PONEDJELJAK, 12.III.2018.

Ponedjeljak u 4. tjednu korizme

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 53, 3-4, Ps 53, 5
(Ps 53, 3-4) Deus, in nómine tuo salvum me fac, et in virtúte tua líbera me: Deus, exáudi oratiónem meam: áuribus pércipe verba oris mei. (Ps 53, 5) Quóniam aliéni insurrexérunt in me: et fortes quaesiérunt ánimam meam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 53, 3-4) Deus, in nómine tuo salvum me fac, et in virtúte tua líbera me: Deus, exáudi oratiónem meam: áuribus pércipe verba oris mei.
Ps 53, 3-4, Ps 53, 5
(Ps 53, 3-4) Spasi me, Bože, po imenu svome, i oslobodi me snagom svojom. Usliši, Bože, molitvu moju, poslušaj riječi usta mojih. (Ps 53, 5) Jer tuđinci ustadoše na me i silnici vrebaju na život moj.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 53, 3-4) Spasi me, Bože, po imenu svome, i oslobodi me snagom svojom. Usliši, Bože, molitvu moju, poslušaj riječi usta mojih.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, observatiónes sacras ánnua devotióne recoléntes, et córpore tibi placeámus, et mente.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da izvršavajući pobožno svake godine svete propise ugodimo ti tijelom i dušom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj
Orémus.
Deus, qui ánimae fámuli tui Gregórii aetérnae beatitúdinis praémia contulísti: concéde propítius; ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, eius apud te précibus sublevémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj
Pomolimo se.
Bože koji si duši sluge tvoga Grgura dao nagradu vječnog blaženstva, podaj milostivo da se mi, koji smo pritisnuti težinom naših grijeha, prošnjama uzdignemo k tebi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B. po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

