ČETVRTAK, 5.IV.2018.

Uskrsni četvrtak

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Sap 10, 20-21, Ps 79, 1
(Sap 10, 20-21) Victrícem manum tuam, Dómine, laudavérunt páriter, allelúia:
quia sapiéntia apéruit os mutum, et linguas infántium fecit disértas, allelúia, allelúia.
(Ps 79, 1) Cantáte Dómino cánticum novum: quia mirabília fecit.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Sap 10, 20-21) Victrícem manum tuam, Dómine, laudavérunt páriter, allelúia:
quia sapiéntia apéruit os mutum, et linguas infántium fecit disértas, allelúia, allelúia.
Mudr 10, 20-21, Ps 79, 1
Pobjednicu ruku tvoju Gospodine skupno su hvalili, aleluja,
jer je mudrost otvorila usta nijemima i učinila da govore i dječja usta, aleluja, aleluja.
(Ps 79, 1) Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer je učinio divna djela.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Mudr 10, 20-21) Pobjednicu ruku tvoju Gospodine skupno su hvalili, aleluja,
jer je mudrost otvorila usta nijemima i učinila da govore i dječja usta, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui diversitátem géntium in confessióne tui nóminis adunásti: da, ut renátis fonte baptísmatis una sit fides méntium, et píetas actiónum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si različite narode sjedinio u priznanju svoga imena, daj da svi koji su preporođeni na zdencu krštenja isto vjeruju u duši i isto čine u svojim djelima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 8, 26-40
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Angelus Dómini locútus est ad Philíppum, dicens: Surge, et vade contra meridiánum, ad viam, quae descéndit ab Ierúsalem in Gazam: haec est déserta. Et surgens ábiit. Et ecce vir Aethiops eunúchus, potens Candácis regínae Aethíopum, qui erat super omnes gazas eius, vénerat adoráre in Ierúsalem: et revertebátur sedens super currum suum, legénsque Isaíam prophétam. Dixit autem Spíritus Philíppo: Accéde, et adiúnge te ad currum istum. Accúrrens autem Philíppus, audívit eum legéntem Isaíam prophétam, et dixit: Putásne, intéllegis, quae legis? Qui ait: Et quómodo possum, si non áliquis osténderit mihi? Rogavítque Philíppum, ut ascénderet, et sedéret secum. Locus autem Scriptúrae, quam legébat, erat hic: Tamquam ovis ad occisiónem ductus est: et sicut agnus coram tondénte se, sine voce, sic non apéruit os suum. In humilitáte iudícium eius sublátum est. Generatiónem eius quis enarríbit, quóniam tollétur de terra vita eius? Respóndens autem eunúchus Philíppo, dixit: Obsecro te, de quo prophéta dicit hoc? De se, an de álio áliquo? Apériens autem Philíppus os suum, et incípiens a Scriptúra ista, evangelizávit illi Iesum. Et dum irent per viam, venérunt ad quamdam aquam: et ait eunúchus: Ecce aqua, quid próhibet me baptizári? Dixit autem Philíppus: Si credis ex toto corde, licet. Et respóndens, ait: Credo, Fílium Dei esse Iesum Christum. Et iussit stare currum: et descendérunt utérque in aquam, Philíppus et eunúchus, et baptizávit eum. Cum autem ascendíssent de aqua, Spíritus Dómini rápuit Philíppum, et ámplius non vidit eum eunúchus. Ibat autem per viam suam gaudens. Philíppus autem invéntus est in Azóto, et pertránsiens evangelizábat civitátibus cunctis (donec veníret Caesaréam) nomen Dómini Iesu Christi.
Dj 8, 26-40
Čitanje Djela apostolskih. U one dane anđeo Gospodnji reče Filipu: Ustani i idi prema jugu na put koji vodi od Jeruzalema u Gazu. On je pust. I ustade te pođe. I eto, Etiopljanin, dvoranin, mogućnik Kandake, kraljice etiopske, koji bijaše nad svim riznicama njezinim, došao je u Jeruzalem da se pokloni. Sad se vraćao kući, sjedio na kolima svojim i čitao Izaiju proroka. Duh reče Filipu: Idi i pristupi k ovim kolima! Kad Filip pritrči i ču gdje čita Izaiju proroka upita ga: Razumiješ li što čitaš? On odgovori: Kako bih mogao, ako me tko ne uputi? I zamoli Filipa da se popne i sjede s njime. A mjesto iz Pisma koje je čitao bijaše ovo: Vodi se kao janje na klanje. I ne otvara svojih usta kao ovca što je nijema pred onima koji je strigu. Izuzet je od zaštite i prava. I tko razmišlja o njegovu rodu? Jer je uklonjen od zemlje živih. Dvoranin upita Filipa: Molim te, za koga ovo govori prorok? Za sebe ili za koga drugoga? A Filip otvori usta svoja i počevši od ovoga mjesta Pisma propovijedi mu evanđelje o Isusu. Kad su išli putem, dođoše do nekakve vode i reče dvoranin: Evo vode, što brani meni da se krstim? Filip reče: Ako vjeruješ od svega srca, možeš. On odgovori: Vjerujem da je Isus Krist Sin Božji. I zapovjedi da stanu kola. I siđoše oba na vodu, Filip i dvoranin, i krsti ga. A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji uze Filipa i više ga ne vidje dvoranin, nego radujući se otiđe putom svojim. Filip se nađe u Azotu i prolazeći propovijedao je ime Gospodina našega Isusa Krista svim gradovima dok ne dođe u Cezareju.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 117, 24 et 22-23
Haec dies, quam fecit Dóminus: exsultémus, et laetémur in ea. Lápidem, quem reprobavérunt aedificántes, hic factus est in caput ánguli: a Dómino factum est istud, et est mirábile in óculis nostris.
Ps 117, 24 i 22-23
Ovo je dan što ga učini Gospodin. Kličimo i radujmo se danas! Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To je učinio Gospodin i divno je u očima našim.
Allelúia, allelúia.
Surréxit Christus, qui creávit ómnia: et misértus est humáno géneri.
Aleluja, aleluja.
Uskrsnuo je Krist koji je sve stvorio i smilovao se ljudskom rodu.

