UTORAK, 13.II.2018.

Feria (u tjednu Pedesetnice (Quinquagesimae))

Feria IV. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 30, 3-4, Ps 30, 2
(Ps 30, 3-4) Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum, et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me. (Ps 30, 2) In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum: in iustítia tua líbera me, et éripe me.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 30, 3-4) Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum, et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me.
Ps 30, 3-4, Ps 30, 2
(Ps 30, 3-4) Budi mi, Bože, zaštitnik i utočište i spasi me, jer ti si moja jakost i moja tvrđa. Zbog imena svoga vodi me i hrani me. (Ps 30, 2) U tebe se, Gospodine, uzdam, ne daj da se razočaram ikada. U svojoj pravednosti izbavi me i spasi me.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 30, 3-4) Budi mi, Bože, zaštitnik i utočište i spasi me, jer ti si moja jakost i moja tvrđa. Zbog imena svoga vodi me i hrani me.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Preces nostras, quaésumus, Dómine, cleménter exáudi: atque a peccatórum vínculis absolútos, ab omni nos adversitáte custódi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molitve naše molimo, Gospodine, milostivo usliši i pošto nas odriješiš od grijeha, od svake nas nesreće čuvaj.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 13, 1-13
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Si linguis hóminum loquar, et Angelórum, caritátem autem non hábeam, factus sum velut aes sonans, aut cýmbalum tínniens. Et si habúero prophetíam, et nóverim mystéria ómnia, et omnem sciéntiam: et si habúero omnem fidem, ita ut montes tránsferam, caritátem autem non habúero, nihil sum. Et si distribúero in cibos páuperum omnes facultátes meas, et si tradídero corpus meum, ita ut árdeam, caritátem autem non habúero, nihil mihi prodest. Cáritas pátiens est, benígna est: Cáritas non aemulátur, non agit pérperam, non inflátur, non est ambitiósa, non quaerit quae sua sunt, non irritátur, non cógitat malum, non gaudet super iniquitáte, congáudet autem veritáti: ómnia suffert, ómnia credit, ómnia sperat, ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: sive prophetíae evacuabúntur, sive linguae cessábunt, sive sciéntia destruétur. Ex parte enim cognóscimus, et ex parte prophetámus. Cum autem vénerit quod perféctum est, evacuábitur quod ex parte est. Cum essem párvulus, loquébar ut párvulus, sapiébam ut párvulus, cogitábam ut párvulus. Quando autem factus sum vir, evacuávi quae erant párvuli. Vidémus nunc per spéculum in aenígmate: tunc autem fácie ad fáciem. Nunc cognósco ex parte: tunc autem cognóscam sicut et cógnitus sum. Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria haec: maior autem horum est cáritas.
1 Kor 13, 1-13
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: Kad bih govorio sve ljudske i anđeoske jezike, a ljubavi ne bih imao, bio bih kao trublja ili praporac što zveči. I kad bih imao dar proroštva i razumio sve tajne i sve znanosti, i kad bih imao jaku vjeru da bih mogao premještati brda, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. I kad bih sav svoj imetak razdijelio siromasima i svoje tijelo predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. – Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvali se, ne uznosi se, ne teži za čašću, ne traži svoje, ne uznemiruje se, ne smišlja zla, ne veseli se nepravdi, a raduje se istini. Sve podnosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. – Ljubav nikad ne prestaje, a proroštva će prestati, jezici će umuknuti, znanja će nestati, jer znamo i prorokujemo nepotpuno. A kada dođe ono što je savršeno, prestat će ono što je nepotpuno. Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, osjećao sam kao dijete, mislio sam kao dijete. A kad sam odrastao, odbacio sam ono što je bilo djetinje. Sada gledamo kao u ogledalu, nejasno, a tada ćemo gledati neposredno. Sada spoznajem nepotpuno, a onda ću spoznati kao što sam i spoznat. Sad ostaje ovo troje: vjera, ufanje i ljubav, ali najveća je među njima ljubav.

