ČETVRTAK, 15.III.2018.

Četvrtak u 4. tjednu korizme

Feria III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 104, 3-4, Ps 104, 1
(Ps 104, 3-4) Laetétur cor quaeréntium Dóminum: quaérite Dóminum, et confirmámini: quaérite fáciem eius semper. (Ps 104, 1) Confitémini Dómino, et invocáte nomen eius: annuntiáte inter gentes ópera eius.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 104, 3-4) Laetétur cor quaeréntium Dóminum: quaérite Dóminum, et confirmámini: quaérite fáciem eius semper.
Ps 104, 3-4, Ps 104, 1
(Ps 104, 3-4) Neka se veseli srce onih koji traže Gospodina. Tražite Gospodina i budite hrabri, tražite uvijek lice njegovo. (Ps 104, 1) Hvalite Gospodina i zazivajte ime njegovo, navješćujte među narodima djela njegova.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 104, 3-4) Neka se veseli srce onih koji traže Gospodina. Tražite Gospodina i budite hrabri, tražite uvijek lice njegovo.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta,quaésumus, omnípotens Deus: ut, quos ieiúnia votíva castígant, ipsa quoque devótio sancta laetíficet; ut, terrénis afféctibus mitigátis, facílius cadéstia capiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da nas koje obuzdavaju posvećeni postovi obraduje sveta pobožnost te lakše prihvatimo ono što je nebesko, pošto smo ukrotili zemaljske sklonosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
IV Reg 4, 25-38
Léctio libri Regum. In diébus illis: Venit múlier Sunamítis ad Eliséum in montem Carméli: cumque vidísset eam vir Dei e contra, ait ad Giézi púerum suum: Ecce Sunamítis illa. Vade ergo in occúrsum eius, et dic ei: Recte ne ágitur circa te, et circa virum tuum, et circa fílium tuum ? Quae respóndit: Recte. Cumque venísset ad virum Dei in montem, apprehéndit pedes eius: et accéssit Giézi ut amovéret eam. Et ait homo Dei: Dimítte illam: ánima enim eius in amaritúdine est, et Dóminus celávit a me, et non indicávit mihi. Quae dixit illi: Numquid petívi fílium a dómino meo ? Numquid non dixi tibi: Ne illúdas me ? Et ille ait ad Giézi: Accínge lumbos tuos, et tolle báculum meum in manu tua, et vade. Si occúrrerit tibi homo, non salútes eum: et si salutáverit te quíspiam, non respóndeas illi: et pones báculum meum super fáciem púeri. Porro mater púeri ait: Vivit Dóminus, et vivit ánima tua, non dimíttam te. Surréxit ergo, et secútus est eam. Giézi autem praecésserat ante eos, et posúerat báculum super fáciem púeri, et non erat vox, neque sensus: reversúsque est in occúrsum eius, et nuntiávit ei, dicens: Non surréxit puer. Ingréssus est ergo Eliséus domum, et ecce puer mórtuus iacébat in léctulo eius: ingressúsque clausit óstium super se et super púerum: et orávit ad Dóminum. Et ascéndit, et incúbuit super púerum: posuítque os suum super os eius, et óculos suos super óculos eius, et manus suas super manus eius: et incurvávit se super eum; et calefácta est caro púeri. At ille revérsus, deambulávit in domo, semel huc atque illuc: et ascéndit et incúbuit super eum: et oscitávit puer sépties, aperuítque óculos. At ille vocávit Giézi, et dixit ei: Voca Sunamítidem hanc. Quae vocáta ingréssa est ad eum. Qui ait: Tolle fílium tuum. Venit illa, et córruit ad pedes eius, et adorávit super terram: tulítque fílium suum, et egréssa est, et Eliséus revérsus est in Gálgala.
2* Kr 4, 25-38
Čitanje knjige Kraljeva. U one dane dođe k Elizeju na goru Karmel neka Sunamićanka. Kad je Božji čovjek iz daljine ugleda i vidi da ide prema njemu, reče svom slugi Gjeziju: Vidiš li onu Sunamićanku. Pođi joj ususret i pitaj je: Kako si ti, tvoj muž i tvoj sin? Ona odgovori: Dobro. Kada pristupi bliže Božjem čovjeku na gori, obujmi mu noge, a Gjezi je htjede odstraniti. Ali mu Božji čovjek reče: Pusti je, jako je žalosna, a Gospodin je sakrio od mene i nije mi objavio. Ona reče: Ja nisam tražila sina od svojega gospodara, a tebi sam kazala: Nemoj me varati. Elizej reče Gjeziju: Pripaši svoje bokove, uzmi u svoju ruku moj štap i pođi. A koga sretneš, ne pozdravljaj ga. Ako te tko pozdravi, ne odzdravljaj mu. Moj štap metnut ćeš na lice djetetu. Tada djetetova majka reče: Tako da je živ Gospodin i tako da živi tvoja duša, neću te pustiti. Pa ustane i on i išao je za njom. Gjezi je pošao prije njih, stavio štap na lice djeteta, ali se nije čulo ni glasa ni znaka života pa se vrati ususret Elizeju i kaže mu, da dijete nije ustalo. Tada Elizej uđe u kuću. Mrtvo dijete leži u svojoj posteljici. On zatvori vrata za sobom, osta sam sa djetetom i pomoli se Gospodinu. Pristupi, legne povrh djeteta, stavi svoja usta na njegova usta, svoje oči na njegove oči, svoje ruke na njegove ruke i savi se nad njim i stopli tijelo djeteta. Ustane, prošeta se amo tamo jedanput po kući, vrati se, ponovo leže na dijete, koje zijevne sedam puta i otvori oči. Pozva Gjezija i reče mu: Zovi tu Sunamićanku! I ona na poziv dođe k njemu. On joj reče: Uzmi svoga sina! Ona padne k njegovim nogama, pokloni se do zemlje, uzme svoga sina i izađe, a Elizej se vrati u Galgalu. [* Vulgata Sixto-Clementina sadrži četiri knjige o kraljevima, od kojih se prve dvije u drugim novijim izdanjima označavaju kao knjige o Samuelu: I Reg, II Reg, III Reg, IV Reg odgovaraju 1 Sam, 2 Sam, 1 Kr, 2 Kr]

