ČETVRTAK, 14.VI.2018.

sv. Bazilije Veliki, biskup, priznavalac, naučitelj

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 15, 5, Ps 91, 2
(Eccli 15, 5) In médio Ecclésiae apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et Intelléctus: stolam glóriae índuit eum. (Ps. 91, 2) Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 15, 5) In médio Ecclésiae apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et Intelléctus: stolam glóriae índuit eum.
Sir 15, 5, Ps 91, 2
(Sir 15, 5) Usred Crkve otvorio je Gospodin usta njegova i napunio ga duhom mudrosti i razuma, ogrnuo ga odjećom slave. (Ps. 91, 2) Dobro je slaviti Gospodina i pjevati imenu tvojem, Višnji!
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 15, 5) Usred Crkve otvorio je Gospodin usta njegova i napunio ga duhom mudrosti i razuma, ogrnuo ga odjećom slave.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Exáudi, quaésumus, Dómine, preces nostras, quas in beáti Basilíi Confessóris tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus: et, qui tibi digne méruit famulári, eius intercedéntibus méritis, ab ómnibus nos absólve peccátis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Usliši, molimo, Gospodine, naše molitve koje ti prinosimo o svetkovini blaženog Bazilija tvoga priznavaoca i biskupa i odriješi nas od svih grijeha po zaslugama onoga koji je zavrijedio da ti dostojno služi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Tim 4, 1-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum. Caríssime: Testíficor coram Deo, et Iesu Christo, qui iudicatúrus est vivos et mórtuos, per advéntum ipsíus et regnum eius: praédica verbum, insta opportúne, importúne: árgue, óbsecra, íncrepa in omni patiéntia, et doctrína. Erit enim tempus, cum sanam doctrínam non sustinébunt, sed ad sua desidéria coacervábunt sibi magístros, pruriéntes áuribus, et a veritáte quidem audítum avértent, ad fábulas autem converténtur. Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac evangelístae, ministérium tuum imple. Sóbrius esto. Ego enim iam delíbor, et tempus resolutiónis mes instat. Bonum certámen certávi, cursum consummávi, fidem servávi. In réliquo repósita est mihi coróna iustítiae, quam reddet mihi Dóminus in illa die, iustus iudex: non solum autem mihi, sed et iis qui díligunt advéntum eius.
2 Tim 4, 1-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Timoteju. Predragi, zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom koji će suditi žive i mrtve njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom, propovijedaj riječ, revnuj u zgodno i nezgodno vrijeme, karaj, moli, opominji sa svom strpljivošću i naukom. Jer će doći vrijeme kad neće primati zdrave nauke, nego će oko sebe skupiti naučitelje po svojim požudama koji će im ugađati ušima. Odvraćat će uši od istine, a obraćat će ih k bajkama. Ali ti bdij, budi u svemu strpljiv, izvršuj djelo evanđeliste, ispunjavaj svoju službu. Budi trijezan! Ja sam već žrtvovan i vrlo je blizu vrijeme moje smrti. Dobar sam boj bio, tijek svršio, vjeru održao. Na kraju mi je pripravljen vijenac pravde koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, ali ne samo meni, nego i onima koji ljube njegov dolazak.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 36, 30-31
Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium: lex Dei eius in corde ipsíus: et non supplantabúntur gressus eius.
Ps 36, 30-31
Pravednikova usta raspravljaju o mudrosti i njegov jezik govori o pravdi. Zakon mu je Božji u srcu, i noge mu neće posrnuti.
Ps 88, 21
allelúia, allelúia.
Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum. Allelúia.
Ps 88, 21
aleluja, aleluja.
Našao sam Davida, slugu svojega, pomazao sam ga svojim svetim uljem. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 14, 26-35
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Dixit Iesus turbis: Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxórem, et fílios, et fratres, et soróres, adhuc autem et ánimam suam, non potest meus esse discípulus. Et qui non báiulat crucem suam, et venit post me, non potest meus esse discípulus. Quis enim ex vobis volens turrim aedificáre, non prius sedens cómputat sumptus, qui necessárii sunt, si hábeat ad perficiéndum; ne, posteáquam posúerit fundaméntum, et non potúerit perfícere, omnes qui vident, incípiant illúdere ei, dicéntes: Quia hic homo coepit aedificáre, et non pótuit consummáre? Aut quis rex itúrus commíttere bellum advérsus álium regem, non sedens prius cógitat, si possit cum decem mílibus occúrrere ei, qui cum vigínti mílibus venit ad se? Alióquin, adhuc illo longe agénte, legatiónem mittens, rogat ea quae pacis sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renúntiat ómnibus, quae póssidet, non potest meus esse discípulus. Bonum est sal. Si autem sal evanúerit, in quo condiétur? Neque in terram, neque in sterquilínium útile est, sed foras mittétur. Qui habet aures audiéndi, áudiat.
Lk 14, 26-35
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme reče Isus narodu: Ako tko dolazi k meni, a ne ostavi svojega oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i samoga sebe, ne može biti moj učenik. I tko ne nosi svoj križ i ne pođe za mnom, ne može biti moj učenik. Jer kad tko od vas odluči sazidati kulu, zar najprije ne sjedne i ne računa, koliko treba troškova da mogne dovršiti, da mu se svi koji vide kako je postavio temelje a nije dovršio, ne stanu rugati: Ovaj je čovjek počeo zidati, a nije mogao dovršiti? Ili koji vladar kad polazi u rat protiv drugoga vladara, zar ne sjedne prije i ne razmišlja, može li se s deset tisuća oprijeti onome koji dolazi protiv njega s dvadeset tisuća? Inače, dok je onaj još daleko, uputit će poslanike i moliti mir. Tako isto nitko od vas koji se ne odreče svega što ima, ne može biti moj učenik. Sol je dobra, ali ako sol obljutavi čim će se začinjati? Niti je korisna za zemlju kao ni na smetištu, već samo da se izbaci. Tko ima uši neka čuje!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 88, 25
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
Ps 88, 25
Moja će vjernost i moje milosrđe biti s njime, i svojim ću imenom uzdići njegovu moć.

SecrétaPrikazna molitva
Sancti Basilíi Confessóris tui atque Pontíficis, quaésumus, Dómine, ánnua solémnitas pietáti tuae nos reddat accéptos: ut, per haec piae placatiónis offícia, et illum beáta retribútio comitétur, et nobis grátiae tuae dona concíliet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Neka nas godišnja svetkovina svetoga Bazilija tvoga priznavaoca i biskupa učini, molimo, Gospodine, dragima tvojoj očinskoj dobroti da po ovoj pobožnoj pomirbenoj službi njega prati blažena nagrada i nama udijeli tvoje milosne darove.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Luc 12, 42
Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici mensúram.
Lk 12, 42
Evo vjernog i razboritog sluge koga je postavio Gospodin nad svojom obitelji, da im na vrijeme daje za hranu pšenicu koja im pripada.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Deus, fidélium remunerátor animárum: praesta; ut beáti Basilíi Confessóris tui atque Pontíficis, cuius venerándam celebrámus festivitátem, précibus indulgéntiam consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji nagrađuješ duše vjernih daj da postignemo oproštenje po molitvama blaženog Bazilija tvoga priznavaoca i biskupa kojega časnu svetkovinu slavimo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.