UTORAK, 10.VII.2018.

svetih 7 rimskih mučenika, sv. Rufina, djevica i mučenica, sv. Sekunda, djevica i mučenica

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 112, 1 et 9, Ps 112, 2
(Ps 112, 1 et 9) Laudáte, púeri, Dóminum, laudáte nomen Dómini: qui habitáre facit stérilem in domo, matrem filiórum laetántem. (Ps 112, 2) Sit nomen Dómini benedíctum: ex hoc nunc et usque in saéculum.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 112, 1 et 9) Laudáte, púeri, Dóminum, laudáte nomen Dómini: qui habitáre facit stérilem in domo, matrem filiórum laetántem.
Ps 112, 1 i 9, Ps 112, 2
(Ps 112, 1 i 9) Hvalite, djeco, Gospodina, hvalite ime Gospodnje. On daje da nerotkinja prebiva u kući i čini je majkom koja se veseli djeci. (Ps 112, 2) Bilo ime Gospodnje blagoslivljano od sada i dovijeka.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 112, 1 i 9) Hvalite, djeco, Gospodina, hvalite ime Gospodnje. On daje da nerotkinja prebiva u kući i čini je majkom koja se veseli djeci.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui gloriósos Mártyres fortes in sua confessióne cognóvimus, pios apud te in nostra intercessióne sentiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da mi koji smo slavne mučenike upoznali da su bili jaki u svom mučeništvu, osjetimo da su dobrostivi kad nas zagovaraju kod tebe.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Prov 31, 10-31
Léctio libri Sapiéntiae. Mulíerem fortem quis invéniet? Procul, et de últimis fínibus prétium eius. Confídit in ea cor viri sui, et spóliis non indigébit. Reddet ei bonum, et non malum ómnibus diébus vitae suae. Quaesívit lanam et linum, et operáta est consílio mánuum suárum. Facta est quasi navis institóris, de longe portans panem suum. Et de nocte surréxit, dedítque praedam domésticis suis, et cibária ancíllis suis. Considerávit agrum, et emit eum: de fructu mánuum suárum plántavit víneam. Accínxit fortitúdine lumbos suos, et roborávit brácchium suum. Gustávit, et vidit quia bona est negotiátio eius: non exstinguétur in nocte lucérna eius. Manum suam misit ad fórtia, et dígiti eius apprehendérunt fusum. Manum suam apéruit ínopi, et palmas suas exténdit ad páuperem. Non timébit dómui suae a frigóribus nivis: omnes enim doméstici eius vestíti sunt duplícibus. Stragulátam vestem fecit sibi: byssus, et púrpura induméntum eius. Nóbilis in portis vir eius, quando séderit cum senatóribus terrae. Síndonem fecit, et véndidit, et cíngulum trádidit Chananaéo. Fortitúdo et decor indumentums eius, et ridébit in die novíssimo. Os suum apéruit sapiéntiae, et lex cleméntiae in lingua eius. Considerávit sémitas domus suae, et panem otiósa non comédit. Surrexérunt fílii eius, et beatíssimam praedicavérunt: vir eius, et laudávit eam. Multae fíliae congregavérunt divítias: tu supergréssa es univérsas. Fallax grátia, et vana est pulchritúdo: múlier timens Dóminum, ipsa laudábitur. Date ei de fructu mánuum suárum: et laudent eam in portis opera eius.
Izr 31, 10-31
Čitanje Knjige mudrosti. Ženu jaku tko da nađe? Cijena je njezina kao stvari donesenih iz daleka, iz krajnih strana zemlje. Pouzdava se u nju srce muža njezina, i neće oskudijevati dobitkom. Vraća mu dobro, a ne zlo sve dane života svoga. Traži vunu i lan i radi vješto svojim rukama. Ona je kao trgovačka lađa koja iz daleka donosi svoj kruh. Ustaje dok je još noć i daje hranu svojim ukućanima i jelo svojim službenicima. Baci oko na njivu i kupi je, nasadi vinograd zaradom svojih ruku. Opasuje snagom bokove svoje i krijepi mišice svoje. S nasladom gleda kako joj posao ide dobro. Noću joj se ne gasi svijeća. Rukama svojim hvata preslicu i prstima svojim uzimlje vreteno. Ruku svoju otvara siromahu