PONEDJELJAK, 5.II.2018.

sv. Agata, djevica i mučenica

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 44, 2
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátae Agathae Vírginis et Mártyris: de cuius passióne gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei. (Ps 44, 2) Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátae Agathae Vírginis et Mártyris: de cuius passióne gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei.
Ps 44, 2
Radujmo se svi u Gospodinu slaveći blagdan na čast blažene Agate djevice i mučenice, radi čijeg se mučeništva raduju anđeli i hvale Sina Božjega. (Ps 44, 2). Iz srca mi navire radosna riječ, pripovijedam djela svoja Kralju.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Radujmo se svi u Gospodinu slaveći blagdan na čast blažene Agate djevice i mučenice, radi čijeg se mučeništva raduju anđeli i hvale Sina Božjega.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti: concéde propítius; ut, qui beátae Agathae Vírginis et Mártyris tuae natalícia cólimus, per eius ad te exémpla gradiámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koje si između ostalih čudesa svoje moći dao i slabom spolu mučeničku pobjedu, dopusti blagostivo da mi koji slavimo rođendan za nebo blažene Agate, tvoje djevice i mučenice, idemo k tebi po njezinu primjeru.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 1, 26-31
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Vidéte vocatiónem vestram, quia non multi sapiéntes secúndum carnem, non multi poténtes, non multi nóbiles: sed quae stulta sunt mundi elégit Deus, ut confúndat sapiéntes: et infírma mundi elégit Deus, ut confúndat fórtia: et ignobília mundi, et contemptibília elégit Deus, et ea quae non sunt, ut ea quae sunt destrúeret: ut non gloriétur omnis caro in conspéctu eius. Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est nobis sapiéntia a Deo, et iustítia, et sanctificátio, et redémptio: ut quemádmodum scriptum est: Qui gloriátur, in Dómino gloriétur.
1 Kor 1, 26-31
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima: Braćo, promatrajte svoje zvanje! Nema tu, kako ljudi drže mnogo mudrih, ni mnogo jakih, ni mnogo plemenitih, nego što svijet drži ludim Bog izabra, da postidi mudre. I što je pred svijetom slabo Bog izabra, da posrami jake, i što je u očima svijeta neplemenito, i ono čega nema Bog izabra, da uništi ono što jest, da se nitko ne hvali pred Bogom. I vi ste, što jeste, u Isusu Kristu koji je za nas Božja mudrost, pravda, posveta, otkup, da, kao što je pisano: Koji god se hvali, neka se hvali u Gospodinu.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 45, 6 et 5
Adiuvábit eam Deus vultu suo: Deus in médio eius, non commovébitur. Flúminis ímpetus laetíficat civitátem Dei: sanctificávit tabernáculum suum Altíssimus.
Ps 45, 6 i 5
Snaga joj je promatranje lica Božjega. Bog je u njoj i neće se pokolebati. Nabujala rijeka veseli grad Božji. Svevišnji je posvetio prebivalište svoje.
Ps 125, 5-6
Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent. Eúntes ibant et flebant, mitténtes sémina sua. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.
Ps 125, 5-6
Koji siju u suzama u radosti će žeti. Tužno koračaju i plaču noseći sjeme za sjetvu. Ali će doći, doći će s klicanjem noseći snopove svoje.

EvangéliumEvanđelje
Mt 19, 3-12
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Accessérunt ad Iesum pharisaéi tentántes eum, et dicéntes: Si licet hómini dimíttere uxórem suam quacúmque ex causa? Qui respóndens, ait eis: Non legístis, quia, qui fecit hóminem ab inítio, másculum et féminam fecit eos? Et dixit: Propter hoc dimíttet homo patrem et matrem, et adhaerébit uxóri suae, et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniúnxit, homo non séparet. Dicunt illi: Quid ergo Móyses mandávit dare libéllum repúdii, et dimíttere? Ait illis: Quóniam Móyses ad durítiam cordis vestri permísit vobis dimíttere uxóres vestras: ab inítio autem non fuit sic. Dico autem vobis, quia quicúmque dimíserit uxórem suam, nisi ob fornicatiónem, et áliam dúxerit, moechátur: et qui dimíssam dúxerit, moechátur. Dicunt ei discípuli eius: Si ita est causa hóminis cum uxóre, non éxpedit núbere. Qui dixit illis: Non omnes cápiunt verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enim eunúchi, qui de matris útero sic nati sunt: et sunt eunúchi, qui facti sunt ab homínibus: et sunt eunúchi, qui seípsos castravérunt propter regnum caelórum. Qui potest cápere, cápiat.
Mt 19, 3-12
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme pristupe k Isusu farizeji i iskušavajući ga upitaju: Smije li muž otpustiti svoju ženu s bilo kojeg razloga? On im odgovori: Niste li čitali da je Stvoritelj u početku učinio muško i žensko, i rekao: Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti svojoj ženi i dvoje će biti jedno tijelo? Prema tome oni više nisu dva, nego jedno tijelo. Što je sjedinio Bog, neka ne rastavlja čovjek! Oni reknu: A zašto je Mojsije naredio da se dade rastavno pismo i otpusti? On odgovori: Mojsije vam je zbog vašeg tvrdog srca dopustio da se rastavite od svoje žene, ali od početka nije bilo tako. Zato vam ja kažem: Tko otpusti svoju ženu, pa i zbog preljuba, i oženi se drugom, sam čini preljub kao i tko se oženi otpuštenicom jednako čini preljub. Nato mu njegovi učenici reknu: Ako je tako čovjeku sa ženom, bolje se ne ženiti. On im odgovori: Svi toga ne shvaćaju, nego samo oni kojima je dano. Ima samaca koji su već rođeni takvi, ima ih koje su onesposobili ljudi, a ima i takvih koji se odriču ženidbe radi nebeskog kraljevstva. Neka to shvati, tko može shvatiti!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 44, 15
Afferéntur Regi vírgines post eam: próximae eius afferéntur tibi.
Ps 44, 15
Za njom će poći pred Kralja djevice. Drugarice će njezine poći k tebi.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, Dómine, múnera, quae in beátae Agathae Vírginis et Mártyris tuae solemnitáte deférimus: cuius nos confídimus patrocínio liberári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, Gospodine, darove koje ti o svetkovini blažene Agate tvoje djevice i mučenice, prinosimo s pouzdanjem da ćemo se osloboditi po njezinoj zaštiti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Qui me dignátus est ab omni plaga curáre, et mamíllam meam meo péctori restitúere, ipsum ínvoco Deum vivum.Zazivam Boga živoga koji se udostojao ozdraviti me od svake rane i izliječiti moje prsi.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáta Agatha Vírgine et Mártyre tua, sempitérna protectióne confírment.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primljena otajstva, Gospodine, bila nam na pomoći i zagovorom blažene Agate, tvoje djevice i mučenice, neka nas neprestano štite i jačaju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.