NEDJELJA, 8.IV.2018.

Bijela nedjelja

Nedjelja I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
I Petri 2, 2, Ps 80, 2
(I Petri 2, 2) Quasi modo géniti infántes, allelúia:
rationábile, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 80, 2) Exsultáte Deo adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(I Petri 2, 2) Quasi modo géniti infántes, allelúia:
rationábile, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia, allelúia.
1 Pt 2, 2, Ps 80, 2
(1 Pt 2, 2) Kao novorođena djeca, aleluja,
čeznite za čistim duhovnim mlijekom, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 80, 2) Kličite Bogu, pomoćniku našemu! Veličajte Boga Jakovljeva.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(1 Pt 2, 2) Kao novorođena djeca, aleluja,
čeznite za čistim duhovnim mlijekom, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui paschália festa perégimus, haec, te largiénte, móribus et vita teneámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da uskrsne svečanosti koje proslavismo po tvojoj darežljivosti zadržimo u vladanju i životu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Io 5, 4-10
Léctio Epístolae beáti Ioánnis Apóstoli. Caríssimi: Omne, quod natum est ex Deo, vincit mundum: et haec est victória, quae vincit mundum, fides nostra. Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quóniam Iesus est Fílius Dei ? Hic est qui venit per aquam, et sánguinem, Iesus Christus: non in aqua solum, sed in aqua et sánguine. Et Spíritus est, qui testificátur, quóniam Christus est véritas. Quóniam tres sunt, qui testimónium dant in caelo: Pater, Verbum, et Spíritus Sanctus: et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimónium dant in terra: Spíritus, et aqua, et sanguis: et hi tres unum sunt. Si testimónium hóminum accípimus, testimónium Dei maius est: quóniam hoc est testimónium Dei, quod maius est: quóniam testificátus est de Fílio suo. Qui credit in Fílium Dei, habet testimónium Dei in se.
1 Iv 5, 4-10
Čitanje Poslanice bl. Ivana apostola. Predragi, sve što je rođeno od Boga, pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet: naša vjera. Jer tko zapravo pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji. Isus Krist je došao u vodi i u krvi, ne samo u vodi nego i u krvi. Ali svjedoči i Duh da je Krist istina. Jer trojica svjedoče na nebu: Otac i Riječ i Duh Sveti, i ova trojica su jedno. I troje svjedoči na zemlji. Duh i voda i krv, i ovo je troje jedno. Ako prihvaćamo svjedočanstvo ljudi, Božje je svjedočanstvo veće. A ovo je Božje svjedočanstvo, koje je veće, što je svjedočio za svog Sina. Tko vjeruje u Sina Božjega ima u sebi Božje svjedočanstvo.