GraduáleGradual
Ps 76, 15-16
Tu es Deus qui facis mirabília solus: notam fecísti in géntibus virtútem tuam. Liberásti in bráchio tuo pópulum tuum, fílios Israël et Ioseph.
Ps 76, 15-16
Ti si Bog i samo ti činiš čudesa. Objavio si narodima svoju moć. Desnicom svojom izbavio si svoj narod, sinove Izraelove i Josipove.

EvangéliumEvanđelje
Luc 18, 31-43
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Assúmpsit Iesus duódecim, et ait illis: Ecce ascéndimus Ierosólymam, et consummabúntur ómnia, quae scripta sunt per prophétas de Fílio hóminis. Tradétur enim Géntibus, et illudétur, et flagellábitur, et conspuétur: et postquam flagelláverint, occídent eum, et tértia die resúrget. Et ipsi nihil horum intellexérunt, et erat verbum istud abscónditum ab eis, et non intelligébant quae dicebántur. Factum est autem, cum appropinquáret Iéricho, caecus quidam sedébat secus viam, mendícans. Et cum audíret turbam praetereúntem, interrogábat quid hoc esset. Dixérunt autem ei, quod Iesus Nazarénus transíret. Et clamávit, dicens: Iesu, fili David, miserére mei. Et qui praeíbant, increpábant eum ut tacéret. Ipse vero multo magis clamábat: Fili David, miserére mei. Stans autem Iesus, iussit illum addúci ad se. Et cum appropinquásset, interrogávit illum, dicens: Quid tibi vis fáciam ? At ille dixit: Dómine, ut vídeam. Et Iesus dixit illi: Réspice, fides tua te salvum fecit. Et conféstim vidit, et sequebátur illum, magníficans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.
Luc 18, 31-43
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom dvanaestoricu i reče im: »Evo idemo u Jeruzalem, i izvršit će se sve što su proroci napisali o Sinu Čovječjemu: Bit će predan poganima koji će ga izrugati, bičevati i popljuvati. A kad ga izbičuju, ubit će ga. Ali će treći dan uskrsnuti.« A oni od toga ništa nisu razumjeli. Taj im je govor bio neshvatljiv, te nisu razumjeli što im je govorio. – Kad je Isus bio blizu Jerihona, sjedio je kraj puta neki slijepac i prosio. Kad začuje kako prolazi narod, upita: »Što je to?« Odgovore mu da prolazi Isus Nazarećanin. On tada počne vikati: »Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!« Oni koji su išli sprijeda, opominjali su ga neka šuti. Ali je on još jače vikao: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi, zapovjedi da dovedu slijepca. A kad mu se približio, upita ga Isus: »Što hoćeš da ti učinim« On odgovori: »Gospodine, da progledam.« Isus mu reče: »Progledaj, vjera te je tvoja spasila.« On odmah progleda i pođe za njim veličajući Boga. I videći to sav je narod hvalio Boga.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 12-13
Benedíctus es, Dómine, doce me iustificatiónes tuas: in lábiis meis pronuntiávi ómnia iudícia oris tui.
Ps 118, 12-13
Blagoslovljen si, Gospodine, nauči me svojim naredbama. Svojim usnama naviještam sve odluke tvojih usta.

SecrétaPrikazna molitva
Haec hóstia, Dómine, quaésumus, emúndet nostra delícta: et ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora, mentésque sanctíficet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, da ovaj žrtveni dar izbriše naša zlodjela te da dušu i tijelo tvojih podložnika posveti za svetkovanje žrtve.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 77, 29-30
Manducavérunt, et saturáti sunt nimis, et desidérium eórum áttulit eis Dóminus: non sunt fraudáti a desidério suo.
Ps 77, 29-30
Jeli su i obilno se nasitili, njihovu je želju ispunio Gospodin. Nisu se razočarali u svojoj čežnji.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui caeléstia aliménta percépimus, per haec contra ómnia advérsa muniámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, da nas nebeska hrana koju smo primili utvrdi protiv svih nesreća.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.