SRIJEDA, 12.IX.2018.

Presveto Ime Marijino

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 44, 13 et 15 et 16, Ps 44, 2
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne. (Ps 44, 2) Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne.
Ps 44, 13 i 15 i 16, Ps 44, 2
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Za pogledom tvojeg lica vapit će svi velikani. Za njom će poći pred Kralja djevice, drugarice će njezine poći k tebi u radosti i veselju. (Ps 44, 2) Iz srca mi navire radosna riječ, pripovijedam svoja djela Kralju.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 44, 13 et 15 et 16) Za pogledom tvojeg lica vapit će svi velikani. Za njom će poći pred Kralja djevice, drugarice će njezine poći k tebi u radosti i veselju.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut fidéles tui, qui sub sanctíssimae Vírginis Maríae Nómine et protectióne laetántur; eius pia intercessióne, a cunctis malis liberéntur in terris, et ad gáudia aetérna perveníre mereántur in caelis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da se tvoji vjerni, koji se raduju zbog imena i zaštite presvete Djevice Marije, oslobode po njezinu pobožnom zagovoru od svih zala na zemlji i zavrijede doći u vječnu radost na nebu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Eccli 24, 23-31
Léctio libri Sapiéntiae. Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei, fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchrae dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctae spei. In me grátia omnis viae et veritátis: in me omnis spes vitae et virtútis. Transíte ad me, omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes saeculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam aetérnam habébunt.
Sir 24, 23-31
Čitanje knjige Mudrosti. Ja sam kao loza dala ugodan miris, a cvijeće moje rod je slavan i častan. Ja sam majka lijepe ljubavi, straha, znanja i svetoga ufanja. U meni je sva milina življenja i istine, u meni je sva nada života i kreposti. Dođite k meni svi koji me želite i nasitite se plodova mojih. Jer je duh moj slađi od meda i nasljedstvo je moje slađe od medenoga saća. Uspomena je moja trajna kroz naraštaje. Koji mene blaguju još će gladovati i koji mene piju još će žeđati. Tko mene sluša neće se postidjeti, i koji rade po meni neće griješiti. Koji mene slave imat će život vječni.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quae sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris. Virgo Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.Blagoslovljena si i časna, Djevo Marijo, koja si bez povrede djevičanstva bila majka Spasiteljeva. Bogorodice Djevo, u tvojem se zatvori krilu i posta čovjek onaj koga sav svijet ne može obuhvatiti.
Allelúia, allelúia.
Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génetrix, intercéde pro nobis. Allelúia.
Aleluja, aleluja.
Poslije porođaja ostala si, Djevice, nepovrijeđena. Bogorodice, zagovaraj nas. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 1, 26-38
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilaéae, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quae cum audísset, turbáta est in sermóne eius, et cogitábat qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti enim grátiam apud Deum: ecce concípies in útero, et páries filium, et vocábis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David patris eius: et regnábit in domo Iacob in aetérnum, et regni eius non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco ? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce Elísabeth cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quae vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.
Lk 1, 26-38
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad Nazaret k djevici Mariji, koja je bila zaručena s Davidovim potomkom Josipom. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama! Kad je ona to čula, uplaši se i razmišljala je što taj pozdrav znači. Anđeo joj reče: Nemoj se bojati, Marijo, jer si našla milost u Boga: Evo, začet ćeš i roditi sina i dat ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin će mu dati prijestolje njegova oca Davida, i vladat će Jakovljevom kućom dovijeka i njegovu kraljevstvu neće biti svršetka. Marija reče anđelu: Kako će to biti kad ne poznam muža? Anđeo joj odgovori: Duh će Sveti sići na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će se ono Sveto, što ćeš ti roditi, zvati Sin Božji. A evo, i Elizabeta, tvoja rođakinja, i ona je začela sina u svojoj starosti, i njoj koju zovu nerotkinjom ovo je šesti mjesec, jer u Boga nije ništa nemoguće. Marija na to reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Luc 1, 28 et 42
Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
Lk 1, 28 i 42
Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

SecrétaPrikazna molitva
Tua, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Tvojim smilovanjem, Gospodine, i zagovorom blažene Marije, vazda Djevice, koristila nam ova žrtva za vječnu i sadašnju sreću i mir.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de beáta María VírginePredslovlje blažene Djevice Marije
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in festivitáte beátae Mariae semper Vírginis collaudáre, benedícere et praedicáre. Quae et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen aetérnum mundo effúdit, Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: i da te o svetkovini blažene Marije vazda Djevice hvalimo, blagoslivljamo i slavimo. Ona je osjenjena Duhom Svetim začela jedinorođenoga Sina tvoga i sačuvavši slavu djevičanstva prosula svijetom vječno svjetlo Isusa Krista Gospodina našega. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.Blaženo tijelo Marije Djevice koje je nosilo Sina vječnoga Oca.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sumptis, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi; in cuius veneratióne haec tuae obtúlimus maiestáti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primivši, Gospodine, okrepe našega spasenja, molimo te, da nas svuda štiti zagovor blažene Marije vazda Djevice kojoj smo na čast prinijeli ove žrtve tvojemu veličanstvu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.