UTORAK, 9.X.2018.

sv. Ivan Leonardi, priznavalac

Blagdan III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 42, 15-16, Ps 95, 1
(Eccli 42, 15-16) In sermónibus Dómini ópera eius: sol illúminans per ómnia respéxit, et glória Dómini plenum est opus eius. (Ps 95, 1) Cantáte Dómino cánticum novum: cantáte Dómino, omnis terra.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 42, 15-16) In sermónibus Dómini ópera eius: sol illúminans per ómnia respéxit, et glória Dómini plenum est opus eius.
Sir 42, 15-16, Ps 95, 1
(Sir 42, 15-16) Božje je rijeci ostvario svojim djelima. Poput sunca što sve obasjava rad je njegov pun slave Gospodnje. (Ps 95, 1) Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu, sva zemljo.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 42, 15-16) Božje je rijeci ostvario svojim djelima. Poput sunca što sve obasjava rad je njegov pun slave Gospodnje.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui beátum Ioánnem Confessórem tuum ad fidem in géntibus propagándam mirabíliter excitáre dignátus es, ac per eum in erudiéndis fidélibus novam in Ecclésia tua famíliam congregásti: da nobis fámulis tuis, ita eius institútis profícere; ut praémia consequámur aetérna.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si se udostojao čudesno pozvati blaženog Ivana priznavaoca svoga da širi vjeru među narodima i po njemu sabrao u svojoj Crkvi novu obitelj za poučavanje vjernih, daj nama, slugama svojim, da se tako koristimo njegovim uputama te postignemo vječne nagrade.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici
Orémus.
Deus, qui hodiérna die beátum Dionýsium, Mártyrem tuum atque Pontíficem, virtúte constántiae in passióne roborásti, quique illi, ad praedicándum géntibus glóriam tuam, Rústicum et Eleuthérium sociáre dignátus es: tríbue nobis, quaésumus; eórum imitatióne, pro amóre tuo próspera mundi despícere, et nulla eius advérsa formidáre.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici
Pomolimo se.
Bože, koji si na današnji dan blaženog Dionizija mučenika svoga i biskupa ojačao krepošću postojanosti u mučeništvu i koji si se udostojao pridružiti mu u propovijedanju tvoje slave među narodima Rustika i Eleuterija, podaj nam, molimo, da nasljedujući njih iz ljubavi prema tebi preziremo radosti svijeta i da se ne bojimo nikakvih njegovih protivština.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Cor 4, 1-6 et 15-18
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Habéntes administratiónem iuxta quod misericórdiam consecúti sumus, non defícimus, sed abdicámus occúlta dedécoris, non ambulántes in astútia, neque adulterántes verbum Dei, sed in manifestatióne veritátis commendántes nosmetípsos ad omnem consciéntiam hóminum coram Deo. Quod si étiam opértum est Evangélium nostrum: in iis, qui péreunt, est opértum: in quibus Deus huius saéculi excaecávit mentes infidélium, ut non fúlgeat illis illuminátio Evangélii glóriae Christi, qui est imágo Dei. Non enim nosmetípsos praedicámus, sed Iesum Christum Dóminum nostrum: nos autem servos vestros per Iesum: quóniam Deus, qui dixit de ténebris lucem splendéscere, ipse illúxit in córdibus nostris ad illuminatiónem sciéntiae claritátis Dei, in fácie Christi Iesu. Omnia enim propter vos: ut grátia abúndans, per multos in gratiárum actióne, abúndet in glóriam Dei. Propter quod non defícimus: sed licet is, qui foris est, noster homo corrumpátur; tamen is, qui intus est, renovátur de die in diem. Id enim, quod in praesénti est momentáneum et leve tribulatiónis nostrae, supra modum in sublimitáte aetérnum glóriae pondus operátur in nobis, non contemplántibus nobis quae vidéntur, sed quae non vidéntur. Quae enim vidéntur, temporália sunt: quae autem non vidéntur, aetérna sunt.
