NEDJELJA, 11.III.2018.

4. korizmena nedjelja

Nedjelja I. razreda

Ružičastu boju može zamijeniti ljubičasta

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Isai 66, 10-11, Ps 121, 1
(Isai 66, 10-11) Laetare, Ierúsalem: et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum laetítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestrae. (Ps 121, 1) Laetátus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Isai 66, 10-11) Laetare, Ierúsalem: et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum laetítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestrae.
Iz 66, 10-11, Ps 121, 1
(Iz 66, 10-11) Veseli se, Jeruzaleme! Okupite se svi koji ga ljubite. Radujte se u njegovu veselju svi koji ste s njim bili žalosni. Kličite od radosti i nasitite se svoje utjehe. (Ps 121, 1) Obradovao sam se kad mi rekoše: Idemo u dom Gospodnji.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iz 66, 10-11) Veseli se, Jeruzaleme! Okupite se svi koji ga ljubite. Radujte se u njegovu veselju svi koji ste s njim bili žalosni. Kličite od radosti i nasitite se svoje utjehe.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Concede, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui ex mérito nostrae actiónis afflígimur, tuae grátiae consolatióne respirémus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da mi koji zasluženo trpimo zbog svojih djela, odahnemo utješeni tvojom milošću.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Gal 4, 22-31
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas. Fratres: Scriptum est: Quóniam Abraham duos fílios hábuit: unum de ancílla, et unum de líbera. Sed qui de ancílla, secúndum carnem natus est: qui autem de líbera, per repromissiónem: quae sunt per allegóriam dicta. Haec enim sunt duo testaménta. Unum quidem in monte Sina, in servitútem génerans: quae est Agar: Sina enim mons est in Arábia, qui coniúnctus est ei, quae nunc est Ierúsalem, et servit cum fíliis suis. Illa autem, quae sursum est Ierúsalem, líbera est, quae est mater nostra. Scriptum est enim: Laetáre, stérilis, quae non paris: erúmpe, et clama, quae non párturis: quia multi fílii desértae, magis quam eius, quae habet virum. Nos autem, fratres, secúndum Isaac promissiónis fílii sumus. Sed quómodo tunc is, qui secúndum carnem natus fúerat, persequebátur eum, qui secúndum spíritum: ita et nunc. Sed quid dicit Scriptúra ? Eiice ancíllam et fílium eius: non enim heres erit fílius ancíllae cum fílio líberae. Itaque, fratres, non sumus ancíllae fílii, sed líberae: qua libertáte Christus nos liberávit.
Gal 4, 22-31
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Galaćanima. Braćo: pisano je da je Abraham imao dva sina: jednoga od ropkinje, a drugoga od slobodne. Onaj od ropkinje rođen je u tijelu, a onaj od slobodne po obećanju. To je u slici rečeno. Te dvije žene znače dva zavjeta: jedan, onaj s gore Sinaja, rađa robove – to je Agara (jer je gora Sinaj u Arabiji) i odgovara današnjem Jeruzalemu koji robuje zajedno sa svojom djecom. A nebeski Jeruzalem slobodan je, i on je naša majka. Pisano je naime: »Veseli se, neplodnice, koja ne rađaš! Kliči i viči, koja ne znaš za porođajne bolove, jer napuštena žena ima mnogo više djece nego ona koja ima muža.« A mi smo, braćo, kao Izak djeca obećanja. Ali, kao što je onda onaj rođeni po tijelu progonio rođenoga po duhu, tako je i sada. Međutim, što zapovijeda Pismo? »Istjeraj ropkinju i njezina sina, jer sin ropkinje neće dijeliti baštine sa sinom slobodne.« Tako, braćo, mi nismo djeca ropkinje, nego slobodne; a tu nam je slobodu Krist darovao.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 121, 1 et 7
Laetátus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. Fiat pax in virtúte tua: et abundántia in túrribus tuis.
Ps 121, 1 i 7
Obradovao sam se kad mi rekoše: »Idemo u dom Gospodnji.« Neka bude mir u tvojim tvrđavama, sigurnost u tvojim kulama.
Ps 124, 1-2
Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: non commovébitur in aetérnum, qui hábitat in Ierúsalem. Montes in circúitu eius: et Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in saéculum.
Ps 124, 1-2
Koji se uzdaju u Gospodina oni su kao gora Sion koja ostaje dovijeka. Tko stanuje u Jeruzalemu neće se pokolebati. Jer kao što gore štite Jeruzalem, tako Gospodin okružuje svoj narod i sada i dovijeka.

