NEDJELJA, 18.III.2018.

Gluha nedjelja (Glušnica), 1. nedjelja Muke

Nedjelja I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 42, 1-2, Ps 42, 3
(Ps 42, 1-2) Iudica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo, et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo mea. (Ps 42, 3) Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua. (Ps 42, 1-2) Iudica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo, et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo mea. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Ps 42, 1-2, Ps 42, 3
(Ps 42, 1-2) Sudi mi Bože, i vodi moju parnicu protiv bezbožna svijeta. Oslobodi me od zlobna i nepravedna čovjeka, jer si ti Bog moj i moja jakost. (Ps 42, 3) Pošalji svoje svjetlo i svoju istinu da me vode na tvoju svetu goru i u tvoje šatore. (Ps 42, 1-2) Sudi mi Bože, i vodi moju parnicu protiv bezbožna svijeta. Oslobodi me od zlobna i nepravedna čovjeka, jer si ti Bog moj i moja jakost. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus, famíliam tuam propítius réspice: ut, te largiénte, regátur in córpore: et, te servánte, custodiátur in mente.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, pomozi milostivo svojoj obitelji da nas tvoja darežljivost upravlja tjelesno, a tvoja zaštita sačuva duševno.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Hebr 9, 11-15
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos. Fratres: Christus assístens póntifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non huius creatiónis: neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, aetérna redemptióne invénta. Si enim sanguis hircórum et taurórum, et cinis vítulae aspérsus, inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis ; quanto magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti ? Et ídeo novi testaménti mediátor est: ut morte intercedénte, in redemptiónem eárum praevaricatiónum, quae erant sub prióri testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt, aetérnae haereditátis, in Christo Iesu Dómino nostro.
Heb 9, 11-15
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Hebrejima. Braćo: Krist veliki svećenik budućih dobara, nakon što je prešao kroz veći i savršeniji šator, koji nije učinjen rukama, to jest ne pripada ovom svijetu, ušao je, jednom zauvijek, u vječno svetište, ne krvlju jaraca ili junaca, nego vlastitom krvlju, pošto nam je stekao vječni otkup. Ako krv jaraca i volova i posipanje pepelom junice posvećuje okaljane dajući njihovu tijelu zakonsku čistoću, koliko će više krv Krista, koji samoga sebe neokaljana Bogu prinese po Svetom Duhu, očistiti našu savjest od mrtvih djela, da služimo živome Bogu? On je zato posrednik novoga zavjeta, da po smrti, koju je podnio za otkup počinjenih prestupaka u prvom zavjetu, svi izabranici prime obećanu vječnu baštinu u našem Gospodinu Isusu Kristu.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 142, 9 et 10
Eripe me, Dómine, de inimícis meis: doce me fácere voluntátem tuam. Liberátor meus, Dómine, de géntibus iracúndis: ab insurgéntibus in me exaltábis me: a viro iníquo erípies me.
Ps 142, 9 i 10
Izbavi me, Gospodine, od mojih neprijatelja. Uči me vršiti tvoju volju, Gospodine, moj spasitelju od ljutih neprijatelja. Ti ćeš me podignuti nad one koji su ustali na mene. Obranit ćeš me od opaka čovjeka.
Ps 128, 1-4
Saepe expugnavérunt me a iuventúte mea. Dicat nunc Israël: saepe expugnavérunt me a iuventúte mea. Etenim non potuérunt mihi: supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres. Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus iustus concídit cervíces peccatórum.
Ps 128, 1-4
Mnogo su me napadali od moje mladosti. Neka sada rekne Izrael: Mnogo su me napadali od moje mladosti. Ipak me nisu pobijedili. Po mojim su leđima lupali grješnici, dugo su činili svoja zlodjela. Pravedni je Gospodin polomio šije bezbožnika.

