UTORAK, 8.V.2018.

Zazivna misa II. razreda nakon procesije

Feria IV. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 17, 7, Ps 17, 2-3
(Ps 17, 7) Exaudívit de templo sancto suo vocem meam: et clamor meus in conspéctu eius, introívit in aures eius. Allelúia, allelúia.
(Ps 17, 2-3) Díligam te, Dómine, virtus mea: Dóminus firmaméntum meuro, et refúgium meum, et liberátor meus.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen (Ps 17, 7) Exaudívit de templo sancto suo vocem meam: et clamor meus in conspéctu eius, introívit in aures eius. Allelúia, allelúia.
Ps 17, 7, Ps 17, 2-3
(Ps 17, 7) Uslišao je iz svoga svetoga hrama glas moj. I vapaj je moj dopro do uha njegova, aleluja, aleluja.
(Ps 17, 2-3) Ljubit ću te, Gospodine, jakosti moja. Gospodin je moja tvrđa, moje utočište i moj osloboditelj.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 17, 7) Uslišao je iz svoga svetoga hrama glas moj. I vapaj je moj dopro do uha njegova, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui in afflictióne nostra de tua pietáte confídimus; contra advérsa ómnia, tua semper protectióne muniámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da se u svojoj tjeskobi uzdamo u tvoju blagost te nas tvoja zaštita uvijek obrani od svih protivnosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Iac 5, 16-20
Léctio Epístolae beáti Iacóbi Apóstoli. Caríssimi: Confitémini altérutrum peccáta vestra, et oráte pro ínvicem, ut salvémini: multum enim valet deprecátio iusti assídua. Elías homo erat símilis nobis passíbilis: et oratióne orávit ut non plúeret super terram, et non pluit annos tres et menses sex. Et rursum orávit: et caelum dedit plúviam, et terra dedit fructum suum. Fratres mei, si quis ex vobis erráverit a veritáte, et convertérit quis eum: scire debet, quóniam qui convérti fécerit peccatórem ab erróre viae suae, salvábit ánimam eius a morte, et opériet multitúdinem peccatórum.
Jk 5, 16-20
Čitanje Poslanice bl. Jakova apostola. Predragi! Ispovijedajte svoje grijehe jedan drugome i molite jedan za drugoga, da se spasite, jer mnogo može ustrajna molitva pravednika. Ilija je bio čovjek iste naravi kao i mi i vruće je molio da ne pada kiša. I nije padala na zemlju kiša tri godine i šest mjeseci. I opet je molio Boga i nebo je dalo kišu a zemlja je dala svoj plod. – Braćo! Ako tko među vama zastrani s pravog puta i netko ga obrati neka zna, da koji obrati grješnika s njegova krivoga puta, taj će spasiti njegovu dušu od smrti i pokriti množinu grijeha.

AllelúiaAleluja
Ps 78, 9-10, Ps 30, 8
Allelúia, allelúia.
(Ps 78, 9-10) Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? Allelúia.
(Ps 30, 8) Exsultábo et laetábor in misericórdia tua, quóniam respexísti humilitátem meam: salvásti de necessitátibus ánimam meam. Allelúia.
Ps 78, 9-10, Ps 30, 8
Aleluja, aleluja.
(Ps 78, 9-10) Budi milostiv, Gospodine, grijesima našim. Zašto da govore narodi: Gdje je Bog njihov? Aleluja.
(Ps 30, 8) Klikćem i veselim se zbog milosrđa tvojega, jer si pogledao na poniženje moje, spasio si iz nevolje dušu moju. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 11, 5-13
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Quis vestrum habébit amícum, et ibit ad illum média nocte, et dicet illi: Amíce, cómmoda mihi tres panes, quóniam amícus meus venit de via ad me, et non hábeo quod ponam ante illum: et ille deíntus respóndens, dicat: Noli mihi moléstus esse, iam óstium clausum est, et púeri mei mecum sunt in cubíli, non possum súrgere, et dare tibi. Et si ille perseveráverit pulsans: dico vobis, etsi non dabit illi surgens, eo quod amícus eius sit, propter improbitátem tamen eius surget, et dabit illi quotquot habet necessários. Et ego dico vobis: Pétite, et dábitur vobis: quaérite, et inveniétis: pulsáte, et aperiétur vobis. Omnis enim qui petit, áccipit: et qui quaerit, ínvenit: et pulsánti aperiétur. Quis autem ex vobis patrem petit panem, numquid lápidem dabit illi ? Aut piscem: numquid pro pisce serpéntem dabit illi? Aut si petíerit ovum: numquid pórriget illi scorpiónem? Si ergo vos cum sitis mali, nostis bona data dare fíliis vestris: quanto magis Pater vester de caelo dabit spíritum bonum peténtibus se?
Lk 11, 5-13
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko od vas ima prijatelja i pođe k njemu u ponoći i reče mu: Prijatelju, uzajmi mi tri kruha, jer mi je prijatelj došao s puta i nemam što da metnem pred njega, a on da iznutra odgovori: Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, moja su djeca sa mnom u sobi, ne mogu ustati da ti dam! Ali ako on ustraje kucati, kažem vam, ako i ne ustane da mu dade zato što mu je prijatelj, ustat će radi njegova navaljivanja i dat će mu koliko god treba. I ja vama kažem: Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji moli dobiva, koji traži nalazi, i koji kuca otvara mu se. Ako tko od vas zamoli u oca kruha, zar će mu dati kamen? Ili ribu, zar će mu mjesto ribe dati zmiju? Ili ako zamoli jaje, zar će mu dati štipavca? Kad dakle vi, koji ste zli, znate djecu obdariti dobrim darovima, koliko će više dobra duha dati vaš nebeski Otac onima koji ga mole.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 108, 30-31
Confitébor Dómino nimis in ore meo: et in médio multórum laudábo eum, qui ástitit a dextris páuperis: ut salvam fáceret a persequéntibus ánimam meam. Allelúia.
Ps 108, 30-31
Mnogo ću hvaliti Gospodina ustima svojim i usred mnoštva slavit ću ga, jer stade s desne strane ubogome, da bi spasio dušu moju od onih koji je progone. Aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Haec múnera, quaésumus, Dómine, et víncula nostrae pravitátis absólvant, et tuae nobis misericórdiae dona concílient.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ovi prinosi, Gospodine, razriješili okove naše zlobe i donijeli nam darove tvojega milosrđa.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio paschálisPredslovlje uskrsno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hoc potíssimum gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naše vazmeno Janje. On je naime pravo janje koje oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Luc 11, 9-10
Pétite, et accipiétis: quaérite, et inveniétis: pulsáte, et aperiétur vobis: omnis enim qui petit, áccipit: et qui quaerit, ínvenit: et pulsánti aperiétur. Allelúia.
Luc 11, 9-10
Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Svaki koji moli prima, i koji traži nalazi, i koji kuca otvara mu se, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Vota nostra, quaésumus, Dómine, pio favóre proséquere: ut, dum dona tua in tribulatióne percípimus, de consolatióne nostra in tuo amóre crescámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo te, Gospodine, prati naše želje milom prijaznošću, da porastemo u tvojoj ljubavi dok u nevolji primamo tvoje darove.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.