2 Kor 4, 1-6 i 15-18
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo, ovu službu vršimo radi milosrđa koje smo postigli. Ne malakšemo nego se odrekosmo nečasnom tajnom postupanja, jer ne živimo lukavo i ne iskrivljujemo riječ Božju, nego je objavljivanjem istine preporučujemo svakoj ljudskoj savjesti pred Bogom. A ako je i pokriveno naše Evanđelje, u onima je pokriveno koji propadaju. Bog je ovoga svijeta [napomena M.B. huius saeculi doslovno znači: ovog vijeka] zaslijepio njihove nevjerne pameti da im ne zasja svjetlo Evanđelja o slavi Kristovoj koji je slika Božja. A mi ne propovijedamo sami sebe, nego Krista Isusa Gospodina našega, a sebe kao sluge vaše poradi Isusa. Bog, koji reče: Neka u tami grane svjetlo, obasjao je naša srca da budu rasvijetljena spoznajom slave Božje po licu Krista Isusa. Sve je ovo radi vas da se na slavu Boga obilna milost izlije na mnoge. Zato ne malakšemo, nego ako se naš izvanji čovjek i raspada, unutrašnji se obnavlja iz dana u dan. Naša sadašnja časovita i laka nevolja donosi nam prekomjernu, izobilnu, vječnu i od svega vrjedniju slavu, jer mi ne marimo za ono što se vidi nego za ono što se ne vidi. Ono što se vidi kratkotrajno je, a ono što se ne vidi vječno je.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 72, 21, Ps 68, 10, Isai 49, 2
(Ps 72, 21) Inflammátum est cor meum, et renes mei commutáti sunt: (Ps 68, 10) zelus domus tuae comédit me. (Isai 49, 2) Pósuit os meum quasi gládium acútum: in umbra manus suae protéxit me, et pósuit me sicut sagíttam eléctam.
Ps 72, 21, Ps 68, 10, Iz 49, 2
(Ps 72, 21) Ražeglo se srce moje i usplamtjelo je tijelo moje: (Ps 68, 10) izjeda me revnost za domom tvojim. (Iz 49, 2) Učinio je moja usta kao oštar mač, zaštito me okriljem svoje ruke i učinio me izabranom strijelom.
Ps 70, 7
Allelúia, allelúia.
Tamquam prodígium factus sum multis: et tu adiútor fortis. Allelúia.
Ps 70, 7
Aleluja, aleluja.
Mnogima sam izgledao kao čudo, jer si mi ti bio jaki zaštitnik. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 10, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo Dóminum messis, ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sácculum, neque peram, neque calceaménta, et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertétur. In eádem autem domo manéte edéntes et bibéntes quae apud illos sunt: dignus est enim operárius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte quae apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.
Lk 10, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme odredi Gospodin i drugu sedamdeset i dvojicu i posla ih dva po dva pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je sam kanio doći. I govorio im je: Žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Idite: Evo, ja vas šaljem kao janjce među vukove. Ne nosite ni kese ni torbe ni obuće i nikoga ne pozdravljajte na putu. U kojugod kuću uđete, kažite najprije: Mir ovoj kući! I ako tko ondje bude dostojan mira, ostat će na njemu vaš mir, ako ne bude, vratit će se k vama. Ostanite u onoj kući, jedite i pijte što imaju jer radnik zaslužuje svoju plaću. Ne prelazite iz kuće u kuću. I u kojigod grad uđete i prime vas, jedite, što postave pred vas. I liječite bolesne koji su u njemu, i kažite im: Približilo vam se kraljevstvo Božje!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Col 1, 25
Christi factus sum ego miníster secúndum dispensatiónem Dei, quae dana est mihi, ut ímpleam verbum Dómini.
Kol 1, 25
Postao sam Kristov službenik po Božjoj odredbi koja se odnosi na mene da ispunim riječ Gospodnju.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, Dómine, oblatiónem mundam salutáris hóstiae: et praesta; ut, intercedénte beáto Ioánne Confessóre tuo, ubíque géntium iúgiter offerátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, Gospodine, čisti prinos spasonosnog dara i daj da se po zagovoru blaženog Ivana priznavaoca tvoga neprestano prikazuje kod svih naroda.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici
Obláta tibi, Dómine, múnera pópuli tui, pro tuórum honóre Sanctórum, súscipe propítius, quaésumus: et eórum nos intercessióne sanctífica.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici
Milostivo primi, molimo, Gospodine, darove tebi prikazane na čast tvojih svetih i posveti nas po njihovu zagovoru.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Philipp 3, 7
Quae mihi fuérunt lucra, haec arbitrátus sum propter Christum detriménta.
Fil 3, 7
Što sam prije smatrao za dobit to radi Krista smatram za štetu.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Pretiósi Córporis et Sánguinis tui sacris refécti mystériis, Dómine, adprecámur: ut, beáti Ioánnis Confessóris tui exémplo, studeámus confitéri quod crédidit, et ópere exércere quod dócuit:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Okrijepljeni svetim tajnama dragocjenog tijela i krvi, tvoje, molimo, Gospodine, da po primjeru blaženog Ivana priznavaoca tvoga nastojimo priznavati što je on vjerovao i djelom izvršavati što je učio:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici
Orémus.
Sumptis, Dómine, sacraméntis, quaésumus: ut, intercedéntibus beátis Martýribus tuis Dionýsio, Rústico et Eleuthério, ad redemptiónis aetérnae proficiámus augméntum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Dionizije, biskup, sv. Rustik, svećenik i sv. Eleuterije, mučenici
Pomolimo se.
Pošto smo, Gospodine, primili otajstva molimo da po zagovoru blaženih mučenika tvojih Dionizija, Rustika i Eleuterija postignemo osiguranje vječnog otkupljenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.