EpístolaPoslanica
III Reg 3, 16-28
Léctio libri Regum. In diébus illis: Venérunt duae mulíeres meretríces ad regem Salomónem, steterúntque coram eo, quarum una ait: Obsecro, mi dómine: ego et múlier haec habitabámus in domo una, et péperi apud eam in cubículo. Tértia autem die postquam ego péperi, péperit et haec: et erámus simul, nullúsque álius nobíscum in domo, excéptis nobis duábus. Mórtuus est autem fílius mulíeris huius nocte: dórmiens quippe oppréssit eum. Et consúrgens intempéstae noctis siléntio, tulit fílium meum de látere meo ancíllae tuae dormiéntis, et collocávit in sinu suo: suum autem fílium, qui erat mórtuus, pósuit in sinu meo. Cumque surrexíssem mane, ut darem lac fílio meo, appáruit mórtuus: quem diligéntius íntuens clara luce, deprehéndi non esse meum, quem genúeram. Respondítque áltera múlier: Non est ita ut dicis, sed fílius tuus mórtuus est, meus autem vivit. E contrário illa dicébat: Mentíris: fílius quippe meus vivit, et fílius tuus mórtuus est. Atque in hunc modum contendébant coram rege. Tunc rex ait: Haec dicit: Fílius meus vivit, et fílius tuus mórtuus est. Et ista respóndit: Non, sed fílius tuus mórtuus est, meus autem vivit. Dixit ergo rex: Afférte mihi gládium. Cumque attulíssent gládium coram rege: Divídite, inquit, infántem vivum in duas partes, et date dimídiam partem uni, et dimídiam partem álteri. Dixit autem múlier, cuius fílius erat vivus, ad regem (commóta sunt quippe víscera eius super fílio suo): Obsecro, dómine, date illi infántem vivum, et nolíte interfícere eum. E contrário illa dicébat: Nec mihi, nec tibi sit, sed dividátur. Respóndit rex, et ait: Date huic infántem vivum, et non occidátur: haec est enim mater eius. Audívit ítaque omnis Israel iudícium, quod iudicásset rex, et timuérunt regem, vidéntes sapiéntiam Dei esse in eo ad faciéndum iudícium.
1* Kr 3, 16-28
Čitanje knjige Kraljeva. U one dane dođu dvije bludnice kralju Salomonu, stanu pred njega i jedna od njih reče: Molim gospodaru moj, ja i ova žena stanujemo u jednoj kući i ja sam rodila u njezinoj sobi. Treći dan poslije mene rodi i ona. Bile smo same u kući zajedno i nije bio nitko drugi s nama. Umre sin ove žene noću, jer ga je ona ugušila u snu. Ona ustane tiho noću, uzme moga sina koji je bio uza me, dok sam ja spavala, metne ga u svoje krilo, a svoga mrtva podmetne meni. Kad ujutro ustadoh da podojim svoga sina, opazih da je mrtav. Ali kad pogledam bolje pri svjetlu, vidim da to nije moj sin koga sam rodila. Ona druga žena poviče: Nije tako, kako ti kažeš, nego je tvoj sin umro, a moj je živ! Naprotiv je ona govorila: Lažeš, moj je sin živ, a tvoj je umro. I tako su se prepirale pred kraljem. Tada kralj reče: Ova kaže: Moj sin živi, a tvoj je mrtav, a ona odgovara: Ne, nego tvoj je sin mrtav, a moj živi. Tada kralj reče: Donesite mi mač! I kad su donijeli mač, kralj naredi: Rasijecite živo dijete na dvoje i dajte polovinu jednoj, a polovinu drugoj. Tada žena čiji je sin bio živ reče kralju (jer je zaboli do dna srca za sinom): Gospodaru, molim te daj njoj živo dijete i nemoj ga ubijati. Naprotiv druga primijeti: Ne, neka ne bude ni meni ni tebi, nego neka ga rasiječe. Kralj tada zapovijedi: Dajte živo dijete ovoj i nemojte ga ubijati, jer je ova njegova majka! Čitav je Izrael čuo o presudi, koju je kralj izrekao. I poboja se kralja videći da je u njem Božja mudrost i da kroji pravdu. [* Vulgata Sixto-Clementina sadrži četiri knjige o kraljevima, od kojih se prve dvije u drugim novijim izdanjima označavaju kao knjige o Samuelu: I Reg, II Reg, III Reg, IV Reg odgovaraju 1 Sam, 2 Sam, 1 Kr, 2 Kr]

