SUBOTA, 17.III.2018.

Subota u 4. tjednu korizme

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Isai 55, 1, Ps 77, 1
Isai 55, 1) Sitiéntes, veníte ad aquas, dicit Dóminus: et qui non habétis prétium, venite, et bíbite cum laetítia. (Ps 77, 1) Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Isai 55, 1) Sitiéntes, veníte ad aquas, dicit Dóminus: et qui non habétis prétium, venite, et bíbite cum laetítia.
Iz 55, 1, Ps 77, 1
(Iz 55, 1) O vi koji ste žedni, dođite na vodu, govori Gospodin, vi koji nemate čim platiti, dođite i pijte s veseljem! (Ps 77, 1) Čuj, puče moj, zakon moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Iz 55, 1) O vi koji ste žedni, dođite na vodu, govori Gospodin, vi koji nemate čim platiti, dođite i pijte s veseljem!

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Fiat, Dómine, quaésumus, per grátiam tuam fructuósus nostrae devotiónis afféctus: quia tunc nobis próderunt suscépta ieiúnia, si tuae sint plácita pietáti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bio, molimo, Gospodine, po tvojoj milosti plodonosan osjećaj naše odanosti, jer tek tada će nam koristiti ovi postovi, ako se budu svidjeli tvojoj očinskoj dobroti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac
Orémus.
Deus, qui ad praedicándam géntibus glóriam tuam beátum Patrícium Confessórem atque Pontíficem míttere dignátus es: eius méritis et intercessióne concéde; ut, quae nobis agénda praécipis, te miseránte adimplére possímus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac
Pomolimo se.
Bože, koji si se udostojao poslati blaženog Patrika priznavaoca svoga i biskupa da naviješta narodima tvoju slavu, po njegovim zaslugama i zagovoru podaj da ono što nam zapovjediš činiti po tvom milosrđu uzmognemo i ispuniti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B. po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni, pa su molitve za ovaj dan ispuštene iz Radićevog prijevoda Misala.]

EpístolaPoslanica
Isai 49, 8-15
Léctio Isaíae Prophétae. Haec dicit Dóminus: In témpore plácito exaudívi te, et in die salútis auxiliátus sum tui: et servávi te, et dedi te in foedus pópuli, ut suscitáres terram, et possidéres hereditátes dissipátas: ut díceres his, qui vincti sunt: Exíte: et his, qui in ténebris: Revelámini. Super vias pascéntur, et in ómnibus planis páscua eórum. Non esúrient, neque sítient, et non percútiet eos aestus et sol: quia miserátor eórum reget eos, et ad fontes aquárum potábit eos. Et ponam omnes montes meos in viam, et sémitae meae exaltabúntur. Ecce isti de longe vénient, et ecce illi ab aquilóne et mari, et isti de terra austráli. Laudáte, caeli, et exsúlta, terra, iubiláte, montes, laudem: quia consolátus est Dóminus pópulum suum, et páuperum suórum miserébitur. Et dixit Sion: Derelíquit me Dóminus, et Dóminus oblítus est mei. Numquid oblivísci potest múlier infántem suum, ut non misereátur fílio úteri sui? Et si illa oblíta fúerit, ego tamen non oblivíscar tui, dicit Dóminus omnípotens.
Iz 49, 8-15
Čitanje Izaije proroka. Ovo govori Gospodin: Uslišao sam te u vrijeme milosti i pomogao ti u dan spasa. Čuvao sam te i učinio posrednikom zavjeta za narod, da oživiš i da posjeduješ raspršenu baštinu, da kažeš zarobljenima: Izađite, a onima u mraku: Dođite na svjetlo! Oni će pasti na putovima i naći će paše i na goletima. Neće gladovati niti žeđati, niti će ih ubijati žega i mraz, jer će nad njima biti onaj, koji je milostiv i napojit će ih na izvorima voda. Vrleti ću pretvoriti u puteve i moje će staze biti prohodne. Evo, jedni će doći izdaleka, drugi sa sjevera i sa zapada, a treći s južnih strana. Pjevajte, nebesa, raduj se, zemljo, hvalom odjekujte, gore, jer je Gospodin utješio svoj narod i smilovao se svojim bijednima. Sion se tužio: Gospodin me zapustio, Gospodin me zaboravio! Može li majka zaboraviti svoje dijete, da se ne smiluje plodu svojega krila? I kad bi ona zaboravila, ja neću zaboraviti tebe, veli Gospodin svemogući.

