NEDJELJA, 8.VII.2018.

7. nedjelja po Duhovima

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 46, 2, Ps 46, 3
(Ps 46, 2) Omnes gentes, pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis. (Ps 46, 3) Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis: Rex magnus super omnem terram.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 46, 2) Omnes gentes, pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis.
Ps 46, 2, Ps 46, 3
(Ps 46, 2) Svi narodi, plješćite rukama, kličite Bogu radosnim glasom. (Ps 46, 3) Jer je Gospodin uzvišen i strašan kralj nad svom zemljom.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 46, 2) Svi narodi, plješćite rukama, kličite Bogu radosnim glasom.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, cuius providéntia in sui dispositióne non fállitur: te súpplices exorámus ; ut nóxia cuncta submóveas, et ómnia nobis profutúra concédas.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, tvoja je providnost u svojim odredbama pouzdana, pa te ponizno molimo da ukloniš što nam je štetno, a dadeš sve što nam je korisno.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Rom 6, 19, 23
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Romános. Fratres: Humánum dico, propter infirmitátem carnis vestrae: sicut enim exhibuístis membra vestra servíre immundítiae, et iniquitáti ad iniquitátem, ita nunc exhibéte membra vestra servíre iustítiae in sanctificatiónem. Cum enim servi essétis peccáti, líberi fuístis iustítiae. Quem ergo fructum habuístis tunc in illis, in quibus nunc erubéscitis ? Nam finis illórum mors est. Nunc vero liberáti a peccáto, servi autem facti Deo, habétis fructum vestrum in sanctificatiónem, finem vero vitam aetérnam. Stipéndia enim peccáti, mors. Grátia autem Dei, vita aetérna, in Christo Iesu Dómino nostro.
Rim 6, 19, 23
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Rimljanima. Braćo, govorim vam ljudskim načinom zbog slabosti vašega tijela. Kao što ste nekoć svoje udove dali da služe nečistoći i nepravdi da udovoljite požudi, tako sada predajte svoje udove da služe pravdi na vaše posvećenje. Dok ste robovali grijehu, bili ste daleko od pravde. Pa kakav ste plod imali od onoga čega se sada stidite? Svršetak je toga smrt. Sada, slobodni od grijeha, postali ste Božjim slugama te imate kao svoj plod posvećenje, a kao svršetak vječni život. Plaća je za grijeh smrt, a dar je milosti Božje vječni život u našem Gospodinu Isusu Kristu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 33, 12 et 6
Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini docébo vos. Accédite ad eum, et illuminámini: et fácies vestrae non confundéntur.
Ps 33, 12 i 6
Dođite, sinovi, čujte me! Naučit ću vas strahu Gospodnjemu. Pristupite k njemu da se razveselite i da se vaša lica ne zacrvene.
Ps 46, 2
Allelúia, allelúia.
Omnes gentes, pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis. Allelúia.
Ps 46, 2
Aleluja, aleluja.
Svi narodi, plješćite rukama, kličite Bogu radosnim glasom. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 7, 15-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Atténdite a falsis prophétis, qui véniunt ad vos in vestiméntis óvium, intrínsecus autem sunt lupi rapáces: a frúctibus eórum cognoscétis eos. Numquid cólligunt de spinis uvas, aut de tríbulis ficus ? Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus fácere: neque arbor mala bonos fructos fácere. Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, excidétur, et in ignem mittétur. Igitur ex frúctibus eórum cognoscétis eos. Non omnis, qui dicit mihi, Dómine, Dómine, intrábit in regnum caelórum: sed qui facit voluntátem Patris mei, qui in caelis est, ipse intrábit in regnum caelórum.
Mt 7, 15-21
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuvajte se lažnih proroka koji k vama dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci. Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Zar se grožđe bere s trnja ili smokve s drače? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodom, a loše stablo slabim plodom. Ne može dobro stablo rađati loših plodova ni slabo stablo dobrih plodova. Svako stablo, koje ne rađa dobra ploda, siječe se i baca u oganj. Dakle, prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. U nebesko kraljevstvo neće ući svaki onaj koji mi govori: Gospodine, Gospodine!, nego će u nebesko kraljevstvo ući onaj koji vrši volju mojeg nebeskog Oca.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Dan 3, 40
Sicut in holocáustis ariétum et taurórum, et sicut in míllibus agnórum pínguium: sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi: quia non est confúsio confidéntibus in te, Dómine.
Dn 3, 40
Kao kad bismo prinijeli žrtve paljenice ovnova i bikova i tisuće pretilih jaganjaca, tako neka se svidi tvojemu pogledu naša žrtva, jer se neće posramiti oni koji se uzdaju u tebe, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Deus, qui legálium differéntiam hostiárum uníus sacrifícii perfectióne sanxísti: áccipe sacrifícium a devótis tibi fámulis, et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica ; ut, quod sínguli obtulérunt ad maiestátis tuae honórem, cunctis profíciat ad salútem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Bože, koji si raznovrsne starozavjetne žrtve potvrdio po savršenstvu jedine žrtve, primi žrtvu od odanih ti slugu i posveti je istim blagoslovom kao žrtvu Abelovu, da bude na spasenje svima ono što pojedinci prikazaše na čast tvoga veličanstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 30, 3
Inclína aurem tuam, accélera, ut erípias me.
Ps 30, 3
Prikloni svoje uho, pohiti da me izbaviš.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a nostris perversitátibus cleménter expédiat, et ad ea quae sunt recta, perdúcat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Tvoje spasonosno djelovanje, Gospodine, neka nas dobrostivo izbavi od naših opačina i privede k onomu što je pravedno.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.