PONEDJELJAK, 18.VI.2018.

sv. Efrem Sirijski, đakon, priznavalac, naučitelj

Blagdan III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 15, 5, Ps 91, 2
(Eccli 15, 5) In médio Ecclésiae apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et Intelléctus: stolam glóriae índuit eum. (Ps. 91, 2) Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 15, 5) In médio Ecclésiae apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et Intelléctus: stolam glóriae índuit eum.
Sir 15, 5, Ps 91, 2
(Sir 15, 5) Usred Crkve otvorio je Gospodin usta njegova i napunio ga duhom mudrosti i razuma, ogrnuo ga odjećom slave. (Ps. 91, 2) Dobro je slaviti Gospodina i pjevati imenu tvojem, Višnji!
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 15, 5) Usred Crkve otvorio je Gospodin usta njegova i napunio ga duhom mudrosti i razuma, ogrnuo ga odjećom slave.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Ephraem Confessóris tui et Doctóris mira eruditióne et praecláris vitae méritis illustráre voluísti: te súpplices exorámus; ut, ipso intercedénte, eam advérsus erróris et pravitátis insídias perénni tua virtúte deféndas.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si htio svoju Crkvu prosvijetliti divnom učenošću i slavnim zaslugama života blaženog Efrema, priznavaoca svog i naučitelja. ponizno te molimo, da je po njegovu zagovoru čuvaš svojom neprolaznom jakošću protiv spletaka zablude i zloće.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus : ut, qui sanctórum Mártyrum tuórum Marci et Marcelliáni natalícia cólimus; a cunctis malis imminéntibus, eórum intercessiónibus, liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da nas koji svetkujemo rođendan za nebo tvojih svetih mučenika Marka i Marcelijana, njihov zagovor oslobodi od svih zala koje nam prijete.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Tim 4, 1-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum. Caríssime: Testíficor coram Deo, et Iesu Christo, qui iudicatúrus est vivos et mórtuos, per advéntum ipsíus et regnum eius: praédica verbum, insta opportúne, importúne: árgue, óbsecra, íncrepa in omni patiéntia, et doctrína. Erit enim tempus, cum sanam doctrínam non sustinébunt, sed ad sua desidéria coacervábunt sibi magístros, pruriéntes áuribus, et a veritáte quidem audítum avértent, ad fábulas autem converténtur. Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac evangelístae, ministérium tuum imple. Sóbrius esto. Ego enim iam delíbor, et tempus resolutiónis mes instat. Bonum certámen certávi, cursum consummávi, fidem servávi. In réliquo repósita est mihi coróna iustítiae, quam reddet mihi Dóminus in illa die, iustus iudex: non solum autem mihi, sed et iis qui díligunt advéntum eius.
2 Tim 4, 1-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Timoteju. Predragi, zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom koji će suditi žive i mrtve njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom, propovijedaj riječ, revnuj u zgodno i nezgodno vrijeme, karaj, moli, opominji sa svom strpljivošću i naukom. Jer će doći vrijeme kad neće primati zdrave nauke, nego će oko sebe skupiti naučitelje po svojim požudama koji će im ugađati ušima. Odvraćat će uši od istine, a obraćat će ih k bajkama. Ali ti bdij, budi u svemu strpljiv, izvršuj djelo evanđeliste, ispunjavaj svoju službu. Budi trijezan! Ja sam već žrtvovan i vrlo je blizu vrijeme moje smrti. Dobar sam boj bio, tijek svršio, vjeru održao. Na kraju mi je pripravljen vijenac pravde koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, ali ne samo meni, nego i onima koji ljube njegov dolazak.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 36, 30-31
Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur iudícium: lex Dei eius in corde ipsíus: et non supplantabúntur gressus eius.
Ps 36, 30-31
Pravednikova usta raspravljaju o mudrosti i njegov jezik govori o pravdi. Zakon mu je Božji u srcu, i noge mu neće posrnuti.
Eccli 45, 9
Allelúia, allelúia.
Amávit eum Dóminus, et ornávit eum: stolam glóriae índuit eum. Allelúia.
Sir 45, 9
Aleluja, aleluja.
Gospodin ga je ljubio i ukrasio, zaodjenuo ga je haljinom slave. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 5, 13-19
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Vos estis sal terrae. Quod si sal evanúerit, in quo saliétur? Ad níhilum valet ultra, nisi ut mittátur foras, et conculcétur ab homínibus. Vos estis lux mundi. Non potest cívitas abscóndi supra montem pósita. Neque accéndunt lucérnam, et ponunt eam sub módio, sed super candelábrum, ut lúceat ómnibus qui in domo sunt. Sic lúceat lux vestra coram homínibus,ut vídeant ópera vestra bona, et gloríficent Patrem vestrum, qui in caelis est. Nolíte putáre, quóniam veni sólvere legem aut prophétas: non veni sólvere, sed adimplére. Amen quippe dico vobis, donec tránseat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteríbit a lege, donec ómnia fiant. Qui ergo sólverit unum de mandátis istis mínimis, et docúerit sic hómines, mínimus vocábitur in regno caelórum: qui autem fécerit et docúerit, hic magnus vocábitur in regno caelórum.
Mt 5, 13-19
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Vi ste sol zemlje. Ako sol izvjetri, čim će se soliti? Za ništa više ne vrijedi, nego da se izbaci i da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad sazidan na gori. Niti se upaljuje svijeća i postavlja pod varićak, nego na svijećnjak da svijetli svima koji su u kući. Tako neka svijetli vaše svjetlo pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega nebeskog Oca. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon ili proroke! Nisam došao ukinuti nego dopuniti. Zaista vam kažem, dok stoji nebo i zemlja, neće od zakona nestati ni jednog slova, niti jednog znaka, dok se sve ne ispuni. Tko, dakle, dokine jednu od ovih najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko bude vršio i naučavao, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 91, 13
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus, quae in Líbano est, multiplicábitur.
Ps 91, 13
Pravednik cvate kao palma i raste kao libanski cedar.

SecrétaPrikazna molitva
Sancti Ephraem Confessóris tui atque Doctóris nobis, Dómine, pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet; et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Neka nam, Gospodine, pomogne pobožna molitva svetoga Efrema tvoga priznavaoca i naučitelja, i neka njegova molitva učini da ti naši darovi budu prijatni i isprosi nam oproštenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici
Múnera tibi, Dómine, dicáta sanctífica: et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Marco et Marcelliáno, per éadem nos placátus inténde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici
Posveti, Gospodine, darove tebi prikazane i njima umilostivljen pogledaj na nas po zagovoru blaženih Marka i Marcelijana, tvojih mučenika.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Luc 12, 42
Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici mensúram.
Lk 12, 42
Evo vjernog i razboritog sluge koga je postavio Gospodin nad svojom obitelji, da im na vrijeme daje za hranu pšenicu koja im pripada.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Ut nobis, Dómine, tua sacrifícia dent salútem: beátus Ephraem Conféssor tuus et Doctor egrégius, quaésumus, precátor accédat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Neka se zauzme za nas, molimo, Gospodine, blaženi Efrem, tvoj priznavalac i naučitelj, da nam tvoje žrtve donesu spasenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici
Orémus.
Salutáris tui, Dómine, múnere satiáti súpplices exorámus: ut, cuius laetámur gustu, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Marco et Marcelliáno, renovémur efféctu.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Marko i sv. Marcelijan, đakoni, mučenici
Pomolimo se.
Nasićeni, Gospodine, tvojim spasonosnim darom, ponizno molimo, da se po zagovoru svetih mučenika tvojih Marka i Marcelijana obnovimo učinkom dara koji smo radosno blagovali.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.