ČETVRTAK, 10.V.2018.

Uzašašće Gospodina našega Isusa Krista (Spasovo)

Nedjelja I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Act 1, 11, Ps 46, 2
(Act 1, 11) Viri Galilaéi, quid admirámini aspiciéntes in caelum? Allelúia.
Quemádmodum vidístis eum ascendéntem in caelum, ita véniet, allelúia, allelúia, allelúia.
(Ps 46, 2) Omnes gentes, pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Act 1, 11) Viri Galilaéi, quid admirámini aspiciéntes in caelum? Allelúia.
Quemádmodum vidístis eum ascendéntem in caelum, ita véniet, allelúia, allelúia, allelúia.
Dj 1, 11, Ps 46, 2
(Dj 1, 11) Galilejci, što se čudite gledajući na nebo, aleluja?
Kao što ste vidjeli da on uzlazi na nebo tako će i doći, aleluja, aleluja, aleluja.
(Ps 46, 2) Svi narodi plješćite rukama, kličite Bogu radosnim glasom.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Dj 1, 11) Galilejci, što se čudite gledajući na nebo, aleluja?
Kao što ste vidjeli da on uzlazi na nebo tako će i doći, aleluja, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui hodiérna die Unigénitum tuum Redemptórem nostrum ad caelos ascendísse crédimus; ipsi quoque mente in caeléstibus habitémus.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da mi koji vjerujemo da je tvoj Jedinorođenac, naš Otkupitelj, na današnji dan uzašao na nebesa i sami budemo duhom uvijek u nebeskim stvarima.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 1, 1-11
Léctio Actuum Apostolórum. Primum quidem sermónem feci de ómnibus, o Theóphile, quae coepit Iesus fácere et docére, usque in diem, qua, praecípiens Apóstolis per Spíritum Sanctum, quos elégit, assúmptus est: quibus et praébuit seípsum vivum post passiónem suam in multis arguméntis, per dies quadragínta appárens eis, et loquens de regno Dei. Et convéscens, praecépit eis ab Ierosólymis ne discéderent, sed exspectárent promissiónem Patris, quam audístis (inquit) per os meum:quia Ioánnes quidem baptizávit aqua, vos autem baptizabímini Spíritu Sancto non post multos hos dies. Igitur qui convénerant, interrogábant eum, dicéntes: Dómine, si in témpore hoc restítues regnum Israel? Dixit autem eis: Non est vestrum nosse témpora vel moménta, quae Pater pósuit in sua potestáte: sed accipiétis virtútem superveniéntis Spíritus Sancti in vos, et éritis mihi testes in Ierúsalem, et in omni Iudaéa, et Samaría, et usque ad últimum terrae. Et cum haec dixísset, vidéntibus illis, elevátus est, et nubs suscépit eum ab óculis eórum. Cumque intueréntur in caelum eúntem illum, ecce duo viri astitérunt iuxta illos in véstibus albis, qui et dixérunt: Viri Galilaéi, quid statis aspiciéntes in caelum? Hic Iesus, qui assúmptus est a vobis in caelum, sic véniet, quemádmodum vidístis eum eúntem in caelum.
Dj 1, 1-11
Čitanje Djela apostolskih. Prvu sam knjigu, o Teofile, napisao o svemu što je Isus činio i učio od početka pa sve do onog dana, kad je uzašao na nebo, pošto je apostolima, koje je izabrao po Duhu Svetom, dao zapovijedi. On se poslije svoje muke pokazivao živ apostolima dajući im brojne dokaze, javljao im se četrdeset dana i govorio im o Božjem kraljevstvu. Kad je s njima jeo, rekao im je da ne odlaze iz Jeruzalema, nego da čekaju Očevo obećanje, Obećanje za koje ste, reče, čuli od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete nedugo poslije ovih dana biti kršteni Duhom Svetim. Tada ga prisutni upitaju: Hoćeš li, Gospodine, sada obnoviti Izraelsko kraljevstvo? A on im odgovori: Nije vam potrebno znati vrijeme i prigodu što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti. Nego ćete primiti silu Duha Svetoga i za mene ćete svjedočiti u Jeruzalemu, u čitavoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. I kad to reče, uzdigne se pred njima, a oblak ga zastre njihovim očima. A dok su oni promatrali, kako se uzdiže k nebu, stanu do njih dvojica obučena u bjelinu. Ovi im rekoše: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je pred vašim očima uznesen na nebo, isto će tako sići kao što ste vidjeli da uzlazi na nebo.

