ČETVRTAK, 7.XII.2017.

sv. Ambrozije, biskup, priznavalac, naučitelj

Blagdan III. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 15, 5, Ps 91, 2
(Eccli 15, 5) In médio Ecclésiae apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et Intelléctus: stolam glóriae índuit eum. (Ps. 91, 2) Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 15, 5) In médio Ecclésiae apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et Intelléctus: stolam glóriae índuit eum.
Sir 15, 5, Ps 91, 2
(Sir 15, 5) Usred Crkve otvorio je Gospodin usta njegova i napunio ga duhom mudrosti i razuma, ogrnuo ga odjećom slave. (Ps. 91, 2) Dobro je slaviti Gospodina i pjevati imenu tvojem, Višnji!
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 15, 5) Usred Crkve otvorio je Gospodin usta njegova i napunio ga duhom mudrosti i razuma, ogrnuo ga odjećom slave.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Ambrósium minístrum tribuísti: praesta, quaésumus; ut, quem Doctórem vitae habúimus in terris, intercessórem habére mereámur in caelis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si svome puku dao blaženoga Ambrozija za vođu na putu vječnoga spasenja, daj molimo, da zavrijedimo da nam na nebesima bude zagovornik onaj koji nam je na zemlji bio naučitelj života.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)
Orémus.
Excita, quaésumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut ab imminéntibus peccatórum nostrórum perículis, te mereámur protegénte éripi, te liberánte sálvari:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)
Pomolimo se.
Pokreni, molimo, Gospodine, svoju silu i dođi, da nas od pogibli naših grijeha, što nam prijete, tvoja zaštita izbavi, tvoje oslobođenje spasi:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Tim 4, 1-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum. Caríssime: Testíficor coram Deo, et Iesu Christo, qui iudicatúrus est vivos et mórtuos, per advéntum ipsíus et regnum eius: praédica verbum, insta opportúne, importúne: árgue, óbsecra, íncrepa in omni patiéntia, et doctrína. Erit enim tempus, cum sanam doctrínam non sustinébunt, sed ad sua desidéria coacervábunt sibi magístros, pruriéntes áuribus, et a veritáte quidem audítum avértent, ad fábulas autem converténtur. Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac evangelístae, ministérium tuum imple. Sóbrius esto. Ego enim iam delíbor, et tempus resolutiónis mes instat. Bonum certámen certávi, cursum consummávi, fidem servávi. In réliquo repósita est mihi coróna iustítiae, quam reddet mihi Dóminus in illa die, iustus iudex: non solum autem mihi, sed et iis qui díligunt advéntum eius.
2 Tim 4, 1-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Timoteju. Predragi, zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom koji će suditi žive i mrtve njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom, propovijedaj riječ, revnuj u zgodno i nezgodno vrijeme, karaj, moli, opominji sa svom strpljivošću i naukom. Jer će doći vrijeme kad neće primati zdrave nauke, nego će oko sebe skupiti naučitelje po svojim požudama koji će im ugađati ušima. Odvraćat će uši od istine, a obraćat će ih k bajkama. Ali ti bdij, budi u svemu strpljiv, izvršuj djelo evanđeliste, ispunjavaj svoju službu. Budi trijezan! Ja sam već žrtvovan i vrlo je blizu vrijeme moje smrti. Dobar sam boj bio, tijek svršio, vjeru održao. Na kraju mi je pripravljen vijenac pravde koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, ali ne samo meni, nego i onima koji ljube njegov dolazak.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Eccli 44, 16, Eccli 44, 20
(Eccli 44, 16) Ecce sácerdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo. (Eccli 44, 20) Non est invéntus símilis illi, qui conserváret legem Excélsi.
Sir 44, 16, Sir 44, 20
(Sir 44, 16) Evo velikog svećenika koje se za svoga života svidio Bogu. (Sir 44, 20) Nitko mu nije bio ravan u izvršavanju zakona Svevišnjega.
Ps 109, 4
Allelúia, allelúia.
Iurávit Dóminus, et non paenitébit eum: Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech. Allelúia.
Ps 109, 4
Aleluja, aleluja.
Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: ti si svećenik dovijeka po redu Melkisedekovu. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 5, 13-19
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Vos estis sal terrae. Quod si sal evanúerit, in quo saliétur? Ad níhilum valet ultra, nisi ut mittátur foras, et conculcétur ab homínibus. Vos estis lux mundi. Non potest cívitas abscóndi supra montem pósita. Neque accéndunt lucérnam, et ponunt eam sub módio, sed super candelábrum, ut lúceat ómnibus qui in domo sunt. Sic lúceat lux vestra coram homínibus,ut vídeant ópera vestra bona, et gloríficent Patrem vestrum, qui in caelis est. Nolíte putáre, quóniam veni sólvere legem aut prophétas: non veni sólvere, sed adimplére. Amen quippe dico vobis, donec tránseat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteríbit a lege, donec ómnia fiant. Qui ergo sólverit unum de mandátis istis mínimis, et docúerit sic hómines, mínimus vocábitur in regno caelórum: qui autem fécerit et docúerit, hic magnus vocábitur in regno caelórum.
Mt 5, 13-19
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Vi ste sol zemlje. Ako sol izvjetri, čim će se soliti? Za ništa više ne vrijedi, nego da se izbaci i da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad sazidan na gori. Niti se upaljuje svijeća i postavlja pod varićak, nego na svijećnjak da svijetli svima koji su u kući. Tako neka svijetli vaše svjetlo pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega nebeskog Oca. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon ili proroke! Nisam došao ukinuti nego dopuniti. Zaista vam kažem, dok stoji nebo i zemlja, neće od zakona nestati ni jednog slova, niti jednog znaka, dok se sve ne ispuni. Tko, dakle, dokine jednu od ovih najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko bude vršio i naučavao, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 88, 25
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
Ps 88, 25
Moja će vjernost i moje milosrđe biti s njime, i svojim ću imenom uzdići njegovu moć.