EvangéliumEvanđelje
Io 8, 46-59
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioannem. In illo témpore: Dicébat Iesus turbis Iudaeórum: Quis ex vobis árguet me de peccáto ? Si veritátem dico vobis, quare non créditis mihi ? Qui ex Deo est, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo non estis. Respondérunt ergo Iudaéi, et dixérunt ei: Nonne bene dícimus nos, quia Samaritánus es tu, et daemónium habes ? Respóndit Iesus: Ego daemónium non hábeo, sed honorífico Patrem meum, et vos inhonorástis me. Ego autem non quaero glóriam meam: est qui quaerat, et iúdicet. Amen, amen dico vobis: si quis sermónem meum serváverit, mortem non vidébit in aetérnum. Dixérunt ergo Iudaéi: Nunc cognóvimus quia daemónium habes. Abraham mórtuus est, et prophétae: et tu dicis: Si quis sermónem meum serváverit, non gustábit mortem in aetérnum. Numquid tu maior es patre nostro Abraham, qui mórtuus est ? et prophétae mórtui sunt. Quem teípsum facis ? Respóndit Iesus: Si ego glorífico meípsum, glória mea nihil est: est Pater meus, qui gloríficat me, quem vos dícitis quia Deus vester est, et non cognovístis eum: ego autem novi eum: et si díxero, quia non scio eum, ero símilis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermónem eius servo. Abraham pater vester exsultávit, ut vidéret diem meum: vidit, et gavísus est. Dixérunt ergo Iudaéi ad eum: Quinquagínta annos nondum habes, et Abraham vidísti ? Dixit eis Iesus: Amen, amen dico vobis, ántequam Abraham fíeret, ego sum. Tulérunt ergo lápides, ut iácerent in eum: Iesus autem abscóndit se, et exívit de templo.
Iv 8, 46-59
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme: reče Isus židovskome narodu: »Tko će me od vas okriviti za grijeh? Ako vam govorim istinu, zašto mi ne vjerujete? Tko je od Boga, sluša Božje riječi. Vi ne slušate zato, jer niste od Boga.« Židovi mu odvrate.– »Ne kažemo li mi pravo da si ti Samaritanac i da je đavao u tebi?« Isus odgovori: »U meni nije đavao, nego poštujem svojeg Oca, a vi me grdite. Ja ne tražim svoju slavu, jer ima tko traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem: Tko drži moju riječ, neće nikada umrijeti.« – Židovi mu reknu: »Sada znamo da je đavo u tebi. Umro je Abraham, i proroci su umrli, a ti kažeš: Tko drži moju riječ, neće nikada umrijeti. Zar si ti veći od našeg oca Abrahama koji je umro? I proroci su umrli. Za koga ti sebe smatraš?« Isus odgovori: »Ako ja sam sebe slavim, moja je slava ništa. Ali mene slavi moj Otac, a vi za njega kažete da je vaš Bog. Vi ga ne poznajete, a ja ga poznam. Stoga, kad bih rekao da ga ne znam, bio bih lažac kao i vi. Ali ja ga znam i držim njegovu riječ. Vaš je otac Abraham kliktao od želje da vidi moj dan. Vidio je i obradovao se.« Židovi mu tada rekoše: »Još nemaš ni pedeset godina, a da si vidio Abrahama!« Isus im odgovori: »Zaista, zaista vam kažem: Prije nego je Abraham postao, ja jesam.« Tada pograbe kamenje da ga bace na njega, ali se Isus sakrije te izađe iz hrama.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 110, 1 et 118 et 17 et 107
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum tuum, Dómine.
Ps 110, 1 i 118 i 17 i 107
Hvalit ću te Gospodine, iz svega srca. Učini milost svojemu slugi. Oživi me, da čuvam tvoje riječi. Oživi me po svojoj riječi, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Haec múnera, quaésumus, Dómine, et víncula nostrae pravitátis absólvant, et tuae nobis misericórdiae dona concílient.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ovaj prinos, molimo, Gospodine, neka razriješi okove naše zloće i neka nam pribavi darove tvojeg milosrđa.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
I Cor 11 et 24 et 25
Hoc corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem.
1 Kor 11 i 24 i 25
Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati; ovo je kalež Novoga zavjeta u mojoj krvi, govori Gospodin. Ovo činite na moju uspomenu, kad god budete blagovali.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Adesto nobis, Dómine Deus noster: et quos tuis mystériis recreásti, perpétuis defénde subsídiis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pomozi nam, Gospodine Bože naš, i nas koje si okrijepio svojim otajstvima štiti neprestanom pomoću.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.