GraduáleGradual
Ps 9, 14 et 1-2
Tibi, Dómine, derelíctus est pauper: pupíllo tu eris adiútor. Ut quid, Dómine, recessísti longe, déspicis in opportunitátibus, in tribulatióne? Dum supérbit ímpius, incénditur pauper.
Ps 9, 14 i 1-2
Na tebe se, Gospodine, oslanja ubogi, ti si pomoćnik siroti. Zašto si se, Gospodine, udaljio? Ne osjećamo tvoju pomoć u nevolji. Radi bezbožnikove oholosti trpi siromah.

EvangéliumEvanđelje
Io 8, 12-20
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Locútus est Iesus turbis Iudaeórum, dicens: Ego sum lux mundi: qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitae. Dixérunt ergo ei pharisaéi: Tu de te ipso testimónium pérhibes: testimónium tuum non est verum. Respóndit Iesus, et dixit eis: Et si ego testimónium perhíbeo de meípso,verum est testimónium meum: quia scio unde veni, et quo vado: vos autem nescítis unde vénio, aut quo vado. Vos secúndum carnem iudicátis: ego non iúdico quemquam: et si iúdico ego, iudícium meum verum est, quia solus non sum: sed ego, et qui misit me, Pater. Et in lege vestra scriptum est, quia duórum hóminum testimónium verum est. Ego sum, qui testimónium perhíbeo de meípso: et testimónium pérhibet de me, qui misit me, Pater. Dicébant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respóndit Iesus: Neque me scitis, neque Patrem meum: si me scirétis, fórsitan et Patrem meum scirétis. Haec verba locútus est Iesus in gazophylácio, docens in templo: et nemo apprehéndit eum, quia necdum vénerat hora eius.
Iv 8, 12-20
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Židovima: Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom ne hoda u tami, nego ima svjetlo života. Nato mu farizeji rekoše: Ti sam svjedočiš za sebe, tvoje svjedočanstvo nije istinito. Isus im odgovori: Iako ja sam svjedočim za sebe, moje je svjedočanstvo istinito jer znam odakle sam došao i kamo idem. A vi ne znate ni odakle sam došao ni kamo idem. Vi sudite po vanjštini, a ja ne sudim nikoga. Ako i sudim, moj sud je točan, jer nisam sam, nego ja i Otac koji me posla. Pa i u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito. Ja sam svjedočim za sebe, svjedoči za mene i Otac koji me posla. Upitaju ga: Gdje je tvoj Otac? Isus odgovori: Ne poznate ni mene ni Oca mojega. Kada biste poznavali mene, poznali biste i Oca mojega. Ovo je Isus govorio blizu blagajne, dok je poučavao u hramu. I nitko ga nije uhvatio, jer još nije došlo njegovo vrijeme.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 17, 3
Factus est Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus: et sperábo in eum.
Ps 17, 3
Gospodin je moja tvrđava, moje utočište i moj osloboditelj, u njega se uzdam.

SecrétaPrikazna molitva
Oblatiónibus nostris, quaésumus, Dómine, placáre suscéptis: et ad te nostras étiam rebélles compélle propítius voluntátes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ublaži se, molimo, Gospodine, primanjem naših darova i milostiv privuci također k sebi naše volje, premda se protive.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac
Sancti tui, quaésumus, Dómine, nos ubíque laetíficent: ut, dum eórum mérita recólimus, patrocínia sentiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac
Neka nas, molimo, Gospodine, tvoji sveti posvuda razveseljuju, da osjetimo njihovu zaštitu dok štujemo njihove zasluge.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 22, 1-2
Dóminus regit me, et nihil mihi déerit: in loco páscuae ibi me collocávit: super aquam refectiónis educávit me.
Ps 22, 1-2
Gospodin je pastir moj, ničim ne oskudijevam. On me odmara na zelenom pašnjaku. Vodi me na vodu gdje ću počinuti.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Tua nos, quaésumus, Dómine, sancta puríficent: et operatióne sua tibi plácitos esse perfíciant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Neka nas, molimo, Gospodine, očiste tvoje svete tajne i svojim djelovanjem učine da ti budemo dragi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto Patrício Confessóre tuo atque Pontífice, benefícia potióra sumámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Patrik, biskup, priznavalac
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da, dok ti na primljenim darovima zahvaljujemo, zagovorom tvoga blaženoga priznavaoca i biskupa Patrika još u obilnijoj mjeri primimo tvoja dobročinstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Deus, qui sperántibus in te miseréri pótius éligis, quam irásci: da nobis digne flere mala, quae fécimus; ut tuae consolatiónis grátiam inveníre mereámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Bože, koji se radije smiluješ onima što se uzdaju u te nego li se srdiš na ih, daj nam dostojno oplakivati zla što smo ih učinili, da zavrijedimo naći milost tvoje utjehe.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.