AllelúiaAleluja
Ps 46, 6, Ps 67, 18-19
Allelúia, allelúia.
Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubae. Allelúia.
Dóminus in Sina in sancto, ascéndens in altum, captívam duxit captivitátem. Allelúia.
Ps 46, 6, Ps 67, 18-19
Aleluja, aleluja.
Uziđe Bog uz klicanje i Gospodin uz glas trublje, aleluja.
Gospodin sa Sinaja dolazi u svetište, uzlazi uvis i vodi sa sobom roblje, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mc 16, 14-20
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum. In illo témpore: Recumbéntibus úndecim discípulis, appáruit illis Iesus: et exprobrávit incredulitátem eórum, et durítiam cordis:quia iis, qui víderant eum resurrexísse, non credidérunt. Et dixit eis: Eúntes in mundum univérsum, praedicáte Evangélium omni creatúrae. Qui credíderit, et baptizátus fúerit, salvus erit: qui vero non credíderit, condemnábitur. Signa autem eos, qui credíderint, haec sequéntur: In nómine meo daemónia eícient: linguis loquéntur novis: serpéntes tollent: et si mortíferum quid bíberint, non eis nocébit: super aegros manus impónent, et bene habébunt. Et Dóminus quidem Iesus, postquam locútus est eis, assúmptus est in caelum, et sedet a dextris Dei. Illi autem profécti, praedicavérunt ubíque, Dómino cooperánte, et sermónem confirmánte, sequéntibus signis. [Dicto Evangelio, exstinguitur cereus Paschalis]
Mk 16, 14-20
Slijedi sveto Evanđelje po Marku. U ono vrijeme kad su jedanaestorica sjedila za stolom, ukaže im se Isus te ih prekori s njihove nevjere i tvrda srca, jer nisu vjerovali onima koji su ga vidjeli poslije uskrsnuća. Zatim im reče: Pođite po svemu svijetu i propovijedajte evanđelje svim stvorovima. Tko bude vjerovao i krsti se, spasit će se, a tko ne bude vjerovao, bit će osuđen. One koji budu vjerovali pratit će ova čudesa: u moje će ime izgoniti đavle, i govorit će nove jezike, hvatat će zmije, ako popiju što smrtonosno, neće im naškoditi, na bolesnike će polagati ruke i bolesnici će ozdravljati. I Gospodin Isus poslije govora s apostolima uznese se na nebo i sjede s desna Bogu. Oni su otišli i svuda su propovijedali, a pomagao im je Gospodin i njihovu je riječ potvrđivao čudesima koja su slijedila. [Nakon pročitanog Evanđelja ugasi se uskrsna svijeća]

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 46, 6
Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubae, allelúia.
Ps 46, 6
Uzlazi Bog uz klicanje i Gospodin uz glas trublje, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, Dómine, múnera, quae pro Fílii tui gloriósa Ascensióne deférimus: et concéde propítius; ut a praeséntibus perículis liberémur, et ad vitam perveniámus aetérnam.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, Gospodine, darove koje prinosimo o slavnom uzašašću tvojega Sina, i podaj milostivo, da se izbavimo od sadašnjih pogibli i prispijemo u vječni život.
Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Ascensióne DóminiPredslovlje Uzašašća Gospodnjeg
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui post resurrectiónem suam ómnibus discípulis suis maniféstus appáruit, et ipsis cernéntibus est elevátus in caelum, ut nos divinitátis suae tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – On se poslije svojeg uskrsnuća svim svojim učenicima javno ukazao i pred njihovim se očima uzdigao na nebo, da nas učini dionicima svoga božanstva. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 67, 33-34
Psállite Dómino, qui ascéndit super caelos caelórum ad Oriéntem, allelúia.
Ps 67, 33-34
Pjevajte psalme Gospodinu koji uzlazi na najviša nebesa prema istoku, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Praesta nobis, quaésumus, omnípotens et miséricors Deus: ut, quae visibílibus mystériis suménda percépimus, invisíbili consequámur efféctu.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj nam, molimo, svemogući i milosrdni Bože, da ono što si nam pod vidljivim otajstvima dao za hranu postignemo nevidljivim učinkom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.