NEDJELJA, 17.XII.2017.

3. nedjelja došašća

Nedjelja I. razreda

Ružičastu boju može zamijeniti ljubičasta

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Phil 4, 4-6, Ps 84, 2
(Phil 4, 4-6) Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus enim prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne petitiónes vestrae innotéscant apud Deum. (Ps 84, 2) Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Jacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Phil 4, 4-6) Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus enim prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne petitiónes vestrae innotéscant apud Deum.
Fil 4, 4-6, Ps 84, 2
(Fil 4, 4-6) Radujte se u Gospodinu uvijek! Opet kažem: Radujte se! Neka vašu blagost upoznaju svi ljudi! Gospodin je blizu. Nemojte se ni za što tjeskobno brinuti, nego svoje molbe iznosite Bogu u molitvi sa zahvalom. (Ps 84, 2) Blagoslovio si, Gospodine, svoju zemlju, izveo si Jakova iz ropstva.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Fil 4, 4-6) Radujte se u Gospodinu uvijek! Opet kažem: Radujte se! Neka vašu blagost upoznaju svi ljudi! Gospodin je blizu. Nemojte se ni za što tjeskobno brinuti, nego svoje molbe iznosite Bogu u molitvi sa zahvalom.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Aurem tuam, quaésumus, Dómine, précibus nostris accómmoda: et mentis nostrae ténebras, grátia tuae visitatiónis illústra:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Prikloni, molimo, Gospodine, svoje uho k našim molitvama i milošću svoga pohoda rasvijetli tmine naše pameti:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Phil 4, 4-7
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses. Fratres: Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne, et obsecratióne, cum gratiárum actióne, petitiónes vestrae innotéscant apud Deum. Et pax Dei, quae exsúperat omnem sensum, custódiat corda vestra, et intellegéntias vestras, in Christo Jesu Dómino nostro.
Fil 4, 4-7
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Filipljanima. Braćo: radujte se u Gospodinu uvijek! Opet kažem: Radujte se! Neka vašu blagost upoznaju svi ljudi! Gospodin je blizu! Nemojte se ni za što tjeskobno brinuti, nego svoje molbe iznosite Bogu u molitvi i prošnji sa zahvalom. I Božji mir, koji nadilazi svaki um, neka čuva vaša srca i vaše misli u našem Gospodinu Isusu Kristu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 79, 2-3
Qui sedes, Dómine, super Chérubim, éxcita poténtiam tuam, et veni. Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Joseph.
Ps 79, 2-3
Gospodine, koji stoluješ nad kerubinima, probudi svoju moć i dođi. Čuj, vladaru Izraelov, koji vodiš Josipovo pleme kao stado.
Ps 79, 2
Allelúia, allelúia.
Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut salvos fácias nos. Allelúia.
Ps 79, 2
Aleluja, aleluja.
Gospodine, probudi svoju moć i dođi da nas spasiš. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 1, 19-28
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Misérunt Judaéi ab Jerosólymis sacerdótes et levítas ad Joánnem, ut interrogárent eum: Tu quis es ? Et conféssus est, et non negávit: et conféssus est: Quia non sum ego Christus. Et interrogavérunt eum: Quid ergo ? Elías es tu ? Et dixit: Non sum. Prophéta es tu ? Et respóndit: Non. Dixérunt ergo ei: Quis es, ut respónsum demus his, qui misérunt nos ? Quid dicis de te ipso ? Ait: Ego vox clamántis in desérto: Dirígite viam Dómini, sicut dixit Isaías prophéta. Et qui missi fúerant, erant ex pharisaéis. Et interrogavérunt eum, et dixérunt ei: Quid ergo baptízas, si tu non es Christus, neque Elías, neque prophéta ? Respóndit eis Joánnes, dicens: Ego baptízo in aqua: médius autem vestrum stetit, quem vos nescítis. Ipse est, qui post me ventúrus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrígiam calceaménti. Haec in Bethánia facta sunt trans Jordánem, ubi erat Joánnes baptízans.
Iv 1, 19-28
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme pošalju Židovi iz Jeruzalema svećenike i levite k Ivanu da ga pitaju: »Tko si ti?« On prizna, ne zataji nego prizna: »Ja nisam Krist.« Kažu mu: »Onda što si, jesi li Ilija?« Reče: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu reknu: »Pa tko si, da odgovorimo onima koji su nas poslali. Što kažeš o sebi?« On reče: »Ja sam glas onoga koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodinu, kao što reče prorok Izaija.« – Poslanici su bili farizeji i još ga upitaju: »Zašto onda krstiš, kad nisi ni Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom, a među vama stoji onaj koga vi ne poznajete. On dolazi poslije mene, a bio je prije mene. Njemu ja nisam dostojan odriješiti remena na obući.« Ovo se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 84, 2
Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Jacob: remisísti iniquitátem plebis tuae.
Ps 84, 2
Blagoslovio si, Gospodine, svoju zemlju. Izveo si Jakova iz ropstva, oprostio si krivicu narodu svojemu.

SecrétaPrikazna molitva
Devotiónis nostrae tibi, quaésumus, Dómine, hóstia júgiter immolétur: quae et sacri péragat institúta mystérii, et salutáre tuum in nobis mirabíliter operétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo te, Gospodine, da ti u odanosti uvijek prinosimo darove po kojima neka se izvrši uredba svete tajne i u nama proizvede djelo tvoga spasenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Isai 35, 4
Dícite: Pusillánimes, confortámini, et nolíte timére: ecce Deus noster véniet, et salvábit nos.
Iz 35, 4
Recite: Malodušni, ohrabrite se i nemojte se bojati. Evo, Bog će naš doći i spasit će nas.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Implorámus, Dómine, cleméntiam tuam: ut haec divína subsídia, a vítiis expiátos, ad festa ventúra nos praéparent.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Zazivamo, Gospodine, tvoju blagost, da nas, očišćene od mana, ova božanska pomoć pripravi na skore blagdane.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.