SRIJEDA, 14.II.2018.

Pepelnica

Feria I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Sap 11, 24, 24 et 27, Ps 56, 2
(Sap, 11, 24, 24 et 27) Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quae fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter paeniténtiam et parcens illis: quia tu es Dóminus Deus noster. (Ps. 56, 2) Miserére mei, Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Sap 11, 24, 24 et 27) Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quae fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter paeniténtiam et parcens illis: quia tu es Dóminus Deus noster.
Mudr, 11, 24, 24 et 27, Ps 56, 2
(Mudr 11, 24, 24 et 27) Svima se smiluješ, Gospodine, i ne mrziš ni jedan svoj stvor. Ne gledaš na grijehe ljudi, ako čine pokoru, i praštaš im, jer si ti Gospodin Bog naš. (Ps. 56, 2) Smiluj mi se, Bože, smiluj mi se. U te se ufa moja duša.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Mudr 11, 24, 24 et 27) Svima se smiluješ, Gospodine, i ne mrziš ni jedan svoj stvor. Ne gledaš na grijehe ljudi, ako čine pokoru, i praštaš im, jer si ti Gospodin Bog naš.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, Dómine, fidélibus tuis: ut ieiuniórum veneránda solémnia, et cóngrua pietáte suscípiant, et secúra devotióne percúrrant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, Gospodine, svojim vjernicima da časne svetkovine posta i započnu prikladnom pobožnošću i da ih s postojanom odanošću dovrše.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ioel 2, 12-19
Léctio Ioélis Prophétae. Haec dicit Dóminus: Convertímini ad me in toto corde vestro, in ieiúnio, et in fletu, et in planctu. Et scíndite corda vestra, et non vestiménta vestra, et convertímini ad Dóminum Deum vestrum: quia benígnus et miséricors est, pátiens, et multae misericórdiae, et praestábilis super malítia. Quis scit, si convertátur, et ignóscat, et relínquat post se benedictiónem, sacrifícium et libámen Dómino Deo vestro? Cánite tuba in Sion, sanctificáte ieiúnium, vocate coetum, congregáte pópulum, sanctificáte ecclésiam, coadunéte senes, congregéte pérvulos et sugéntes úbera: egrediátur sponsus de cubíli suo, et sponsa de thálamo suo. Inter vestíbulum et altáre plorábunt sacerdótes minístri Dómini, et dicent: Parce, Dómine, parce pópulo tuo: et ne des hereditátem tuam in oppróbrium, ut dominéntur eis natiónes. Quare dicunt in pópulis: Ubi est Deus eórum? Zelátus est Dóminus terram suam, et pepércit pópulo suo. Et respóndit Dóminus, et dixit pópulo suo: Ecce ego mittam vobis fruméntum, et vinum, et óleum, et replebímini eis: et non dabo vos ultra oppróbrium in géntibus: dicit Dóminus omnípotens.
Jl 2, 12-19
Čitanje proroka Joela. Ovo govori Gospodin: Obratite se k meni svim svojim srcem u postu, plaču i tuzi. Razderite svoja srca, a ne svoje haljine i obratite se Bogu, svojem Gospodinu, jer je on dobrostiv, milosrdan, ustrpljiv, bogat milosrđem i oprašta zloće. Tko zna, neće li se obratiti i oprostiti, pa će za sobom ostaviti blagoslov za žrtvu i prinos Bogu, vašem Gospodinu. – Trubljom sa Siona oglasite, odredite post, skupite narod, posvetite skup, saberite starce, pozovite djecu i dojenčad. Neka zaručnik iziđe iz svoje sobe i zaručnica iz svoje odaje. Svećenici i Gospodnje sluge neka između žrtvenika i trijema plaču i zazivaju: »Oprosti, Gospodine, oprosti svojemu narodu i ne dopusti da se tvojemu nasljedstvu izruguju i da nad njim vladaju nevjernici! Zašto da bezbošci govore: »Pa gdje je njihov Bog?« Gospodin je revnovao za svoju zemlju i oprostio svojem narodu. I Gospodin je rekao svojem narodu: »Evo, poslat ću vam žita i vina i ulja. Bit ćete siti, a vas samih neću predati nevjernicima da vas sramote«, to tvrdi svemogući Gospodin.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 56, 2 et 4
Miserére mei, Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea. Misit de caelo, et liberávit me, dedit in oppróbrium conculcántes me.
Ps 56, 2 i 4
Smiluj mi se, Bože, smiluj mi se. U te se ufa moja duša. Poslao je pomoć s neba i spasio me, osramotio je one koji me gaze.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Mt 6, 16-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum ieiunátis, nolíte fíeri sicut hypócritae, tristes. Extérminant enim fácies suas, ut appáreant homínibus ieiunántes. Amen dico vobis, quia recepérunt mercédem suam. Tu autem, cum ieiúnas, unge caput tuum, et féciem tuam lava, ne videéris homínibus ieiúnans, sed Patri tuo, qui est in abscóndito: et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi. Nolíte thesaurizáre vobis thesáuros in terra: ubi aerúgo, et tínea demolítur: et ubi fures effódiunt et furántur. Thesaurizáte autem vobis thesáuros in caelo: ubi neque aerúgo, neque tínea demolítur: et ubi fures non effódiunt, nec furántur. Ubi enim est thesáurus tuus, ibi est et cor tuum.
Mt 2, 16-21
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kad postite, nemojte biti žalosni kao licemjeri koji nagrđuju svoje obraze, da se pokažu pred ljudima kako poste. Zaista vam kažem, da su oni već primili svoju plaću. A kad ti postiš, namaži svoju glavu i operi svoje lice da te ljudi ne vide kako postiš, nego Otac tvoj koji je nevidljiv. I nagradit će te tvoj Otac koji vidi i sakrivene stvari. – Ne skupljajte blaga na zemlji gdje izgriza moljac i rđa, i gdje potkopavaju lopovi. Nego sabirajte blago na nebu, gdje ne izgriza ni rđa ni moljac i gdje lopovi ne potkopavaju ni kradu. Gdje je tvoje blago ondje je i tvoje srce.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 29, 2-3
Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec delectásti inimícos meos super me: Dómine, clamávi ad te, et sanásti me.
Ps 29, 2-3
Slavit ću te, Gospodine, jer si me uzeo k sebi. Nisi dao da neprijatelj slavi pobjedu nada mnom. Gospodine, zavapio sam k tebi i ozdravio si me.

SecrétaPrikazna molitva
Fac nos, quaésumus, Dómine, his munéribus offeréndis conveniénter aptári: quibus ipsíus venerábilis sacraménti celebrámus exórdium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Daj, molimo, Gospodine, da se dostojno pripravimo za prinos ovih darova kojima slavimo početak ovoga otajstvenog vremena.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 1, 2-3
Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum suum in témpore suo.
Ps 1, 2-3
Tko razmatra danju i noću o Gospodnjem zakonu taj će plod svoj dati u pravo vrijeme.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Percépta nobis, Dómine, praébeant sacraménta subsídium: ut tibi grata sint nostra ieiúnia, et nobis proficient ad medélam.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primljena otajstva, Gospodine, neka nam budu u pomoć, da naš post bude drag tebi, nama da posluži za lijek.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Inclinántes se, Dómine, maiestáti tuae, propitiátus inténde: ut, qui divíno múnere sunt refécti, caeléstibus semper nutriántur auxíliis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Pogledaj, Gospodine milostivo one koji se prigibaju pred tvojim veličanstvom, da ih okrijepljene božanskim darom uvijek hrani pomoć nebeska.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.