EvangéliumEvanđelje
Io 6, 1-15
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Abiit Iesus trans mare Galilaéae, quod est Tiberíadis: et sequebátur eum multitúdo magna, quia vidébant signa, quae faciébat super his, qui infirmabántur. Súbiit ergo in montem Iesus: et ibi sedébat cum discípulis suis. Erat autem próximum Pascha, dies festus Iudaeórum. Cum sublevásset ergo óculos Iesus, et vidísset quia multitúdo máxima venit ad eum, dixit ad Philíppum: Unde emémus panes, ut mandúcent hi ? Hoc autem dicébat tentans eum: ipse enim sciébat quid esset factúrus. Respóndit ei Philíppus: Ducentórum denariórum panes non suffíciunt eis, ut unusquísque módicum quid accípiat. Dicit ei unus ex discípulis eius, Andréas frater Simónis Petri: Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeáceos, et duos pisces: sed haec quid sunt inter tantos ? Dixit ergo Iesus: Fácite hómines discúmbere. Erat autem foenum multum in loco. Discubuérunt ergo viri, número quasi quinque míllia. Accépit ergo Iesus panes, et cum grátias egísset, distríbuit discumbéntibus: simíliter et ex píscibus quantum volébant. Ut autem impléti sunt, dixit discípulis suis: Collígite quae superavérunt fragménta, ne péreant. Collegérunt ergo, et implevérunt duódecim cóphinos fragmentórum ex quinque pánibus hordeáceis, quae superfuérunt his, qui manducáverant. Illi ergo hómines cum vidíssent quod Iesus fécerat signum, dicébant: Quia hic est vere Prophéta, qui ventúrus est in mundum. Iesus ergo cum cognovísset, quia ventúri essent ut ráperent eum, et fácerent eum regem, fugit íterum in montem ipse solus.
Iv 6, 1-15
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: prijeđe Isus na drugu stranu Galilejskog ili Tiberijadskog mora. Za njim je išlo veliko mnoštvo naroda, jer su vidjeli čudesa što ih je činio na bolesnicima. Isus se popne na goru i sjedne ondje sa svojim učenicima. A bio je blizu Vazam, židovski blagdan. – Isus podigne oči i vidi da k njemu dolazi silno mnoštvo naroda, pa upita Filipa: »Gdje ćemo kupiti kruha da ovi jedu?« Ovo reče da bi ga kušao, jer je znao što će učiniti. Filip mu odgovori: »Dvjesta dinara kruha nije dosta da svaki malo dobije.« Jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra, reče: »Jedan je dječak ovdje koji ima pet ječmenih hljebova i dvije ribe. Ali, što je to za toliki svijet!« – Isus im zapovjedi: »Recite ljudima da sjednu.« A bilo je ondje mnogo trave. I posjedalo je oko pet tisuća ljudi. Isus tada uze kruh, zahvali (Bogu) i razdijeli prisutnima. Tako i od riba, koliko su htjeli. Kad su se nasitili, reče svojim učenicima: »Sakupite komade što su pretekli, da ne propadnu!« I skupe ih, i napune dvanaest košara komada što su pretekli onima koji su jeli od pet ječmenih hljebova. Kad ljudi vidješe čudo koje učini Isus, rekoše: »Ovo je zaista prorok koji ima doći na svijet.« A kad je Isus razumio da namjeravaju doći, da ga uhvate i proglase kraljem, ponovo otiđe sam u goru.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 134, 3 et 6
Laudáte Dóminum, quia benígnus est: psállite nómini eius, quóniam suávis est: ómnia quaecúmque vóluit, fecit in caelo et in terra.
Ps 134, 3 i 6
Hvalite Gospodina, jer je dobar. Pjevajte njegovu imenu, jer je ljubak. Sve što hoće, čini na nebu i na zemlji.

SecrétaPrikazna molitva
Sacrificiis praeséntibus, Dómine, quaésumus, inténde placátus: ut et devotióni nostrae profíciant, et salúti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pogledaj milostivo, molimo, Gospodine, na ovu žrtvu, da bude na korist i našoj vjernosti i spasenju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 121, 3-4
Ierúsalem, quae aedificátur ut cívitas, cuius participátio eius in idípsum: illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini, ad confiténdum nómini tuo, Dómine.
Ps 121, 3-4
Jeruzalem je sagrađen kao grad sav u jednom sklopu. Onamo ulaze plemena, Gospodnja plemena, da slave tvoje ime Gospodine.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Da nobis, quaésumus, miséricors Deus: ut sancta tua, quibus incessánter explémur, sincéris tractémus obséquiis, et fidéli semper mente sumámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj nam, molimo, milosrdni Bože, da sveta otajstva, kojima se neprestano hranimo, iskreno poštujemo i uvijek ih vjerna srca primamo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.