NEDJELJA, 5.VIII.2018.

11. nedjelja po Duhovima

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 67, 6-7 et 36, Ps 67, 2
(Ps 67, 6-7 et 36) Deus in loco sancto suo: Deus qui inhabitáre facit unánimes in domo: ipse dabit virtútem, et fortitúdinem plebi suae. (Ps 67, 2) Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 67, 6-7 et 36) Deus in loco sancto suo: Deus qui inhabitáre facit unánimes in domo: ipse dabit virtútem, et fortitúdinem plebi suae.
Ps 67, 6-7 i 36, Ps 67, 2
(Ps 67, 6-7 i 36) Bog je u svojem svetom mjestu, Bog koji čini da jednodušni stanuju u kući dat će snagu i jakost svojemu puku. (Ps 67, 2) Neka ustane Bog i razaspu se njegovi neprijatelji! Neka bježe svi koji ga mrze od njegova lica.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 67, 6-7 i 36) Bog je u svojem svetom mjestu, Bog koji čini da jednodušni stanuju u kući dat će snagu i jakost svojemu puku.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui abundántia pietátis tuae, et mérita súpplicum excédis et vota: effúnde super nos misericórdiam tuam ; ut dimíttas quae consciéntia métuit, et adiícias quod orátio non praesúmit.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Svemogući vječni Bože, koji obiljem svoje dobrote nadilaziš i zasluge i molitve onih koji ti se mole, izlij na nas svoje milosrđe te oprosti ono što tišti savjest, a dodaj i ono što se ne usuđujemo moliti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 15, 1-10
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Notum vobis fácio Evangélium, quod praedicávi vobis, quod et accepístis, in quo et statis, per quod et salvámini: qua ratióne praedicáverim vobis, si tenétis, nisi frustra credidístis. Trádidi enim vobis in primis, quod et accépi: quóniam Christus mórtuus est pro peccátis nostris secúndum Scriptúras: et quia sepúltus est, et quia resurréxit tértia die secúndum Scriptúras: et quia visus est Cephae, et post hoc úndecim. Deínde visus est plus quam quingéntis frátribus simul, ex quibus multi manent usque adhuc, quidam autem dormiérunt. Deínde visus est Iacóbo, deínde Apóstolis ómnibus: novíssime autem ómnium tamquam abortívo, visus est et mihi. Ego enim sum mínimus Apostolórum, qui non sum dignus vocári Apóstolus, quóniam persecútus sum Ecclésiam Dei. Grátia autem Dei sum id quod sum, et grátia eius in me vácua non fuit.
1 Kor 15, 1-10
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo, podsjećam vas na Evanđelje koje sam vam propovijedao i koje ste vi spremno primili i u kojem ste dosada postojani. Po njemu ćete se spasiti, ako živite onako kao što sam vam propovijedao, osim da ste povjerovali lakomisleno. A predao sam vam prije svega ono što sam i primio: Da je, prema Pismima, Krist umro za naše grijehe; da su ga, jednako prema Pismima, pokopali i da je treći dan uskrsnuo; da se je ukazao najprije Kefi i onda jedanaestorici. Poslije toga ukazao se braći, kojih je bilo zajedno više od pet stotina, od kojih su neki usnuli, a mnogi žive još i danas. Potom se ukazao Jakovu, pa svim apostolima. Naposlije ukazao se i meni, nedonoščetu. Uistinu ja sam najmanji među apostolima a nisam ni dostojan zvati se apostolom, jer sam progonio Crkvu Božju. Ali Božjom milošću jesam što jesam i njegova milost nije u meni besplodna.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 27, 7 et 1
In Deo sperávit cor meum, et adiútus sum: et reflóruit caro mea, et ex voluntáte mea confitébor illi. Ad te, Dómine, clamávi: Deus meus, ne síleas, ne discédas a me.
Ps 27, 7 i 1
U Boga se pouzdalo moje srce i pomogao mi je. I pomladilo se moje tijelo, zato ću ga rado slaviti. Vapijem, Gospodine, k tebi. Bože moj, nemoj mi se oglušiti.
Ps 80, 2-3
Allelúia, allelúia.
Exsultáte Deo adiutóri nostro, iubiláte Deo Iacob: súmite psalmum iucúndum cum cíthara. Allelúia.
Ps 80, 2-3
Aleluja, aleluja.
Kličite Bogu našemu pomoćniku! Veličajte Boga Jakovljeva! Uzmite milozvučnu citaru s harfom. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mc 7, 31-37
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum. In illo témpore: Exiens Iesus de fínibus Tyri, venit per Sidónem ad mare Galilaéae, inter médios fines Decapóleos. Et addúcunt ei surdum et mutum, et deprecabántur eum, ut impónat illi manum. Et apprehéndens eum de turba seórsum, misit dígitos suos in aurículas eius: et éxspuens, tétigit linguam eius: et suspíciens in caelum, ingémuit, et ait illi: Ephphetha, quod est adaperíre. Et statim apértae sunt aures eius, et solútum est vínculum línguae eius, et loquebátur recte. Et praecépit illis, ne cui dícerent. Quanto autem eis praecipiébat, tanto magis plus praedicábant: et eo ámplius admirabántur, dicéntes: Bene ómnia fecit: et surdos fecit audíre, et mutos loqui.
Mk 7, 31-37
Slijedi sveto Evanđelje po Marku. U ono vrijeme uputi se Isus iz predjela oko Tira te preko Sidona dođe do Galilejskoga mora, posred Deseterogradskih krajeva. I dovedu k njemu gluha i nijema čovjeka i zamole ga da stavi na njega ruku. On ga uze nasamo od naroda, metnu svoj prst u njegove uši, pljunu, dotakne se njegova jezika, pogleda u nebo, uzdahne i reče mu: Efeta! to jest: Otvori se! I odmah mu se otvore uši i odriješi sapeti jezik i progovori pravilno. I zabrani im da to nikome ne kazuju. Ali, što im je on više zabranjivao, oni su sve više pripovijedali. I sve se više divili i govorili: Sve je dobro učinio! I gluhima je vratio sluh, a nijemima govor.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 29, 2-3
Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec delectásti inimícos meos super me: Dómine, clamávi ad te, et sanásti me.
Ps 29, 2-3
Slavit ću te, Gospodine, jer si me oslobodio i nisi dao da se moji neprijatelji raduju nada mnom. Gospodine Bože moj, vapio sam k tebi i ozdravio si me.

SecrétaPrikazna molitva
Réspice, Dómine, quaésumus, nostram propítius servitútem: ut, quod offérimus, sit tibi munus accéptum, et sit nostrae fragilitátis subsídium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pogledaj, molimo, Gospodine, milostivo našu službu, da ono što ti prinosimo bude tebi mio dar, a našoj slabosti pomoć.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Prov 3, 9-10
Honóra Dóminum de tua substántia, et de primítiis frugum tuárum: et implebúntur hórrea tua saturitáte, et vino torculária redundábunt.
Izr 3, 9-10
Daj čast Gospodinu od svojega posjeda i od prvina svojih plodova. I tvoje će se žitnice napuniti obilja, a vino će se prelijevati iz tvojih sudova.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sentiámus, quaésumus, Dómine, tui perceptióne sacraménti, subsídium mentis et córporis: ut in utróque salváti, caeléstis remédii plenitúdine gloriémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da po primanju tvoga otajstva osjetimo pomoć duši i tijelu, te se ozdravljeni možemo radovati što smo primili puninu nebeskoga lijeka.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.