SUBOTA, 6.I.2018.

Bogojavljenje (Tri Kralja)

Blagdan I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Mal 3, 1, 1 Par 29, 12, Ps 71, 1
(Mal 3, 1, 1 Par 29, 12) Ecce advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius, et potéstas, et impérium. (Ps 71, 1) Deus, iudícium tuum Regi da: et iustítiam tuam Fílio Regis.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Mal 3, 1, 1 Par 29, 12) Ecce advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius, et potéstas, et impérium.
Mal 3, 1, 1 Ljet 29, 12, Ps 71, 1
(Mal 3, 1, 1 Ljet 29, 12) Evo, došao je vladar Gospodin. U njegovoj je ruci kraljevstvo i moć i vlast. (Ps 71, 1) Bože, daj Kralju svoju sudačku vlast i svoju pravdu Kraljevu Sinu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Mal 3, 1, 1 Ljet 29, 12) Evo, došao je vladar Gospodin. U njegovoj je ruci kraljevstvo i moć i vlast.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum géntibus Stella duce revelásti: concéde propítius; ut, qui iam te ex fide cognóvimus, usque ad contemplándam spéciem tuae celsitúdinis perducámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si na današnji dan Jedinorođenoga Sina svoga objavio narodima po zvijezdi prethodnici, podaj milostivo, da mi koji smo te već upoznali po vjeri budemo privedeni do gledanja tvoje uzvišene krasote.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Isai 60, 1-6
Léctio Isaíae Prophétae: Surge, illumináre, Ierúsalem: quia venit lumen tuum, et glória Dómini super te orta est. Quia ecce ténebrae opérient terram, et calígo pópulos: super te autem oriétur Dóminus, et glória eius in te vidébitur. Et ambulábunt gentes in lúmine tuo, et reges in splendóre ortus tui. Leva in circúitu óculos tuos et vide: omnes isti congregáti sunt, venérunt tibi: fílii tui de longe vénient, et fíliae tuae de látere surgent. Tunc vidébis et áfflues, mirábitur et dilatábitur cor tuum, quando convérsa fúerit ad te multitúdo maris, fortitúdo géntium venérit tibi. Inundátio camelórum opériet te, dromedárii Mádian et Epha: omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes.
Iz 60, 1-6
Čitanje Izaije Proroka: Ustani, rasvijetli se, Jeruzaleme, jer je došlo tvoje svjetlo i obasjala te Gospodnja slava. Gle, zemlju će pokriti tama i narode će obaviti mrak, a nad tobom će zasjati Gospodin i na tebi će se vidjeti njegova slava. Narodi će hodati u tvojem svjetlu i kraljevi u sjaju tvoga dolaska. – Podigni svoje oči i gledaj: Svi su se ovi skupili, dolaze k tebi. Tvoji će sinovi doći izdaleka i tvoje kćeri ustat će sa svih strana. Ti ćeš to vidjeti i napunit ćeš se miline, divit će se i širiti tvoje srce, kad se mnoštvo s mora obrati prema tebi i kad silan narod dođe k tebi. Pokrit će te mnoštvo deva, dromedari iz Madijana i Efe. Svi će iz Sabe doći noseći zlato i tamjan i navješćujući Gospodnju slavu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Isai 60, 6 et 1
Omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes. Surge, et illumináre, Ierúsalem: quia glória Dómini super te orta est.
Iz 60, 6 i 1
Svi će iz Sabe doći noseći zlato i tamjan i navješćujući Gospodnju slavu. Ustani, rasvijetli se, Jeruzaleme, jer te obasjala Gospodnja slava.
Mt 2, 2
Allelúia, allelúia.
Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum. Allelúia.
Mt 2, 2
Aleluja, aleluja.
Vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo s darovima da se poklonimo Gospodinu. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 2, 1-12
