PONEDJELJAK, 3.IX.2018.

sv. Pio X., papa, priznavalac

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 88, 20-22, Ps 88, 2
(Ps 88, 20-22) Extuli eléctum de pópulo, óleo sancto meo unxi eum: ut manus mea sit semper cum eo, et brácchium meum confírmet eum. (Ps 88, 2) Grátias Dómini in aetérnum cantábo: per omnes generatiónes annuntiábo fidelitátem tuam ore meo.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 88, 20-22) Extuli eléctum de pópulo, óleo sancto meo unxi eum: ut manus mea sit semper cum eo, et brácchium meum confírmet eum.
Ps 88, 20-22, Ps 88, 2
(Ps 88, 20-22) Uzdigao sam odabranika iz naroda, pomazao sam ga svetim uljem svojim. Moja će ga ruka štititi i moja mišica jačati. (Ps 88, 2) O milostima Gospodnjim uvijek ću pjevati, kroz sva pokoljenja naviještat ću vjernost tvoju ustima svojim.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 88, 20-22) Uzdigao sam odabranika iz naroda, pomazao sam ga svetim uljem svojim. Moja će ga ruka štititi i moja mišica jačati.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui, ad tuéndam cathólicam fidem et univérsa in Christo instauránda, sanctum Pium Summum Pontíficem caelésti sapiéntia et apostólica fortitúdine replevísti: concéde propítius; ut, eius institúta et exémpla sectántes, praémia consequámur aetérna.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si na obranu katoličke vjere i za obnovu svega u Kristu napunio svetoga Pija papu nebeskom mudrošću i apostolskom hrabrošću, daj milostivo, da nasljedujući njegove uredbe i primjere postignemo vječnu nagradu.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Thess 2, 2-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses. Fratres: Fidúciam habúimus in Deo nostro loqui ad vos Evangélium Dei in multa sollicitúdine. Exhortátio enim nostra non de erróre, neque de immundítia, neque in dolo, sed sicut probáti sumus a Deo, ut crederétur nobis Evangélium: ita lóquimur, non quasi homínibus placéntes, sed Deo, qui probat corda nostra. Neque enim aliquándo fúimus in sermóne adulatiónis, sicut scitis: neque in occasióne avarítiae: Deus testis est: nec quaeréntes ab homínibus glóriam, neque a vobis, neque ab áliis: cum possémus vobis óneri esse ut Christi Apóstoli: sed facti sumus párvuli in médio vestrum, tamquam si nutrix fóveat fílios suos. Ita desiderántes vos, cúpide volebámus trádere vobis non solum Evangélium Dei, sed étiam ánimas nostras: quóniam caríssimi nobis facti estis.
1 Sol 2, 2-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Solunjanima. Braćo, pouzdali smo se u svojega Boga da vam propovijedamo Božje evanđelje usred velike borbe. Naše se propovijedanje ne oslanja na prijevari ni nečistoj nakani, ni lukavštini, nego kao što nas je Bog pronašao dostojnima, te nam povjerio evanđelje,, propovijedamo ne tražeći da se svidimo ljudima, nego Bogu koji pozna naše nakane. Naše propovijedanje, kao što znate, nikada nije bilo laskavo ni pod izlikom lakomosti, čemu je svjedok sam Bog, niti smo tražili slave od ljudi ni od vas ni od drugih. Mogli smo kao Kristovi apostoli pred vama nastupati s vlašću, ali smo s vama bili blagi kao majka kada njeguje svoju djecu. Tako smo vas ljubili, da smo vruće željeli da vam predamo ne samo evanđelje nego i svoj vlastiti život: tako ste nam omiljeli!

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 39, 10-11
Annuntiávi iustítiam tuam in coetu magno, ecce lábia mea non cohíbui: Dómine, tu nosti. Iustítiam tuam non abscóndi in corde meo: fidelitátem tuam et auxílium tuum narrávi.
Ps 39, 10-11
Naviještao sam pravdu tvoju na velikom zboru, svoja usta nisam suzdržavao. Gospodine ti znadeš. Pravdu tvoju nisam sakrio u srcu svome, pripovijedao sam o tvojoj vjernosti i pomoći.
Ps 22, 5-6
Allelúia, allelúia.
Paras mihi mensam, inúngis óleo caput meum, calix meus ubérrimus est. Allelúia.
Ps 22, 5-6
Aleluja, aleluja.
Prostireš stol preda mnom, uljem mi mažeš glavu, čaša je moja prepuna. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 21, 15-17
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus Simóni Petro: Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dicit ei: Etiam, Dómine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei íterum: Simon Ioánnis, díligis me? Ait illi: Etiam, Dómine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei tértio: Simon Ioánnis, amas me? Contristátus est Petrus, quia dixit ei tértio, Amas me? Et dixit ei: Dómine, tu ómnia nosti: tu scis quia amo te. Dixit ei: Pasce oves meas.
Iv 21, 15-17
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Šimunu Petru: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Reče mu: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu: Pasi jaganjče moje! Reče mu opet drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu: Pasi jaganjče moje! Reče mu treći put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Ožalosti se Petar što ga po treći put pita: Ljubiš li me? I odgovori mu: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: Pasi ovce moje!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 33, 12
Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini docébo vos.
Ps 33, 12
Dođite, sinovi, čujte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu.

SecrétaPrikazna molitva
Oblatiónibus nostris, quaésumus, Dómine, benígne suscéptis, da nobis, ut haec divína mystéria, sancto Pio Summo Pontífice intercedénte, sincéris tractémus obséquiis et fidéli mente sumámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Naše prinose dobrostivo primi, molimo, Gospodine, i daj nam da ove božanske tajne po zagovoru Svetoga pape Pija obavljamo iskrenom privrženošću i primamo vjernom dušom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 6, 56-57
Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in illo.
Iv 6, 56-57
Moje je tijelo zaista jelo i moja je krv zaista piće. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Mensae caeléstis virtúte refécti, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, interveniénte sancto Pio Summo Pontífice; fortes efficiámur in fide, et in tua simus caritáte concórdes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Okrijepljeni jakošću nebeske gozbe molimo, Gospodine Bože naš, da po zagovoru svetoga pape Pija ojačamo u vjeri i budemo složni u tvojoj ljubavi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.