UTORAK, 5.VI.2018.

sv. Bonifacije (apostol Njemačke), biskup, mučenik

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Isai 65, 19 et 23, Ps 43, 2
(Isai 65, 19 et 23) Exsultábo in Ierúsalem, et gaudébo in pópulo meo: et non audiétur in eo ultra vox fletus et vox clamóris. Elécti mei non laborábunt frustra, neque generábunt in conturbatióne: quia semen benedictórum Dómini est, et nepótes eórum cum eis. (Ps 43, 2) Deus, áuribus nostris audívimus: patres nostri narravérunt opus, quod operátus es in diébus eórum.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Isai 65, 19 et 23) Exsultábo in Ierúsalem, et gaudébo in pópulo meo: et non audiétur in eo ultra vox fletus et vox clamóris. Elécti mei non laborábunt frustra, neque generábunt in conturbatióne: quia semen benedictórum Dómini est, et nepótes eórum cum eis.
Iz 65, 19 i 23, Ps 43, 2
(Iz 65, 19 i 23) Kličem od radosti radi Jeruzalema i veselim se radi puka svoga. Neće se više čuti u njemu glas plača ni glas jauka. Odabranici moji neće se truditi uzalud, niti će rađati djecu za nečastan svršetak, jer su oni rod blagoslovljen od Gospodina i njihovi potomci zajedno s njima. (Ps 43, 2) Bože, ušima smo svojim slušali, oci naši su nam pripovijedali.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iz 65, 19 i 23) Kličem od radosti radi Jeruzalema i veselim se radi puka svoga. Neće se više čuti u njemu glas plača ni glas jauka. Odabranici moji neće se truditi uzalud, niti će rađati djecu za nečastan svršetak, jer su oni rod blagoslovljen od Gospodina i njihovi potomci zajedno s njima.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui multitúdinem populórum, beáti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis zelo, ad agnitiónem tui nóminis vocáre dignátus es: concéde propítius; ut, cuius solémnia cólimus, étiam patrocínia sentiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože koji si se udostojao pozvati mnoge narode revnošću blaženog Bonifacija mučenika svoga i biskupa na priznavanje tvoga imena, daj milostiv da osjećamo i zaštitu onoga kojeg svetkovinu slavimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Eccli 44, 1-15
Léctio libri Sapiéntiae. Laudémus viros gloriósos, et paréntes nostros in generatióne sua. Multam glóriam fecit Dóminus magnificéntia sua a saéculo. Dominántes in potestátibus suis, hómines magni virtúte, et prudéntia sua praéditi, nuntiántes in prophétis dignitátem prophetárum, et imperántes in praesénti pópulo, et virtúte prudéntiae pópulis sanctíssima verba. In perítia sua requiréntes modos músicos, et narrántes cármina scripturárum. Hómines dívites in virtúte, pulchritúdinis stúdium habéntes: pacificántes in dómibus suis. Omnes isti in generatiónibus gentis suae glóriam adépti sunt, et in diébus suis habéntur in láudibus. Qui de illis nati sunt, reliquérunt nomen narrándi laudes eórum. Et sunt quorum non est memória: periérunt quasi qui non fúerint: et nati sunt, quasi non nati, et fílii ipsórum cum ipsis. Sed illi viri misericórdiae sunt, quorum pietátes non defuérunt: cum sémine eórum pérmanent bona, heréditas sancta nepótes eórum, et in testaméntis stetit semen eórum: et fílii eórum propter illos usque in aetérnum manent: semen eórum et glória eórum non derelinquétur. Córpora ipsórum in pace sepúlta sunt, et nomen eórum vivit in generatiónem et generatiónem. Sapiéntiam ipsórum narrent pópuli, et laudem eórum núntiet ecclésia.
Sir 44, 1-15
Čitanje knjige Mudrosti. Hvalimo slavne muževe, naše pretke, jer pripadamo njihovu rodu. Gospodin im je svojom moći od vijeka pribavio Veliku slavu. Vladali su u svojim kraljevstvima, bili su velikani obdareni razboritošću, nastupali su proročkim dostojanstvom, vodili su narod svojega vremena, posebnom su mudrošću predali narodima nauku Svetosti. Bili su vješti izumitelji skladnih popijevaka i ispjevali nadahnute pjesme. Bogati krepostima, uživala su u ljepoti i čuvali mir u: svojim kućama. Prestigli su slavom svoje suvremenike i bit će čašćeni od budućih naraštaja, jer su svojim potomcima ostavili časno ime, da mogu propovijedati njihovu slavu. A ima ljudi kojima nema spomena. Nestalo ih je kao da se nisu ni rodili, ni oni, ni njihova djeca. Oni prvi su ljudi ljubitelji braće i djela njihova milosrđa neće nestati. Dobra im djela ostaju potomstvu. I radi njih će vječno ostati njihova djeca. I neće nestati ni njihova roda, ni njihove slave! Tjelesa su im sahranjena u miru, a njihovo će ime živjeti od koljena do koljena. Neka narodi govore o njihovoj mudrosti, a crkva neka razglašuje njihovu hvalu!