SequéntiaPosljednica
Víctimae pascháli laudes ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitae mórtuus, regnat vivus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus spes mea: praecédet vos in Galilaéam.
Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére.
amen, allelúia.
Svetoj Žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi Krist nas grješne preporodi.
Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta: Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada.
Marijo, o reci što je? Što ti oko vidjelo je?
Grob ja vidjeh Krista Boga, svijetlu slavu uskrsloga.
Anđele i platno bijelo u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je Krist, moj Gospod i sve moje! Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje.
Znamo da si doistine uskrsnuo Božji Sine! Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan!
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 20, 11-18
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: María stabat ad monuméntum foris, plorans. Dum ergo fleret, inclinávit se, et prospéxit in monuméntum: et vidit duos Angelos in albis, sedéntes, unum ad caput, et unum ad pedes, ubi pósitum fúerat corpus lesu. Dicunt ei illi: Múlier, quid ploras? Dicit eis: Quia tulérunt Dóminum meum: et néscio, ubi posuérunt eum. Haec cum dixísset, convérsa est retrórsum, et vidit Iesum stantem: et non sciébat, quia Iesus est. Dicit ei Iesus: Múlier, quid ploras? Quem quaeris? Illa exístimans, quia hortulánus esset, dicit ei: Dómine, si tu sustulísti eum, dícito mihi, ubi posuísti eum: et ego eum tollam. Dicit ei Iesus: María. Convérsa illa, dicit ei: Rabbóni (quod dícitur Magíster). Dicit ei Iesus: Noli me tángere, nondum enim ascéndi ad Patrem meum: vade autem ad fraters meos, et die eis: Ascéndo ad Patrem meum et Patrem vestrum, Deum meum et Deum vestrum. Venit María Magdaléne annúntians discípulis: Quia vidi Dóminum, et haec dixit mihi.
Iv 20, 11-18
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono je vrijeme Marija Magdalena stajala na polju kod groba i plakala. Dok je dakle plakala, sagnu se prema grobu i vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama, jedan povrh glave a drugi podno nogu gdje je ležalo tijelo Isusovo. Oni je zapitaju: Ženo, što plačeš? Odgovori im: Uzeše Gospodina mojega i ne znam kamo ga položiše. Rekavši ovo, obazre se natrag i vidi Isusa gdje stoji a nije znala da je Isus. Reče joj Isus: Ženo, što plačeš? Koga tražiš? Ona misleći da je vrtlar reče mu: Gospodine, ako si ga ti uzeo, kaži mi gdje si ga metnuo, i ja ću ga uzeti. Reče joj Isus: Marijo! A ona obazrevši se kaže mu hebrejski: Rabboni (to znači: Učitelju moj!) Veli joj Isus: Ne diraj me jer još nisam uzašao k Ocu svome, nego idi k mojoj braći i reci im: Uzlazim k Ocu svome i k Ocu vašemu. I otiđe Marija Magdalena i javi učenicima: Vidjela sam Gospodina i ovo mi je rekao.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Exodi 13, 5
In die solemnitátis vestrae, dicit Dóminus, indúcam vos in terram fluéntem lac et mel, allelúia.
Izl 13, 5
U dan vaše svečanosti, veli Gospodin, uvest ću vas u zemlju kojom teče mlijeko i med, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, quaésumus, Dómine, múnera populórum tuórum propítius: ut, confessióne tui nóminis et baptísmate renováti, sempitérnam beatitúdinem consequántur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi milostivo, molimo, Gospodine, darove svoga puka da obnovljen priznanjem tvoga imena i krštenjem dostigne vječno blaženstvo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito danas svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
I Petri 2, 9
Pópulus acquisitións, annuntiáte virtútes eius, allelúia:
qui vos de ténebris vocávit in admirábile lumen suum, allelúia.
1 Pt 2, 9
Puče stečeni, naviještajte snagu onoga, aleluja,
koji vas pozva iz tame k divnom svjetlu svojemu, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Exáudi, Dómine, preces nostras: ut redemptiónis nostrae sacrosáncta commércia, et vitae nobis cónferant praeséntis auxílium, et gáudia sempitérna concílient.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Usliši, Gospodine, naše molitve, da nam presveti darovi našeg otkupljenja pruže pomoć za sadašnji život i uvedu nas u vječne radosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.