SRIJEDA, 5.XII.2018.

Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 24, 1-4
Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, in te confido, non erubéscam: neque irrídeant me inimici mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur. Vias tuas, Dómine, demónstra mihi: et sémitas tuas édoce me.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, in te confido, non erubéscam: neque irrídeant me inimici mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.
Ps 24, 1-4
K tebi, Bože moj, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim. Neka mi se ne rugaju neprijatelji, jer se neće smesti nitko od onih koji tebe čekaju. Pokaži mi, Gospodine, svoje putove i nauči me svojim stazama.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
K tebi, Bože moj, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim. Neka mi se ne rugaju neprijatelji, jer se neće smesti nitko od onih koji tebe čekaju.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Excita, quaésumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut ab imminéntibus peccatórum nostrórum perículis, te mereámur protegénte éripi, te liberánte sálvari:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Pokreni, molimo, Gospodine, svoju silu i dođi, da nas od pogibli naših grijeha, što nam prijete, tvoja zaštita izbavi, tvoje oslobođenje spasi:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac
Orémus.
Intercéssio nos, quaésumus, Dómine, beáti Sabbae Abbátis comméndet: ut, quod nostris méritis non valémus, eius patrocínio assequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da nas zagovor blaženoga Sabe opata tebi preporuči, te njegovim zagovorom zadobijemo ono što nismo zavrijedili našim zaslugama.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Rom 13, 11-14
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Romános. Fratres: Sciéntes, quia hora est iam nos de somno súrgere. Nunc enim própior est nostra salus, quam cum credídimus. Nox praecéssit, dies autem appropinquávit. Abiciámus ergo opera tenebrárum, et induámur arma lucis. Sicut in die honéste ambulémus: non in comessatiónibus, et ebrietátibus, non in cubílibus, et impudicítiis, non in contentióne, et aemulatióne: sed induímini Dóminum Iesum Christum.
Rim 13, 11-14
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Rimljanima. Braćo: znate da je već doba da se probudimo. Sada je naše spasenje bliže nego kad smo primili vjeru. Odmakla je noć, približio se dan. Stoga odbacimo djela tame i oboružajmo se svjetlošću! Živimo pošteno kao po danu, ne u proždrijivosti i pijanstvu, ne u bludnosti i nečistoći, ne u svađi i zavisti, nego se obucite u Gospodina Isusa Krista.

GraduáleGradual
Ps 24, 3-4
Univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur, Dómine. Vias tuas, Dómine, notas fac mihi: et sémitas tuas édoce me.
Ps 24, 3-4
Gospodine, neće se smesti nitko od onih koji tebe čekaju. Pokaži mi, Gospodine, svoje putove i nauči me svojim stazama.

EvangéliumEvanđelje
Luc 21, 25-33
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Erunt signa in sole, et luna, et stellis, et in terris pressúra géntium prae confusióne sónitus maris, et flúctuum: arescéntibus homínibus prae timóre et exspectatióne, quae supervénient univérso orbi: nam virtútes caelórum movebúntur. Et tunc vidébunt Filium hóminis veniéntem in nube cum potestáte magna, et maiestáte. His autem fieri incipiéntibus, respicite, et leváte cápita vestra: quóniam appropínquat redémptio vestra. Et dixit illis similitúdinem: Vidéte ficúlneam, et omnes árbores: cum prodúcunt iam ex se fructum, scitis quóniam prope est aestas. Ita et vos cum vidéritis haec fieri, scitóte quóniam prope est regnum Dei. Amen dico vobis, quia non praeteríbit generátio haec, donec ómnia fiant. Caelum et terra transíbunt: verba autem mea non transíbunt.
Lk 21, 25-33
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Bit će znaci na suncu i mjesecu i zvijezdama, a tjeskoba na zemlji među narodima, zbog silne buke mora i valova. Ljudi će umirati od straha i očekivanja onoga što će doći na sav svijet, jer će se pokrenuti nebeske sile. I tada će vidjeti Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. Kad se ovo počne događati, ohrabrite se i podignite svoje glave, jer se približuje vaše otkupljenje. I reče im usporedbu: Gledajte smokvu i sva stabla. Kad propupaju, znate da je blizu ljeto. Tako i vi kad opazite da se sve ovo događa, znajte da je blizu Božje kraljevstvo. Zaista vam kažem: Ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne ispuni. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 24, 1-3
Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.
Ps 24, 1-3
K tebi, Bože moj, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim. Neka mi se ne rugaju neprijatelji, jer se neće smesti nitko od onih koji tebe čekaju.

SecrétaPrikazna molitva
Haec sacra nos, Dómine, poténti virtúte mundátos, ad suum fáciant purióres veníre princípium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ovi sveti darovi neka nas, Gospodine, očiste svojom silnom moću, da nas čiste dovedu k svojemu Stvoritelju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac
Sacris altáribus, Dómine, hóstias superpósitas sanctus Sabbas, quaésumus, in salútem nobis proveníre depóscat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac
Molimo, Gospodine, da nam zagovorom svetoga Sabe opata ove žrtve koje su na svetom oltaru donesu spasenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 84, 13
Dóminus dabit benignitátem: et terra nostra dabit fructum suum.
Ps 84, 13
Gospodin će dati blagoslov i naša će zemlja donijeti svoj rod.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Suscipiámus, Dómine, misericórdiam tuam in médio templi tui: ut reparatiónis nostrae ventúra solémnia cóngruis honóribus praecedámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, Gospodine, da primimo milosrđe u tvojemu hramu, da našim dostojnim štovanjem idemo ususret skorim blagdanima našeg otkupljenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac
Orémus.
Prótegat nos, Dómine, cum tui perceptióne sacraménti beátus Sabbas, pro nobis intercedéndo: ut et conversatiónis eius experiámur insígnia, et intercessiónis percipiámus suffrágia.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Saba, opat, priznavalac
Pomolimo se.
Štitilo nas, Gospodine, primanje tvoje tajne zajedno sa zagovorom blaženog Sabe opata, da se i okoristimo divnim njegovim životom i osjetimo učinke njegova zagovora.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.