NEDJELJA, 4.III.2018.

3. korizmena nedjelja

Nedjelja I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 24, 15-16, Ps 24, 1-2
(Ps 24, 15-16) Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice in me, et miserére mei, quóniam únicus et pauper sum ego. (Ps 24, 1-2) Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 24, 15-16) Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice in me, et miserére mei, quóniam únicus et pauper sum ego.
Ps 24, 15-16, Ps 24, 1-2
(Ps 24, 15-16) Moje su oči uvijek upravljene prema Gospodinu, jer on izbavlja moje noge iz zamke. Pogledaj na me i smiluj mi se jer sam osamljen i bijedan. (Ps 24, 1-2) K tebi, Gospodine, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 24, 15-16) Moje su oči uvijek upravljene prema Gospodinu, jer on izbavlja moje noge iz zamke. Pogledaj na me i smiluj mi se jer sam osamljen i bijedan.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Quaesumus, omnípotens Deus, vota humílium réspice: atque ad defensiónem nostram, déxteram tuae maiestátis exténde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pogledaj, molimo, svemogući Bože, na molitve poniznih i u našu obranu pruži desnicu svojeg veličanstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Eph 5, 1-9
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios. Fratres: Estóte imitatóres Dei, sicut fílii caríssimi: et ambuláte in dilectióne, sicut et Christus diléxit nos, et trádidit semetípsum pro nobis oblatiónem, et hóstiam Deo in odórem suavitátis. Fornicátio autem, et omnis immundítia, aut avarítia, nec nominétur in vobis, sicut decet sanctos: aut turpitúdo, aut stultilóquium, aut scurrílitas, quae ad rem non pértinet: sed magis gratiárum áctio. Hoc enim scitóte intelligéntes, quod omnis fornicátor, aut immúndus, aut avárus, quod est idolórum sérvitus, non habet hereditátem in regno Christi et Dei. Nemo vos sedúcat inánibus verbis: propter haec enim venit ira Dei in fílios diffidéntiae. Nolíte ergo éffici partícipes eórum. Erátis enim aliquándo ténebrae: nunc autem lux in Dómino. Ut fílii lucis ambuláte: fructus enim lucis est in omni bonitáte, et iustítia, et veritáte.
Ef 5, 1-9
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Efežanima. Braćo: nasljedujte Boga kao predraga djeca i ljubite se kao što je Krist ljubio nas i za nas se predao kao prinos i miomirisna žrtva Bogu. A bludnost ili kakva druga nečistoća i škrtost neka se među vama i ne spominje, kao što dolikuje svetima. Tako ni bestidnost i besmislen govor ili nepristojne šale, što sve nije na mjestu, nego radije zahvaljivanje. Znajte ovo i dobro zapamtite: nijedan bludnik ili nečist čovjek ili škrtac, jer su to idolopoklonici, neće imati baštine u Kristovu i Božjem kraljevstvu. Da vas ne bi tko zavarao ispraznim riječima, jer zbog toga dolazi Božja srdžba na nepokornu djecu. Dakle, ne budite njihovi sudrugovi! Nekada ste bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodinu. Živite kao djeca svjetla, jer plod je svjetla dobrota, pravda i istina.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 20, 9 et 4
Exsúrge, Dómine, non praeváleat homo: iudicéntur gentes in conspéctu tuo. In converténdo inimícum meum retrórsum, infirmabúntur, et períbunt a fácie tua.
Ps 20, 9 et 4
Ustani, Gospodine, da se ne osili čovjek! Neka narodi budu suđeni pred tvojim licem. Nagnao si moje neprijatelje u bijeg, te klonuše i izgiboše pred tvojim licem.
Ps 122, 1-3
Ad te levávi óculos meos, qui hábitas in caelis. Ecce sicut óculi servórum in mánibus dominórum suórum. Et sicut óculi ancíllae in mánibus dóminae suae: ita óculi nostri ad Dóminum Deum nostrum, donec misereátur nostri. Miserére nobis, Dómine, miserére nobis.
Ps 122, 1-3
Podižem svoje oči k tebi koji stanuješ na nebesima. Gle, kao što su oči slugu uprte u ruke njihovih gospodara, kao što su oči sluškinje uprte u ruke njezine gospodarice, tako su naše oči uprte u Gospodina, Boga našega, dok nam se ne smiluje. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se!