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. Cum natus esset Iesus in Béthlehem Iuda in diébus Heródis regis, ecce Magi ab Oriénte venérunt Ierosólymam, dicéntes: Ubi est qui natus est rex Iudaeórum ? Vidímus enim stellam eius in Oriénte, et vénimus adoráre eum. Audiens autem Heródes rex, turbátus est, et omnis Ierosólyma cum illo. Et cóngregans omnes príncipes sacerdótum et scribas pópuli, sciscitabátur ab eis, ubi Christus nascerétur. At illi dixérunt ei: In Béthlehem Iudae: sic enim scriptum est per Prophétam: Et tu Béthlehem terra Iuda, nequáquam mínima es in princípibus Iuda: ex te enim éxiet dux, qui regat pópulum meum Israel. Tunc Heródes, clam vocátis Magis, diligénter dídicit ab eis tempus stellae, quae appáruit eis: et mittens illos in Béthlehem, dixit: Ite, et interrogáte diligénter de púero: et cum invenéritis, renuntiáte mihi, ut et ego véniens adórem eum. Qui cum audíssent regem, abiérunt. Et ecce stella, quam víderant in Oriénte, antecedébat eos, usque dum véniens, staret supra, ubi erat puer. Vidéntes autem stellam, gavísi sunt gáudio magno valde. Et intrántes domum, invenérunt púerum cum María matre eius, [HIC GENUFLECTITUR] et procidéntes adoravérunt eum. Et apértis thesáuris suis, obtulérunt ei múnera, aurum, thus et myrrham. Et respónso accépto in somnis, ne redírent ad Heródem, per aliam viam revérsi sunt in regiónem suam.
Mt 2, 1-12
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. Kad se Isus rodio u Betlehemu u Judeji za Herodova vladanja, dođu mudraci s istoka u Jeruzalem i upitaju: »Gdje je židovski kralj koji se rodio? Vidjeli smo naime njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo da mu se poklonimo.« – Kad je kralj Herod to čuo, uznemiri se, a s njim i sav Jeruzalem. I sazove sve svećeničke poglavare i narodne pismoznance, te ih pitaše gdje Krist treba da se rodi. Oni mu odgovore: »U Betlehemu u Judeji, jer je ovako napisao prorok: I ti, Betleheme, Judina zemljo, nipošto nisi najmanji među glavnim judejskim gradovima, jer će iz tebe izići vođa koji će vladati nad mojim narodom Izraelom.« – Tada Herod potajno pozove mudrace i pomnjivo ih ispita o vremenu kada im se pojavila zvijezda. I šaljući ih u Betlehem reče im: »Pođite i raspitajte se točno za Dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« – Kad su oni čuli kralja, otiđoše. I gle, zvijezda koju su vidjeli na istoku, išla je pred njima sve dok se na svom putu ne zaustavi nad mjestom gdje je bilo Dijete. I kad ugledaše zvijezdu, vrlo se obradovaše. Uđu u kuću, nađu Dijete s njegovom majkom Marijom, [OVDJE SE POKLEKNE] padnu ničice te mu se poklone. I otvore svoje blago i dadu mu darove: zlato, tamjan i miru. I opomenuti u snu da se ne vraćaju k Herodu, vrate se drugim putem u svoju zemlju.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 71, 10-11
Reges Tharsis et ínsulae múnera ófferent: reges Arabum et Saba dona addúcent: et adorábunt eum omnes reges terrae, omnes gentes sérvient ei.
Ps 71, 10-11
Kraljevi Tarzisa i otoka prinijet će poklone. Kraljevi Arabije i Sabe donijet će darove. Poklonit će mu se svi zemaljski kraljevi, služit će mu svi narodi.

SecrétaPrikazna molitva
Ecclésiae tuae, quaésumus, Dómine, dona propítius intuére: quibus non iam aurum, thus et myrrha profértur; sed quod eísdem munéribus declarátur, immolátur et súmitur, Iesus Christus Fílius tuus, Dóminus noster:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Milostivo pogledaj, molimo, Gospodine, darove svoje Crkve kojima ti se više ne prikazuje zlato, tamjan i mira, nego ono što se tim darovima označuje, to se žrtvuje i blaguje: Isus Krist, tvoj Sin, naš Gospodin:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Epiphánia DóminiPredslovlje Bogojavljenja
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia, cum Unigénitus tuus in substántia nostrae mortalitátis appáruit, nova nos immortalitátis suae luce reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – jer kad se tvoj Jedinorođenac pojavio u našem smrtnom tijelu, on nas je novim svjetlom svoje besmrtnosti obnovio. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 2, 2
Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.
Mt 2, 2
Vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo s darovima da se poklonimo Gospodinu.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, quae solémni celebrámus offício, purificátae mentis intellegéntia consequámur.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da ono što svečanom službom slavimo, razumom očišćene duše i shvatimo.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.