ČETVRTAK, 6.IX.2018.

Feria (u tjednu 15. nedjelje po Duhovima)

Feria IV. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 85, 1 et 2-3, Ps 85, 4
(Ps 85, 1 et 2-3) Inclína, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die. (Ps 85, 4) Laetífica ánimam servi tui: quia ad te, Dómine, ánimam meam levávi.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 85, 1 et 2-3) Inclína, Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me: salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te: miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die.
Ps 85, 1 i 2-3, Ps 85, 4
(Ps 85, 1 i 2-3) Prikloni, Gospodine, svoje uho i usliši me! Spasi slugu svojega koji se uzda u te, Bože moj! Smiluj mi se, Gospodine, jer neprestano vapijem k tebi. (Ps 85, 4) Obraduj dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 85, 1 i 2-3) Prikloni, Gospodine, svoje uho i usliši me! Spasi slugu svojega koji se uzda u te, Bože moj! Smiluj mi se, Gospodine, jer neprestano vapijem k tebi.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Ecclésiam tuam, Dómine, miserátio continuáta múndet et múniat: et quia sine te non potest salva consístere: tuo semper múnere gubernétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Crkvu tvoju, Gospodine, neprekidno milosrđe neka čisti i brani i, jer bez tebe ne može ustrajati na putu spasenja, svojom je pomoću vazda upravljaj.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Gal 5, 25-26; 6, 1-10
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas. Fratres: Si spíritu vívimus, spíritu et ambulémus. Non efficiámur inánis glóriae cúpidi, ínvicem provocántes, ínvicem invidéntes. Fratres, et si praeoccupátus fúerit homo in áliquo delícto, vos, qui spirituáles estis, huiúsmodi instrúite in spíritu lenitátis, consíderans teípsum, ne et tu tentéris. Alter altérius ónera portáte, et sic adimplébitis legem Christi. Nam si quis exístimat se áliquid esse, cum nihil sit, ipse se sedúcit. Opus autem suum probet unusquísque, et sic in semetípso tantum glóriam habébit, et non in áltero. Unusquísque enim onus suum portábit. Commúnicet autem is, qui catechizátur verbo, ei, qui se catechízat, in ómnibus bonis. Nolíte erráre: Deus non irridétur. Quae enim semináverit homo, haec et metet. Quóniam qui séminat in carne sua, de carne et metet corruptiónem: qui autem séminat in spíritu, de spíritu metet vitam aetérnam. Bonum autem faciéntes, non deficiámus: témpore enim suo metémus, non deficiéntes. Ergo dum tempus habémus, operémur bonum ad omnes, máxime autem ad domésticos fídei.
Gal 5, 25-26; 6, 1-10
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Galaćanima. Braćo, ako živimo po duhu i ravnajmo se po duhu! Ne težimo za taštom slavom, da ne izazivamo jedan drugoga i da ne zavidimo jedan drugome. Braćo, ako koji i upadne u kakav grijeh, vi koji ste duhovni takvoga obzirno poučite, pazeći da ne biste i sami upali u kušnju. Nosite breme jedan drugoga i tako ćete ispuniti Kristov zakon. Ako netko pomišlja da je nešto a stvarno nije ništa, vara sam sebe. Neka svatko ispita svoja djela, pa će tada samo u sebi imati razlog slave, a ne u drugome, jer će svatko sam nositi svoje breme. – Koji se poučava u nauci, neka sva svoja dobra dijeli sa svojim učiteljem. Ne zavaravajte se: Bog se ne da ismjehivati! Što tko sije, to će i žeti. Tko sije za svoje tijelo, od tijela će žeti prolaznost, a tko sije za duh, od duha će žeti vječni život. Ne sustajmo činiti dobro. Ako ne klonemo, žet ćemo u svoje vrijeme. Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, posebno svojima po vjeri.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 91, 2-3
Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.
Ps 91, 2-3
Dobro je slaviti Gospodina i pjevati imenu tvojemu, Svevišnji. Jutrom navješćivati tvoje milosrđe i noću tvoju vjernost.
Ps 94, 3
Allelúia, allelúia.
Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rex magnus super omnem terram. Allelúia.
Ps 94, 3
Aleluja, aleluja.
Veliki je Bog Gospodin i kralj velik nad svom zemljom. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 7, 11-16
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Ibat Iesus in civitátem, quae vocátur Naim: et ibant cum eo discípuli eius, et turba copiósa. Cum autem appropinquáret portae civitátis, ecce defúnctus efferebátur fílius únicus matris suae: et haec vídua erat: et turba civitátis multa cum illa. Quam cum vidísset Dóminus, misericórdia motus super eam, dixit illi: Noli flere. Et accéssit, et tétigit lóculum. (Hi autem, qui portábant, stetérunt). Et ait: Adoléscens, tibi dico, surge. Et resédit qui erat mórtuus, et coepit loqui. Et dedit illum matri suae. Accépit autem omnes timor: et magnificábant Deum, dicéntes: Quia prophéta magnus surréxit in nobis: et quia Deus visitávit plebem suam.
Lk 7, 11-16
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme išao je Isus u grad Naim. A za njim su išli njegovi učenici i mnogo naroda. Kad se približio vratima grada, gle, iznosili su mrtva jedinca majke udovice, i s njom je iz grada izlazilo mnoštvo svijeta. Kad je Isus vidi, sažali mu se te joj reče: Nemoj plakati! I nosioci stanu, a on pristupi bliže, dotakne se nosila i reče: Mladiću, tebi govorim, ustani! Tada mrtvi mladić sjedne i stade govoriti. I dade ga Isus njegovoj majci. Strah obuze sve prisutne te su slavili Boga govoreći: Velik je prorok ustao među nama, i Bog je pohodio svoj narod!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 39, 2 et 3 et 4
Exspéctans exspectávi Dóminum, et respéxit me: et exaudívit deprecatiónem meam: et immísit in os meum cánticum novum, hymnum Deo nostro.
Ps 39, 2 i 3 i 4
Željno sam očekivao Gospodina i pogledao je na me, uslišio je moju molitvu i umetnuo je u moja usta pjesmu novu, pjesmu Bogu našemu.

SecrétaPrikazna molitva
Tua nos, Dómine, sacraménta custódiant: et contra diabólicos semper tueántur incúrsus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Tvoja otajstva, Gospodine, neka nas čuvaju i od nasrtaja đavla vazda štite.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 6, 52
Panis, quem ego dédero, caro mea est pro saéculi vita.
Iv 6, 52
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Mentes nostras, et córpora possídeat, quaésumus, Dómine, doni caeléstis operátio: ut non noster sensus in nobis, sed iúgiter eius praevéniat efféctus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine, da nam djelovanje tvoga nebeskog dara prožme dušu i tijelo, da u nama ne prevladaju sjetila, nego neprestano djelovanje ovog otajstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.