AllelúiaAleluja
Mt 28, 7, Io 20, 26
Allelúia, allelúia.
In die resurrectiónis meae, dicit Dóminus, praecédam vos in Galilaéam. Allelúia.
Post dies octo, iánuis clausis, stetit Iesus in médio discipulórum suórum, et dixit: Pax vobis. Allelúia.
Mt 28, 7, Io 20, 26
Aleluja, aleluja.
Na dan svoga uskrsnuća kaže Gospodin: Ići ću pred vama u Galileju, aleluja.
Nakon osam dana, dok su vrata bila zatvorena, dođe Isus među svoje učenike i reče: Mir vama!, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 20, 19-31
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Cum sero esset die illo, una sabbatórum, et fores essent clausae, ubi erant discípuli congregáti propter metum Iudaeórum: venit Iesus, et stetit in médio, et dixit eis: Pax vobis. Et cum hoc dixísset, osténdit eis manus, et latus. Gavísi sunt ergo discípuli, viso Dómino. Dixit ergo eis íterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Haec cum dixísset, insufflávit: et dixit eis: Accípite Spíritum Sanctum: quorum remiséritis peccáta, remittúntur eis: et quorum retinuéritis, reténta sunt. Thomas autem unus ex duódecim, qui dícitur Dídymus, non erat cum eis, quando venit Iesus. Dixérunt ergo ei álii discípuli: Vídimus Dóminum. Ille autem dixit eis: Nisi vídero in mánibus eius fixúram clavórum, et mittam dígitum meum in locum clavórum, et mittam manum meam in latus eius, non credam. Et post dies octo, íterum erant discípuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus iánuis clausis, et stetit in médio, et dixit: Pax vobis. Deínde dicit Thomae: Infer dígitum tuum huc, et vide manus meas, et affer manum tuam, et mitte in latus meum: et noli esse incrédulus, sed fidélis. Respóndit Thomas, et dixit ei: Dóminus meus, et Deus meus. Dixit ei Iesus: Quia vidísti me, Thoma, credidísti: beáti, qui non vidérunt, et credidérunt. Multa quidem et ália signa fecit Iesus in conspéctu discipulórum suórum, quae non sunt scripta in libro hoc. Haec autem scripta sunt, ut credátis, quia Iesus est Christus Fílius Dei: et ut credéntes, vitam habeátis in nómine eius.
Iv 20, 19-31
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: Uvečer prvoga dana po suboti, dok su bila zatvorena vrata gdje se bijahu sakupili učenici zbog straha od Židova, dođe Isus, stade usred njih i reče im: »Mir vama!« I kad to reče, pokaza im ruke i bok. Učenici se obraduju videći Gospodina. On ponovi: »Mir vama! Kao što je Otac poslao mene, tako i ja šaljem vas.« Kad to reče, dahnu u njih i reče im: »Primite Duha Svetoga. Kojima grijehe oprostite bit će oprošteni, a kojima zadržite bit će im zadržani.« – Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kad je došao Isus. Stoga mu ostali učenici rekoše: »Vidjeli smo Gospodina!« A on im odgovori: »Dok ne vidim na njegovim rukama rana od čavala i ne stavim svoj prst u mjesto od čavala i ne metnem svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« – Poslije osam dana bili su ponovo njegovi učenici unutra, a s njima i Toma. Isus dođe, dok su vrata bila zatvorena, stade usred njih i reče: »Mir vama!« Zatim reče Tomi: »Stavi ovamo svoj prst i vidi moje ruke. Pruži svoju ruku i metni u moj bok. I ne budi nevjeran, nego vjeran.« Toma odgovori: »Gospodin moj i Bog moj!« Isus mu reče: »Toma, povjerovao si, jer si me vidio! Blago onima koji ne vide a vjeruju.« – Isus je pred svojim učenicima učinio još mnogo čudesa koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Ova su zapisana, da vjerujete da je Isus Krist Sin Božji i da vjerujući u ime njegovo imate život.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Mt 28, 2 et 5 et 6
Angelus Dómini descéndit de caelo, et dixit muliéribus: Quem quaéritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.
Mt 28, 2 i 5 i 6
Anđeo Gospodnji siđe s neba i reče ženama: Onaj kojega tražite uskrsnuo je, kako je rekao, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe múnera, Dómine, quaésumus, exsultántis Ecclésiae: et cui causam tanti gáudii praestitísti, perpétuae fructum concéde laetítiae.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, molimo, Gospodine, darove Crkve koja klikće od radosti te daruj plod vječnoga veselja njoj kojoj si dao izvor tolike radosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hoc potíssimum gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 20, 27
Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúia:
et noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúia, allelúia.
Iv 20, 27
Pruži svoju ruku i upoznaj mjesto čavala, aleluja!
I ne budi nevjeran, nego vjeran, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, Dómine Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quae pro reparatiónis nostrae munímine contulísti: et praesens nobis remédium esse fácias, et futúrum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, Gospodine Bože naš, da nam ova sveta otajstva, koja si nam udijelio da osiguraš naš preporod, budu sada i u buduće kao lijek.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.