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
I Petri 4, 13-14
Communicántes Christi passiónibus gaudéte, ut in revelatióne glóriae eius gaudeátis exsultántes. Si exprobrámini in nómine Christi, beáti éritis: quóniam quod est honóris, glóriae, et virtútis Dei, et qui est eius Spíritus, super vos requiéscet.
1 Pt 4, 13-14
Radujte se što sudjelujete u muci Kristovoj, a kad se objavi njegova slava, radost će vaša biti beskrajna. Blago vama, ako vas grde poradi Kristova imena, jer Božja čast i slava i sila njegova Duha počiva na vama.
Isai 66, 12
Allelúia, allelúia.
Declinábo super eum quasi flúvium pacis, et quasi torréntem inundántem glóriam. Allelúia.
Iz 66, 12
Aleluja, aleluja.
Gle, dovodim mir k njemu kao rijeku i slavu kao nabujali potok. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 5, 1-12
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Videns Iesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli eius, et apériens os suum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum caelórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti qui esúriunt et sítiunt iustítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequéntur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam: quóniam ipsórum est regnum caelórum. Beáti estis cum maledíxerint vobis, et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudéte, et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in caelis.
Mt 5, 1-12
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme, kad vidje Isus mnoštvo naroda, uspne se na goru; i kad sjedne, približiše mu se njegovi učenici. Tada otvori svoja usta i poče ih učiti: Blago siromasima u duhu, jer je njihovo nebesko kraljevstvo! Blago krotkima, jer će baštiniti zemlju! Blago žalosnima, jer će se utješiti! Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi! Blago milosrdnima, jer će postići milosrđe! Blago onima, koji su čista srca, jer će gledati Boga! Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji! Blago progonjenima zbog pravde, jer je njihovo nebesko kraljevstvo! Blago vama, kad vas budu zlostavljali i progonili, i zbog mene lažno govorili svako zlo protiv vas! Radujte se i od radosti kličite, jer vas čeka velika nagrada na nebu!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 15, 7 et 8
Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum in conspéctu meo semper: quóniam a dextris est mihi, ne commóvear.
Ps 15, 7 i 8
Blagoslivljam Gospodina što mi je dao razum. Uvijek imam Boga pred očima. On mi je s desne strane, neću se pokolebati.

SecrétaPrikazna molitva
Super has hóstias, Dómine, quaésumus, benedíctio copiósa descéndat: quae et sanctificatiónem nostram misericórditer operétur; et de sancti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis fáciat solemnitáte gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Sašao, molimo, Gospodine, na ove darove obilni blagoslov, koji neka nas i milosrdno posveti i učini da se radujemo o svetkovini svetog Bonifacija mučenika tvoga i biskupa.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Apoc 3, 21
Qui vícerit, dabo ei sedére mecum in throno meo: sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in throno eius. Allelúia.
Otk 3, 21
Onome koji pobijedi dat ću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što sam i ja pobijedio i sjedim s Ocem svojini na prijestolju njegovu. Aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sanctificáti, Dómine, salutári mystério: quaésumus; ut nobis sancti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis pia non desit orátio, cuius nos donásti patrocínio gubernári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Posvećeni, Gospodine, spasonosnom tajnom, molimo, da nas pomogne sveti zagovor blaženog Bonifacija mučenika tvoga i biskupa, kojeg si nam darovao kao zaštitnika i vođu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.