i dlane svoje pruža ubogomu. Ne boji se za svoju kuću mraza i snijega, jer svi domaći njezini imaju po dvije haljine. Izvezene pokrivače sebi napravlja, finim platnom i grimizom ona se odijeva. Ugledan je muž njezin kad sjedi na vratima sa starješinama mjesta. Satka tanko platno i prodaje i pojas daje Kananejcu. Jakost i ljepota odijelo je njezino i radovat će se u najposljednji dan. Usta svoja otvara mudro i na jeziku joj je blaga nauka. Pazi kako joj idu kućni poslovi i kruha uzalud ne jede. Sinovi njezini rastu i nazivaju je presretnom i muž je njezin hvali. Mnoge kćeri nakupiše blaga, ali ti ih sve nadvisuješ. Ljupkost je prijevarna i ljepota je tašta. Žena koja se boji Gospodina zaslužuje pohvalu. Dajte joj od ploda njezinih ruku i neka je hvale na vratima njezina djela.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 123, 7-8
Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium. Láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus: adiutórium nostrum in nómine Dómini, qui fecit caelum et terram.
Ps 123, 7-8
Duša se naša kao ptica izbavila iz lovačke zamke. Zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju.
Allelúia, allelúia.
Haec est vera fratérnitas, quae vicit mundi crímina: Christum secúta est, ínclita tenens regna caeléstia. Allelúia.
Aleluja, aleluja.
Ovo je pravo bratstvo koje je pobijedilo opačine svijeta, slijedilo je Krista i zadobilo slavno nebesko kraljevstvo. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 12, 46-50
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Loquénte Iesu ad turbas, ecce mater eius et fratres stabant foris, quaeréntes loqui ei. Dixit autem ei quidam: Ecce mater tua et fratres tui foris stant quaeréntes te. At ipse respóndens dicénti sibi, ait: Quae est mater mea, et qui sunt fratres mei? Et exténdens manum in discípulos suos, dixit: Ecce mater mea et fratres mei. Quicúmque enim fécerit voluntátem Patris mei, qui in caelis est: ipse meus frater, et soror, et mater est.
Mt 12, 46-50
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme dok je Isus govorio narodu, čekala je vani njegova majka i braća želeći govoriti s njim. Netko mu javi: Tvoja majka i tvoja braća su vani i čekaju te. A on zapita onoga koji mu je to javio: Tko je moja majka i tko su moja braća? I pruži ruku prema svojim učenicima i reče: Evo moje majke i moje braće! Tko god vrši volju moga Oca, on je moj brat i sestra i majka.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 123, 7
Anima nostra, sicut passer, erépta est deláqueo venántium: láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus.
Ps 123, 7
Duša se naša kao ptica izbavila iz lovačke zamke. Zamka se raskide i mi se izbavismo.

SecrétaPrikazna molitva
Sacrifíciis praeséntibus, quaésumus, Dómine, inténde placátus: et, intercedéntibus Sanctis tuis, devotióni nostrae profíciant, et salúti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Milostivo pogledaj, molimo, Gospodine, na ove darove, da po zagovoru tvojih svetih neka budu na korist i našoj pobožnosti i spasenju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 12, 50
Quicúmque fécerit voluntátem Patris mei, qui in caelis est: ipse meus frater, et soror, et mater est, dicit Dóminus.
Mt 12, 50
Tko god vrši volju moga nebeskog Oca, on je brat moj i sestra i majka, kaže Gospodin.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut, intercedéntibus Sanctis tuis, illíus salutáris capiámus efféctum, cuius per haec mystéria pignus accépimus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, da po zagovoru svojih svetih postignemo ono spasenje, kojega smo zalog primili u ovim otajstvima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.