PETAK, 6.IV.2018.

Uskrsni petak

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 77, 53, Ps 77, 1
(Ps 77, 53) Edúxit eos Dóminus in spe, allelúia:
et inimícos eórum opéruit mare, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 77, 1) Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 77, 53) Edúxit eos Dóminus in spe, allelúia:
et inimícos eórum opéruit mare, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 77, 53, Ps 77, 1
(Ps 77, 53) Sigurno ih je vodio Gospodin, aleluja,
a neprijatelje je njihove pokrilo more, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 77, 1). Pazi, puče moj, na zakon moj, čuj riječi usta mojih.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 77, 53) Sigurno ih je vodio Gospodin, aleluja,
a neprijatelje je njihove pokrilo more, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui paschále sacraméntum in reconciliatiónis humánae foédere contulísti: da méntibus nostris; ut, quod professióne celebrámus, imitémur efféctu.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, koji si ustanovio uskrsna otajstva za pomirenje ljudskog roda, daj dušama našim da izvršujemo činom što priznavanjem svetkujemo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Petri, 18-22
Léctio Epístolae beáti Petri Apóstoli. Caríssimi: Christus semel pro peccátis nostris mórtuus est, iustus pro iniústis, ut nos offérret Deo, mortificátus quidem carne, vivificátus autem spíritu. In quo et his, qui in cárcere erant, spirítibus véniens praedicávit: qui incréduli fúerant aliquándo, quando exspectábant Dei patiéntiam in diébus Noë, cum fabricarétur arca, in qua pauci, id est octo ánimae salvae factae sunt per aquam. Quod et vos nunc símilis formae salvos facit baptísma: non carnis deposítio sórdium, sed consciéntiae bonae interrogátio in Deum per resurrectiónem Iesu Christi Dómini nostri, qui est in déxtera Dei.
1 Pt 18-22
Čitanje Poslanice bl. Petra apostola. Predragi! Krist je jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne da nas privede Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom. U njemu je sišao i propovijedao dušama koje bijahu u tamnici. One nekada nisu vjerovale kad ih je iščekivala Božja strpljivost u vrijeme Noino, kad se gradio kovčeg u kojem se malo to jest osam duša spasilo od vode. Slično i vas sada spašava krštenje koje nije pranje nečistoće tjelesne, nego zavjet dobre savjesti Bogu uskrsnućem Isusa Krista koji sjedi s desne strane Bogu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 117, 24 et 26-27
Haec dies, quam fecit Dóminus: exsultémus, et laetémur in ea. Benedíctus, qui venit in nomine Dómini: Deus Dóminus, et illúxit nobis.
Ps 117, 24 i 26-27
Ovo je dan što ga učini Gospodin, Kličimo i radujmo se danas. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Bog je Gospodin, on nas je obasjao.
Ps 95, 10
Allelúia, allelúia.
Dícite in géntibus: quia Dóminus regnávit a ligno.
Ps 95, 10
Aleluja, aleluja.
Recite narodima da Gospodin kraIjuje s drveta.

SequéntiaPosljednica
Víctimae pascháli laudes ímmolent Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitae mórtuus, regnat vivus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus spes mea: praecédet vos in Galilaéam.
Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére.
amen, allelúia.
Svetoj Žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi Krist nas grješne preporodi.
Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta: Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada.
Marijo, o reci što je? Što ti oko vidjelo je?
Grob ja vidjeh Krista Boga, svijetlu slavu uskrsloga.
Anđele i platno bijelo u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je Krist, moj Gospod i sve moje! Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje.
Znamo da si doistine uskrsnuo Božji Sine! Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan!
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 28, 16-20
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Undecim discípuli abiérunt in Galilaéam, in montem, ubi constitúerat illis Iesus. Et vidéntes eum adoravérunt: quidam autem dubitavérunt. Et accédens Iesus locútus est eis, dicens: Data est mihi omnis potéstas in caelo et in terra. Eúntes ergo, docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti: docéntes eos serváre ómnia, quaecúmque mandávi vobis. Et ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus, usque ad consummatiónem saéculi.
Mt 28, 16-20
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme pođe jedanaestorica učenika u Galileju na goru kamo im zapovjedi Isus. I kad ga vidješe, pokloniše mu se, a jedni posumnjaše. Tada pristupi Isus i reče: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Exodi 12, 14
Erit vobis haec dies memoriális, allelúia:
et diem festum celebrábitis solémnem Dómino in progénies vestras: legítimum sempitérnum diem, allelúia, allelúia, allelúia.
Izl 12, 14
Bit će vam ovaj dan za spomen, aleluja,
da svetkujete svečani dan, posvećen Gospodinu, od koljena do koljena, dan svečani dovijeka, aleluja, aleluja, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Hóstias, quaésumus, Dómine, placátus assúme: quas et pro renatórum expiatióne peccáti deférimus, et pro acceleratióne caeléstis auxílii.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, Gospodine, umilostivljen žrtve koje ti prinosimo i za okajanje grijeha preporođenih i za ubrzanje nebeske pomoći.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito danas svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 28, 18-19
Data est mihi omnis potéstas in caelo et in terra, allelúia.
Eúntes, docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti, allelúia, allelúia.
Mt 28, 18-19
Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji, aleluja.
Idite i naučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Réspice, quaésumus, Dómine, pvpulum tuum: et, quem aetérnis dignátus es renováre mystériis, a temporálibus culpis dignánter absólve.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pogledaj, molimo, Gospodine, na puk svoj i milostivo ga odriješi od vremenitih krivica, jer si ga se dostojao obnoviti vječnim tajnama.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.