GraduáleGradual
Ps 73, 20 et 19 et 22
Réspice, Dómine, in testaméntum tuum: et ánimas páuperum tuórum ne obliviscáris in finem. Exsúrge, Dómine, et iúdica causam tuam: memor esto oppróbrii servórum tuórum.
Ps 73, 20 i 19 i 22
Pogledaj, Gospodine, na svoj zavjet i duše siromaha svojih ne zaboravi dokraja. Ustani, Gospodine, brani stvar svoju, spomeni se sramote slugu svojih.

EvangéliumEvanđelje
Luc 7, 11-16
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Ibat Iesus in civitátem, quae vocátur Naim: et ibant cum eo discípuli eius, et turba copiósa. Cum autem appropinquáret portae civitátis, ecce defúnctus efferebátur fílius únicus matris suae: et haec vídua erat: et turba civitátis multa cum illa. Quam cum vidísset Dóminus, misericórdia motus super eam, dixit illi: Noli flere. Et accéssit, et tétigit lóculum. (Hi autem, qui portábant, stetérunt). Et ait: Adoléscens, tibi dico, surge. Et resédit qui erat mórtuus, et coepit loqui. Et dedit illum matri suae. Accépit autem omnes timor: et magnificábant Deum, dicéntes: Quia prophéta magnus surréxit in nobis: et quia Deus visitávit plebem suam.
Lk 7, 11-16
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme išao je Isus u grad Naim. A za njim su išli njegovi učenici i mnogo naroda. Kad se približio vratima grada, gle, iznosili su mrtva jedinca majke udovice, i s njom je iz grada izlazilo mnoštvo svijeta. Kad je Isus vidi, sažali mu se te joj reče: Nemoj plakati! I nosioci stanu, a on pristupi bliže, dotakne se nosila i reče: Mladiću, tebi govorim, ustani! Tada mrtvi mladić sjedne i stade govoriti. I dade ga Isus njegovoj majci. Strah obuze sve prisutne te su slavili Boga govoreći: Velik je prorok ustao među nama, i Bog je pohodio svoj narod!

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 69, 2 et 3 et 4
Dómine, ad adiuvándum me festína: confundántur omnes, qui cógitant servis tuis mala.
Ps 69, 2 i 3 i 4
Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Neka se smetu i postide svi koji smišljaju zlo slugama tvojim.

SecrétaPrikazna molitva
Purífica nos, miséricors Deus: ut Ecclésiae tuae preces, quae tibi gratae sunt, pia múnera deferéntes, fiant expiátis méntibus gratióres.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Očisti nas, milosrdni Bože, da ti molitve tvoje Crkve, koje su tebi mile kad su združene s prikazanim svetim darovima, budu još milije, pošto smo očistili duše.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 70, 16-17 et 18
Dómine, memorábor iustítiae tuae solíus: Deus, docuísti me a iuventúte mea: et usque in senéctam et sénium, Deus, ne derelínquas me.
Ps 70, 16-17 i 18
Gospodine, slavit ću samo tvoju pravdu! Bože, ti si me učio od mladosti moje, pa sve do duboke starosti ne zapusti me, Bože.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Caélestia dona capiéntibus, quaésumus, Dómine: non ad iudícium proveníre patiáris, quae fidélibus tuis ad remédium providísti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Dopusti, molimo, Gospodine, da nebeski darovi koje si dao kao lijek svojim vjernima ne budu na osudu nama koji ih primamo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Pópuli tui, Deus, institútor et rector, peccáta, quibus impugnátur, expélle: ut semper tibi plácitus, et tuo munímine sit secúrus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Bože, učitelju i vođo svoga naroda, odagnaj grijehe, koji na nj napadaju da ti bude uvijek drag i pod tvojom zaštitom siguran.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.