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 30, 3, Ps 70, 1
(Ps 30, 3) Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias. (Ps 70, 1) Deus, in te sperávi: Dómine, non confúndar in aetérnum.
Ps 30, 3, Ps 70, 1
(Ps 30, 3) Budi mi Bog, branitelj i mjesto utočišta da me izbaviš. (Ps 70, 1) Bože, u tebe se uzdam, neću se smesti do vijeka.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Io 2, 13-25
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Prope erat Pascha Iudaeórum, et ascéndit Iesus Ierosólymam: et invénit in templo vendéntes boves et oves et colúmbas, et nummulários sedéntes. Et cum fecísset quasi flagéllum de funículis, omnes eiécit de templo, oves quoque et boves, et nummulariórum effúdit aes, et mensas subvértit. Et his, qui colúmbas vendébant, dixit: Auférte ista hinc, et nolíte fácere domum Patris mei, domum negotiatiónis. Recordáti sunt vero discípuli eius, quia scriptum est: Zelus domus tuae comédit me. Respondérunt ergo Iudaéi, et dixérunt ei: Quod signum osténdis nobis, quia haec facis? Respóndit Iesus, et dixit eis: Sólvite templum hoc, et in tribus diébus excitábo illud. Dixérunt ergo Iudaéi: Quadragínta et sex annis aedificátum est templum hoc, et tu in tribus diébus excitábis illud? Me autem dicébat de templo córporis sui. Cum ergo resurrexísset a mórtuis, recordáti sunt discípuli eius, quia hoc dicébat, et credidérunt Scriptúrae, et sermóni, quem dixit Iesus. Cum autem esset Ierosólymis in Pascha in die festo, multi credidérunt in nómine eius, vidéntes signa eius, quae faciébat. Ipse autem Iesus non credébat semetípsum eis, eo quod ipse nosset omnes, et quia opus ei non erat, ut quis testimónium perhibéret de hómine: ipse enim sciébat, quid esset in hómine.
Iv 2, 13-25
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme bio je blizu židovski Vazam, kad Isus pođe u Jeruzalem. U hramu nađe trgovce volova, ovaca i golubova i mjenjače novca, gdje sjede. Od užeta napravi bič, istjera van sve iz hrama skupa s ovcama i volovima, a mjenjačima prosu novac i, prevrne stolove. Prodavačima golubova reče: Nosite to odavle i ne pravite od dom Oca mojeg kuću trgovačku! Njegovi se učenici sjete da je pisao: Izjeda me revnosti za tvoj dom. Židovi ga tada upitaju: Kakav imaš dokaz da smiješ to činiti? Isus im odgovori: Razorite ovaj hram i ponovo ću ga podignuti u tri dana. Oni mu odgovore: Četrdeset i šest godina je građen ovaj hram, a ti ćeš ga podići u tri dana. Ali on je govorio o hramu svoga tijela. A kada je uskrsnuo od mrtvih, sjetili su se njegovi učenici ovih njegovih riječi i povjerovali su Pismu i Isusovoj riječi. Dok je bio o blagdanu Vazma u Jeruzalemu mnogi su vjerovali u njega, jer su vidjeli čudesa koja je činio. Isus im se nije povjeravao, jer ih je dobro poznavao i nitko ga nije trebao poučiti o čovjeku, jer je sam najbolje znao što je čovjek!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 99, 1-2
Iubiláte Deo, omnis terra, servíte Dómino in laetítia: intráte in conspéctu eius in exsultatióne: quia Dóminus ipse est Deus.
Ps 99, 1-2
Poklikni Bogu, sva zemljo! Služite Gospodinu veselo! Stupite preda nj veselo kličući, jer je samo Bog Gospodin.

SecrétaPrikazna molitva
Oblátum tibi, Dómine, sacrifícium vivíficet nos semper et múniat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Žrtva koju ti prikazujemo, Gospodine, neka nas uvijek oživljuje i brani.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj
Annue nobis, quaésumus, Dómine: ut intercessióne beáti Gregórii haec nobis prosit oblátio, quam immolándo totíus mundi tribuísti relaxári delícta.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj
Udijeli, molimo, Gospodine, da zagovorom blaženog Grgura bude na dobrobit ovaj prinos, po čijem si žrtvovanju htio da cijeli svijet postigne oproštenje grijeha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B. po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 18, 13 et 14
Ab occúltis meis munda me, Dómine: et ab aliénis parce servo tuo.
Ps 18, 13 i 14
Od tajnih grijeha mojih očisti me, Gospodine, i od tuđih poštedi slugu svoga.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sumptis, Dómine, salutáribus sacraméntis: ad redemptiónis aetérnae, quaésumus, proficiámus augméntum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primivši, Gospodine, sveta otajstva molimo da napredujemo u osiguranju vječnog otkupljenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj
Orémus.
Deus, qui beátum Gregórium Pontíficem Sanctórum tuórum méritis coaequásti: concéde propítius; ut, qui commemoratiónis eius festa percólimus, vitae quoque imitémur exémpla.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Grgur I. Veliki, papa, priznavalac i naučitelj
Pomolimo se.
Bože koji si blaženog Grgura biskupa u zaslugama izjednačio sa svojim svecima, podaj milostivo da mi, koji spominjući se slavimo njegov blagdan, također slijedimo primjer njegovog života.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B. po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Deprecatiónem nostram, quaésumus, Domine, benígnus exáudi: et, quibus supplicándi praestas afféctum, tríbue defensiónis auxílium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Dobrostivo usliši, Gospodine, našu molitvu i nama kojima daješ revnost u poniznoj molitvi udijeli pomoć u obrani.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.