoče tajnu koju su vjerom primili.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 13, 16 et 26-33
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Surgens Paulus, et manu siléntium indícens, ait: Viri fratres, fílii géneris Abraham, et qui in vobis timent Deum, vobis verbum salútis huius missum est. Qui enim habitábant Ierúsalem, et príncipes eius, ignorántes Iesum, et voces prophetárum, quae per omne sábbatum legúntur, iudicántes implevérunt: et nullam causam mortis inveniéntes in eo, petiérunt a Piláto, ut interfícerent eum. Cumque consummássent ómnia, quae de eo scripta erant, deponéntes eum de ligno, posuérunt eum in monuménto. Deus vero suscitávit eum a mórtuis tértia die: qui visus est per dies multos his, qui simul ascénderant cum eo de Galilaéa in Ierúsalem, qui usque nunc sunt testes eius ad plebem. Et nos vobis annuntiámus earm, quae ad patres nostros repromíssio facta est: quóniam hanc Deus adimplévit fíliis nostris, resúscitans Iesum Christum Dóminum nostrum.
Dj 13, 16 i 26-33
Čitanje Djela apostolskih: U one dane ustade Pavao i mahnuvši rukom reče: Ljudi, braćo, sinovi roda Abrahamova, i koji se među vama boje Boga! Nama je poslana riječ spasenja ovoga. Jer oni što stanuju u Jeruzalemu i glavari njihovi nisu poznali onoga i osudivši ga ispunili su riječi proroka koji se čitaju svake subote. I premda nisu našli nijedne krivice na njemu koja bi zaslužila smrt, zahtijevali su od Pilata da ga pogubi. I kad su sve svršili što je pisano za njega, skinu ga s križa i polože u grob. Ali Bog ga je oživio od mrtvih. I on se više dana pokazivao onima što siđoše s njime iz Galileje u Jeruzalem koji su sada svjedoci njegovi pred narodom. I mi vam propovijedamo da je Bog ono obećanje, koje je dao ocima našim, ispunio djeci našoj uskrsnuvši Isusa Gospodina našega.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 117, 24, Ps 106, 2
(Ps 117, 24) Haec dies, quam fecit Dóminus: exsultémus, et laetémur in ea. (Ps 106, 2) Dicant nunc, qui redémpti sunt a Dómino: quos redémit de manu inimíci, et de regiónibus congregávit eos.
Ps 117, 24, Ps 106, 2
(Ps 117, 24) Ovo je dan što ga učini Gospodin! Kličimo i radujmo se danas! (Ps 106, 2) Tako neka govore oni koje je otkupio Gospodin, koje je izbavio iz ruke neprijatelja i sakupio iz svih zemalja.
Allelúia, allelúia.
Surréxit Dóminus de sepúlcro, qui pro nobis pepéndit in ligno.
Aleluja, aleluja.
Uskrsnuo je iz groba Gospodin koji je za nas visio na križu.

SequéntiaPosljednica
Víctimae pascháli laudes ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitae mórtuus, regnat vivus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus spes mea: praecédet vos in Galilaéam.
Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére.
amen, allelúia.
Svetoj Žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi Krist nas grješne preporodi.
Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta: Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada.
Marijo, o reci što je? Što ti oko vidjelo je?
Grob ja vidjeh Krista Boga, svijetlu slavu uskrsloga.
Anđele i platno bijelo u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je Krist, moj Gospod i sve moje! Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje.
Znamo da si doistine uskrsnuo Božji Sine! Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan!
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 24, 36-47
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Stetit Iesus in médio discipulórum suórum, et dicit eis: Pax vobis: ego sum, nolíte timére. Conturbáti vero et contérriti, existimábant se spíritum vidére. Et dixit eis: Quid turbáti estis, et cogitatiónes ascéndunt in corda vestra? Vidéte manus meas et pedes, quia ego ipse sum: palpáte et vidéte: quia spíritus carnem et ossa non habet, sicut me vidétis habére. Et cum hoc dixísset, osténdit eis manus et pedes. Adhuc autem illis non credéntibus, et mirántibus prae gáudio, dixit: Habétis hic áliquid, quod manducétur? At illi obtulérunt ei partem piscis assi, et favum mellis. Et cum manducásset coram eis, sumens relíquias, dedit eis. Et dixit ad eos: Haec sunt verba, quae locútus sum ad vos, cum adhuc essem vobíscum, quóniam necésse est impléri ómnia, quae scripta sunt in lege Móysi, et Prophétis et Psalmis de me. Tunc apéruit illis sensum, ut intellégerent Scriptúras. Et dixit eis: Quóniam sic scriptum est, et sic oportébat Christum pati, et resúrgere a mórtuis tértia die: et praedicári in nómine eius paeniténtiam, et remissiónem peccatórum in omnes gentes.
Lk 24, 36-47
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme stade Isus među svoje apostole i reče im: Mir vama. A oni su zastrašeni i poplašeni mislili da vide duha. I reče im: Što se plašite i zašto takve misli ulaze u vaša srca? Pogledajte ruke moje i noge! Ja sam, ja glavom! Opipajte me i uvjerite se jer duh nema mesa i kosti kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši pokaza im ruke i noge. Budući da oni još nisu vjerovali od radosti i čudili se, reče im: Imate li ovdje što za jelo? A oni mu dadoše komad pečene ribe i meda u saću. On uze i jede pred njima. I reče im: Ovo su riječi koje vam rekoh dok sam još bio s vama da se ima sve ispuniti što je za mene pisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori razum da razumiju Pisma i reče im: Tako je pisano: Krist treba da trpi i uskrsne od mrtvih treći dan i da se propovijeda u ime njegovo pokora za oproštenje grijeha svim narodima.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 17, 14 et 16
Intónuit de caelo Dóminus, et Altíssimus dedit vocem suam: et apparuérunt fontes aquárum, allelúia.
Ps 17, 14 i 16
S neba je zagrmio Gospodin. Višnji je dao glas svoj i pojaviše se izvori voda, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, Dómine, fidélium preces, cum oblatiónibus hostiárum: ut, per haec piae devotiónis offícia, ad caeléstem glóriam transeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, molimo, Gospodine, molitve puka svoga koji ti prinosi ove žrtve da po ovoj službi svete pobožnosti prijeđemo u nebesku slavu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito danas svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Col 3, 1-2
Si consurrexístis cum Christo, quae sursum sunt quaérite, ubi Christus est in déxtera Dei sedens, allelúia:
quae sursum sunt sápite, allelúia.
Kol 3, 1-2
Ako ste uskrsli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Božje, aleluja.
Težite za onim što, je gore, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut paschális percéptio sacraménti contínua in nostris méntibus persevéret.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Dopusti, molimo, svemogući Bože, da uskrsne tajne što ih primismo djeluju u nama trajnim učinkom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.