EvangéliumEvanđelje
Luc 11, 14-28
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Erat Iesus eiíciens daemónium, et illud erat mutum. Et cum eiecísset daemónium, locútus est mutus, et admirátae sunt turbae. Quidam autem ex eis dixérunt: In Beélzebub príncipe daemoniórum éiicit daemónia. Et álii tentántes, signum de caelo quaerébant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitatiónes eórum, dixit eis: Omne regnum in seípsum divísum desolábitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Sátanas in seípsum divísus est, quómodo stabit regnum eius ? quia dícitis, in Beélzebub me eiícere daemónia. Si autem ego in Beélzebub eiício daemónia: fílii vestri in quo eiíciunt ? Ideo ipsi iúdices vestri erunt. Porro si in dígito Dei eiício daemónia: profécto pervénit in vos regnum Dei. Cum fortis armátus custódit átrium suum, in pace sunt ea quae póssidet. Si autem fórtior eo supervéniens vícerit eum, univérsa arma eius áuferet, in quibus confidébat, et spólia eius distríbuet. Qui non est mecum, contra me est: et qui non cólligit mecum, dispérgit. Cum immúndus spíritus exíerit de homine, ámbulat per loca inaquósa, quaerens réquiem: et non invéniens, dicit: Revértar in domum meam, unde exívi. Et cum vénerit, ínvenit eam scopis mundátam, et ornátam. Tunc vadit, et assúmit septem álios spíritus secum nequióres se, et ingréssi hábitant ibi. Et fiunt novíssima hóminis illíus peióra prióribus. Factum est autem, cum haec díceret: extóllens vocem quaedam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quae suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.
Lk 11, 14-28
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme: Isus je izgonio đavola iz čovjeka koji je bio nijem. I kad je istjerao đavla, nijemi progovori, i mnoštvo se ljudi divilo. Ali neki rekoše: On izgoni đavla pomoću Beelzebuba, poglavice đavola. Drugi pak iskušavajući ga zatraže od njega znak s neba. – Isus razumije njihove misli i reče: Svako kraljevstvo u sebi nesložno opustjet će, i srušit će se kuća na kuću. Tako, ako je i đavao zavađen u sebi, kako će se održati njegovo kraljevstvo? Kažete naime da ja izgonim đavla pomoću Beelzebuba. Ako ja izgonim đavla pomoću Beelzebuba, čijom ih moću izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti suci. Ali, ako đavla izgonim Božjom silom, doista je Božje kraljevstvo došlo k vama. Kada jak i dobro naoružan čovjek čuva svoj dom, u miru je sve što ima. Ali, kad dođe jači od njega i svlada ga, uzme mu oružje u koje se pouzdavao i razdijeli što zaplijeni. Tko nije sa mnom protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa. Kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći pokoja. Ali, kad ga ne nađe, reče: Povratit ću se u svoju kuću iz koje sam izišao. I kad se povrati, nađe je pometenu i uređenu. Zatim otiđe, uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe, i s njima uniđe i nastani se ondje. Tako posljednje stanje onog čovjeka bude gore od pređašnjega – Kad je on to rekao, neka žena iz naroda poviče: Blago utrobi koja te nosila i prsima koje su te dojile! A on odgovori: Još više blago onima koji slušaju Božju riječ i po njoj žive.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 18, 9 et 10 et 11 et 12
Iustítiae Dómini rectae, laetificántes corda, et iudícia eius dulcióra super mel et favum: nam et servus tuus custódit ea.
Ps 18, 9 i 10 i 11 i 12
Gospodnji su sudovi pravedni, razveseljuju srca. I odluke su njegove slađe od međa i saća, jer ih sluga tvoj izvršuje.

SecrétaPrikazna molitva
Haec hóstia, Dómine, quaésumus, emúndet nostra delícta: et ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora, mentésque sanctíficet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, da ovaj prinos izbriše naša zlodjela i da tijela i duše tvojih podložnika posveti za prikazivanje žrtve.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 83, 4-5
Passer invénit sibi domum, et turtur nidum, ubi repónat pullos suos: altária tua, Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus: beáti qui hábitant in domo tua, in saéculum saéculi laudábunt te.
Ps 83, 4-5
Vrabac nalazi sebi dom i grlica gnijezdo gdje da stavi svoje mlade. Tako ja nalazim tvoje oltare, Gospodine nad vojskama. Kralju moj i Bože moj! Blažen koji stanuju u tvojem domu, Gospodine! Oni će te vječno slaviti.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
A cunctis nos, quaésumus, Dómine, reátibus et perículis propitiátus absólve: quos tanti mystérii tríbuis esse partícipes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Od svih krivica i pogibli milostivo oslobodi, molimo, Gospodine, nas kojima daješ da budemo dionici ovog velikog otajstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.