PONEDJELJAK, 11.VI.2018.

sv. Barnaba, apostol

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. (Ps 138, 1-2) Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove. (Ps 138, 1-2) Gospodine, ti si me kušao i spoznao, tebi je poznat moj počinak i moje uskrsnuće.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui nos beáti Bárnabae Apóstoli tui méritis et intercessióne laetíficas: concéde propítius; ut, qui tua per eum benefícia póscimus, dono tuae grátiae consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji nas razveseljuješ zaslugama i zagovorom blaženog Barnabe apostola svoga, daj milostiv da kao dar tvoje milosti postignemo tvoja dobročinstva koja po njemu molimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 11, 21-26, 13, 1-3
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Multus númerus credéntium Antiochíae convérsus est ad Dóminum. Pervénit autem sermo ad aures ecclésiae, quae erat Ierosólymis, super istis: et misérunt Bárnabam usque ad Antiochíam. Qui cum pervenísset, et vidísset grátiam Dei, gavísus est: et hortabátur omnes in propósito cordis permanére in Dómino: quia erat vir bonus, et plenus Spíritu Sancto et fide. Et appósita est multa turba Dómino. Proféctus est autem Bárnabas Tarsum, ut quaéreret Saulum: quem cum invenísset, perdúxit Antiochíam. Et annum totum conversáti sunt ibi in ecclésia: et docuérunt turbam multam, ita ut cognominaréntur primum Antiochíae discípuli, Christiáni. Erant autem in ecclésia, quae erat Antiochíae, prophétae et doctóres, in quibus Bárnabas, et Simon, qui vocabátur Niger, et Lúcius Cyrenénsis, et Mánahen, qui erat Heródis Tetrárchae collactáneus, et Saulus. Ministrántibus autem illis Dómino, et ieiunántibus, dixit illis Spíritus Sanctus: Segregáte mihi Saulum et Bárnabam in opus, ad quod assúmpsi eos. Tunc ieiunántes et orántes, imponentésque eis manus, dimisérunt illos.
Dj 11, 21-26, 13, 1-3
Čitanje Djela apostolskih. U one dane mnogi u Antiohiji povjeruju i obrate se Gospodinu. Dočuje to skup u Jeruzalemu i pošalju u Antiohiju Barnabu, Dođe onamo, vidi Božju milost, razveseli se potičući sve da odlučno ustraju u Gospodinu. Bio je dobar čovjek, pun Duha Svetoga i vjere, i mnogo naroda pristane uz Gospodina. Odonud krene Barnaba u Tarz da potraži Savla. Nađe ga, dovede ga u Antiohiju i čitavu su godinu boravili u onoj crkvenoj zajednici i poučavali brojni narod. Učenici u Antiohiji prvi su se prozvali kršćanima. U antiohijskoj je crkvi bilo proroka i učitelja, među kojima Barnaba, Šimun Niger, Lucije Cirenac, Manahen, koji se odgajao zajedno s tetrarhom Herodom, i Savao. Za vrijeme Gospodnje službe i posta, objavi im Duh Sveti: Odvojite mi Barnabu i Savla za djelo za koje sam ih i pozvao. Tada su postili i molili, i kada su na njih položili ruke, otpuste ih.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 18, 5 et 2
In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum. Caeli enárrant glóriam Dei: et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Ps 18, 5 et 2
Po svoj zemlji iziđe njihov glas, i do na kraj svijeta njihova nauka. Nebesa pripovijedaju slavu Božju i svod nebeski naviješta djelo njegovih ruku.
Io 15, 16
Allelúia, allelúia.
Ego vos elégi de mundo, ut eátis, et fructum afferátis, et fructus vester máneat. Allelúia.
Io 15, 16
Aleluja, aleluja.
Ja sam vas izabrao od svijeta da idete i plod donesete i plod vaš da ostane. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 10, 16-22
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Ecce ego mitto vos sicut oves in médio lupórum. Estóte ergo prudéntes sicut serpéntes, et símplices sicut colúmbae. Cavéte autem ab homínibus. Tradent enim vos in concíliis, et in synagógis suis flagellábunt vos: et ad praésides, et ad reges ducémini propter me in testimónium illis et géntibus. Cum autem tradent vos, nolíte cogitáre quómodo aut quid loquámini: dábitur enim vobis in illa hora quid loquámini. Non enim vos estis qui loquímini, sed Spíritus Patris vestri, qui lóquitur in vobis. Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater fílium: et insúrgent fílii in paréntes, et morte eos affícient: et éritis ódio ómnibus propter nomen meum: qui autem perseveráverit usque in finem, hic salvus erit.
Mt 10, 16-22
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Zato budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati sudovima, bičevat će vas po svojim zbornicama, radi mene vodit će vas pred upravitelje i vladare, da svjedočite njima i nevjernicima. Kada budete u njihovim rukama, ne mučite se smišljajući kako ili što ćete govoriti, jer će vam se onoga časa objaviti što ćete govoriti. Nećete govoriti vi, nego će Duh vašega Oca govoriti iz vas. Predavat će na smrt brat brata, otac sina, dizat će se djeca na roditelje tražeći njihovu smrt. Svi će vas mrziti radi mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 44, 17-18
Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine, in omni progénie et generatióne.
Ps 44, 17-18
Postavit ćeš ih za knezove nad svom zemljom. Spominjat će tvoje ime, Gospodine, u svakom pokoljenju i naraštaju.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera, Dómine, obláta sanctífica, et, intercedénte beáto Bárnaba Apóstolo tuo, nos per haec a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, Gospodine, prikazane darove i po zagovoru blaženog Barnabe apostola svoga očisti nas od ljaga naših grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de ApóstolisPredslovlje apostola
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre. Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor aetérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protection custódias: Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti praeésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno, i pravedno, pravo i spasonosno tebe, Gospodine, vječni Pastiru, smjerno moliti da stado svoje ne ostaviš, nego da ga po svojim blaženim apostolima neprestano štitiš i čuvaš, da njime ravnaju isti poglavari, koje si mu postavio na čelo kao pastire i namjesnike svoga djela. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 19, 28
Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, iudicántes duódecim tribus Israel.
Mt 19, 28
Vi koji ste pošli za mnom sjedit ćete na prijestoljima i suditi dvanaest plemena Izraelovih.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, intercedénte beáto Bárnaba Apóstolo tuo, tibi étiam plácitis móribus dignánter tríbuas deservíre.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Ponizno te molimo, svemogući Bože, daj da ti oni koje krijepiš svojim otajstvima po zagovoru blaženoga Barnabe tvoga apostola dostojno služe ugodnim životom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.