SRIJEDA, 14.XI.2018.

sv. Jozafat Kuncevič, biskup, mučenik

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 32, 1
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beati Iósaphat Mártyris: de cuius passióne gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei. (Ps 32, 1) Exsultáte, iusti, in Dómino: rectos decet collaudátio.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beati Iósaphat Mártyris: de cuius passióne gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei.
Ps 32, 1
Radujmo se svi u Gospodinu slaveći blagdan na čast blaženog Jozafata mučenika, čijoj se muci raduju anđeli i slave Sina Božjega. (Ps 32, 1) Radujte se, pravednici, u Gospodinu; pravednima dolikuje pohvala.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Radujmo se svi u Gospodinu slaveći blagdan na čast blaženog Jozafata mučenika, čijoj se muci raduju anđeli i slave Sina Božjega.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Excita, quaésumus, Dómine, in Ecclésia tua Spíritum, quo replétus beátus Iósaphat Martyr et Póntifex tuus ánimam suam pro óvibus pósuit: ut, eo intercedénte, nos quoque eódem Spíritu moti ac roboráti, ánimam nostram pro frátribus pónere non vereámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Probudi, molimo, Gospodine, u svojoj Crkvi Duh, kojim je ispunjen blaženi Jozafat mučenik i biskup položio svoj život za ovce, da se i mi po njegovu zagovoru, tim istim Duhom potaknuti i ojačani, no bojimo svoj život položiti za braću.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Hebr 5, 1-6
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos. Fratres: Omnis póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constitúitur in iis, quae sunt ad Deum, ut ófferat dona et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis qui ignórant et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo, ita étiam et pro semetípso offérre pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem, sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fíeret: sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu, ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech.
Heb 5, 1-6
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Hebrejima. Braćo, svaki veliki svećenik koji se od ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. I može biti blag prema onima koji ne znaju i lutaju, jer je i sam podvrgnut slabosti. Zato je dužan, kako za grijehe naroda, tako i za svoje prinositi žrtve. 1 nitko sam sebi ne prisvaja časti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe, da bude veliki svećenik, nego onaj, koji mu reče: Ti si Sin moj, ja sam te danas rodio. Kao što i na drugom mjestu govori: Ti si svećenik dovijeka po redu Melkisedekovu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 88, 21-23
Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et brácchium meum confortábit eum. Nihil profíciet inimícus in eo, et fílius iniquitátis non nocébit ei.
Ps 88, 21-23
Našao sam Davida, slugu svojega, pomazao sam ga svojim svetim uljem. S njim će biti ruka moja i krijepit će ga desnica moja. Neprijatelj biti nemoćan prema njemu, i sin bezakonja neće se usuditi da mu naškodi.
Allelúia, allelúia.
Hic est sacérdos, quem coronávit Dóminus. Allelúia.
Aleluja, aleluja.
Ovo je svećenik koga je okrunio Gospodin. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 10, 11-16
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus pharisaéis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercenárius autem, et qui non est pastor, cuius non sunt oves própriae, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves, et fugit: et lupus rapit, et dispérgit oves: mercenárius autem fugit, quia mercenárius est, et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas, et cognóscunt me meae. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem: et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et álias oves hábeo, quae non sunt ex hoc ovíli: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle, et unus pastor.
Iv 10, 11-16
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: reče Isus farizejima: Ja sam dobri pastir. Dobar pastir daje svoj život za svoje ovce, a najamnik, koji nije pastir i nije vlasnik ovaca, kad vidi da dolazi vuk, ostavi ovce i bježi, pa vuk grabi i razgoni ovce. Najamnik bježi, jer je najamnik i nije mu stalo do ovaca. Ja sam dobri pastir i poznajem svoje ovce, a moje ovce poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca. I ja dajem svoj život za svojeg ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih mi treba dovesti i čut će moj glas i bit će jedno stado i jedan pastir.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Io 15, 13
Maiórem hac dilectiónem nemo habet, ut ánimam suam ponat quis pro amícis suis.
Iv 15, 13
Od ove ljubavi nitko veće nema da dade život svoj za prijatelje svoje.

SecrétaPrikazna molitva
Clementíssime Deus, múnera haec tua benedictióne perfúnde, et nos in fide confírma: quam sanctus Iósaphat Martyr et Póntifex tuus, effúso sánguine, asséruit.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
[preveo M.B.] Premilostivi Bože, izlij svoj blagoslov na darove ove darove i učvrsti nas i vjeri, koju je Jozafat, tvoj mučenik i biskup potvrdio prolivenom krvlju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 10, 14
Ego sum pastor bonus, et cognósco oves meas, et cognóscunt me meae.
Iv 10, 14
Ja sam dobri pastir i poznam svoje ovce, a moje ovce poznaju mene.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Spíritum, Dómine, fortitúdinis haec nobis tríbuat mensa caeléstis: quae sancti Iósaphat Mártyris tui atque Pontíficis vitam pro Ecclésiae honóre iúgiter áluit ad victóriam.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Neka nam, Gospodine, ova nebeska gozba udijeli duh one jakosti, koja je život svetoga Jozafata mučenika i biskupa na čast Crkve hranila sve do pobjede.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.