SecrétaPrikazna molitva
Omnípotens sempitérne Deus, múnera tuae maiestáti obláta, per intercessiónem beáti Ambrósii Confessóris tui atque Pontíficis, ad perpétuam nobis fac proveníre salútem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Učini, svemogući vječni Bože, da nam po zagovoru blaženog Ambrozija tvoga priznavaoca i biskupa budu na vječno spasenje darovi koje prikazujemo tvome veličanstvu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)
Haec sacra nos, Dómine, poténti virtúte mundátos, ad suum fáciant purióres veníre princípium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)
Ovi sveti darovi neka nas, Gospodine, očiste svojom silnom moću, da nas čiste dovedu k svojemu Stvoritelju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 88, 36-38
Semel iurávi in sancto meo: semen eius in aetérnum manébit, et sedes eius sicut sol in conspéctu meo, et sicut luna perfécta in aetérnum, et testis in caelo fidélis.
Ps 88, 36-38
Zakleo sam se svecu svome: Potomstvo će njegovo ostati dovijeka. I prijestolje će njegovo biti kao sunce, kao puni mjesec u vijeke i kao duga koja je vjeran znak na nebesima.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sacraménta salútis nostrae suscipiéntes, concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut beáti Ambrósii Confessóris tui atque Pontíficis nos ubíque orátio ádiuvet; in cuius veneratióne haec tuae obtúlimus maiestáti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da nam, pošto smo primili otajstva našega spasenja, svagdje pomaže molitva blaženog Ambrozija tvoga priznavaoca i biskupa, na čast kojega smo ovo prikazali tvome veličanstvu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)
Orémus.
Suscipiámus, Dómine, misericórdiam tuam in médio templi tui: ut reparatiónis nostrae ventúra solémnia cóngruis honóribus praecedámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 1. nedjelje došašća)
Pomolimo se.
Daj, Gospodine, da primimo milosrđe u tvojemu hramu, da našim dostojnim štovanjem idemo ususret skorim blagdanima našeg otkupljenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.