SRIJEDA, 13.XII.2017.

sv. Lucija, djevica, mučenica

Blagdan III. razreda

spomen i na pjevanim i na tihim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 44, 8, Ps 44, 2
(Ps 44, 8) Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem. Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo laetítiae prae consórtibus tuis. (Ps 44, 2) Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 44, 8) Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem. Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo laetítiae prae consórtibus tuis.
Ps 44, 8, Ps 44, 2
(Ps 44, 8) Ljubiš pravdu a mrziš nepravdu. Zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti više nego drugarice tvoje. (Ps 44, 2). Iz srca mi navire radosna riječ, pripovijedam djela svoja Kralju.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 44, 8) Ljubiš pravdu a mrziš nepravdu. Zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti više nego drugarice tvoje.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Exáudi nos, Deus salutáris noster: ut, sicut de beátae Lúciae Vírginis et Mártyris tuae festivitáte gaudémus; ita piae devotiónis erudiámur afféctu.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Usliši nas, Bože Spasitelju naš, da kao što se radujemo svetkovini blažene Lucije djevice tvoje i mučenice, tako uznapredujemo u osjećaju odane pobožnosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)
Orémus.
Excita, Dómine, corda nostra ad praeparándas Unigéniti tui vias: ut, per eius advéntum, purificátis tibi méntibus servíre mereámur:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)
Pomolimo se.
Potakni, Gospodine, naša srca da pripreme putove Jedinorođenom Sinu tvomu, te budemo dostojni tebi služiti očišćene duše dolaskom onoga:
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Cor 10, 17-18, 11, 1-2
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Qui gloriátur, in Dómino gloriétur. Non enim qui seípsum comméndat, ille probátus est: sed quem Deus comméndat. Utinam sustinerétis módicum quid insipiéntiae meae, sed et supportáte me: aémulor enim vos Dei aemulatióne. Despóndi enim vos uni viro vírginem castam exhibére Christo.
2 Kor 10, 17-18, 11, 1-2
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćamima. Braćo, tko se hvali neka se hvali u Gospodinu. Jer nije prokušan onaj koji se sam hvali, nego koga Bog hvali. O da biste malo podnosili moje bezumlje! Ali ipak podnesite me, jer revnujem za vas Božjom ravnošću. Zaručio sam vas jednom čovjeku Kristu da vas preda nj izvedem kao čistu djevicu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 44, 8
Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem. Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo laetítiae.
Ps 44, 8
Ljubiš pravdu a mrziš nepravdu. Zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti.
Ps 44, 3
Allelúia, allelúia.
Difúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in aetérnum. Allelúia.
Ps 44, 3
Aleluja, aleluja.
Razlita je milina na usnama tvojim. Zbog toga te je Bog blagoslovio u vijeke. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 13, 44-52
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Símile est regnum caelórum thesáuro abscóndito in agro: quem qui invénit homo, abscóndit, et prae gáudio illíus vadit, et vendit univérsa quae habet, et emit agrum illum. Iterum símile est regnum caelórum hómini negotiatóri, quaerénti bonas margarítas. Invénta autem una pretiósa margaríta, ábiit, et véndidit ómnia quae hábuit, et emit earn. Iterum simile est regnum caelórum sagénae missae in mare, et ex omni génere píscium congregánti. Quam, cum impléta esset, educéntes, et secus litus sedéntes, elegérunt bonos in vasa, malos autem foras misérunt. Sic erit in consummation saéculi: exíbunt Angeli, et separábunt malos de médio iustórum, et mittent eos in camínum ignis: ibi erit fletus et stridor déntium. Intellexístis haec ómnia? Dicunt ei: Etiam. Ait illis: Ideo omnis scriba doctus in regno caelórum símilis est hómini patrifamílias, qui profert de thesáuro suo nova et vétera.
Mt 13, 44-52
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo je nebesko kao sakriveno blago u njivi koje, kad čovjek nađe, sakrije, te veseo ode i proda sve što ima i kupi onu njivu. Kraljevstvo je nebesko još kao trgovac koji traži prave bisere. I kad nađe jedan dragocjeni biser, ode i proda sve što ima i kupi ga. Nadalje kraljevstvo je nebesko kao mreža koja se baca u more i hvata sve vrsti riba. Kad se napuni, izvuku je i sjednu uz kraj, izaberu dobre ribe u posude a izbace zle. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli i odijeliti će opake od pravednih i bacit će ih u ognjenu peć. Ondje će biti plač i škripanje zubi. Jeste li razumjeli sve ovo? Odgovore mu: Jesmo. Tada im reče: Zato je svaki književnik koji je poučen u tajnama kraljevstva nebeskoga kao domaćin koji od svoga blaga iznosi novo i staro.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 44, 15-16
Afferéntur Regi vírgines post eam: próximae eius afferéntur tibi in laetítia et exsultatióne: adducéntur in templum Regi Dómino.
Ps 44, 15-16
Za njom će poći pred Kralja djevice. Drugarice će njezine poći k tebi u radosti, poći će u hram Kralja Gospodina.

SecrétaPrikazna molitva
Accépta tibi sit, Dómine, sacrátae plebis oblátio pro tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de tribulatióne percepísse cognóscit auxílium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Neka ti bude, Gospodine, drag ovaj prinos što ga tvoj sveti narod prikazuje, u čast tvojih svetih priznavajući da je po njihovim zaslugama primio pomoć u nevolji.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)
Placáre, quaésumus, Dómine, humilitátis nostrae précibus et hóstiis: et ubi nulla súppetunt suffrágia meritórum, tuis nobis succúrre praesídiis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)
Neka te umilostive, Gospodine, naše smjerne molitve i prinosi, i budući da nemamo nikakvih vlastitih zasluga, ti nam priteci u pomoć svojom zaštitom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 118, 161-162
Príncipes persecúti sunt me gratis, et a verbis tuis formidávit cor meum: laetábor ego super elóquia tua, quasi qui invénit spólia multa.
Ps 118, 161-162
Poglavice me progone ni za što, ali se srce moje boji samo riječi tvojih. Radujem se objavi tvojoj kao onaj koji je našao veliko blago.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Satiásti, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: eius, quaésumus, semper interventióne nos réfove, cuius solémnia celebrámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pošto si, Gospodine, nahranio svoju obitelj svetim darovima, molimo te, da nas uvijek krijepiš po zagovoru one koje svetkovinu slavimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)
Orémus.
Repléti cibo spirituális alimóniae, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut hujus participatióne mystérii, dóceas nos terréna despícere et amáre caeléstia.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen i na tihim i na pjevanim misama: Feria (u tjednu 2. nedjelje došašća)
Pomolimo se.
Nasićeni duhovnom hranom smjerno te molimo, Gospodine, da nas učešćem u ovom otajstvu naučiš prezirati što je zemaljsko, a ljubiti što je nebesko.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.