UTORAK, 18.IX.2018.

sv. Josip Kupertinski, priznavalac

Blagdan III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Eccli 1, 14-15, Ps 83, 2
(Eccli 1, 14-15) Diléctio Dei honorábilis sapiéntia: quibus autem apparúerit in visu, díligunt eam in visióne, et in agnitióne magnálium suórum. (Ps 83, 2) Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! Concupíscit et déficit ánima mea in átria Dómini.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Eccli 1, 14-15) Diléctio Dei honorábilis sapiéntia: quibus autem apparúerit in visu, díligunt eam in visióne, et in agnitióne magnálium suórum.
Sir 1, 14-15, Ps 83, 2
(Sir 1, 14-15) Ljubav Božja donosi čast i mudrost. Tko shvati i upozna njezinu veličinu, zagrijat će se njegovo srce. (Ps 83, 2) Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine vojska! Duša moja čezne i gine za dvorovima Gospodnjim.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Sir 1, 14-15) Ljubav Božja donosi čast i mudrost. Tko shvati i upozna njezinu veličinu, zagrijat će se njegovo srce.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui ad unigénitum Fílium tuum exaltátum a terra ómnia tráhere disposuísti: pérfice propítius; ut, méritis et exémplo seráphici Confessóris tui Ioséphi, supra terrénas omnes cupiditátes eleváti, ad eum perveníre mereámur:
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si odredio da sve privučeš k jedinorodenom Sinu svome podignutom sa zemlje, učini milostivo, da po zaslugama i primjeru serafskog priznavaoca tvoga Josipa zavrijedimo uzdignuti se nad sve zemaljske želje i doći k onome
koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
I Cor 13, 1-8
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Si linguis hóminum loquar, et Angelórum, caritátem autem non hábeam, factus sum velut aes sonans, aut cýmbalum tínniens. Et si habúero prophetíam, et nóverim mystéria ómnia, et omnem sciéntiam: et si habúero omnem fidem, ita ut montes tránsferam, caritátem autem non habúero, nihil sum. Et si distribúero in cibos páuperum omnes facultátes meas, et si tradídero corpus meum, ita ut árdeam, caritátem autem non habúero, nihil mihi prodest. Cáritas pátiens est, benígna est: Cáritas non aemulátur, non agit pérperam, non inflátur, non est ambitiósa, non quaerit quae sua sunt, non irritátur, non cógitat malum, non gaudet super iniquitáte, congáudet autem veritáti: ómnia suffert, ómnia credit, ómnia sperat, ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: sive prophetíae evacuabúntur, sive linguae cessábunt, sive sciéntia destruétur.
1 Kor 13, 1-8
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: Kad bih govorio sve ljudske i anđeoske jezike, a ljubavi ne bih imao, bio bih kao trublja ili praporac što zveči. I kad bih imao dar proroštva i razumio sve tajne i sve znanosti, i kad bih imao jaku vjeru da bih mogao premještati brda, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. I kad bih sav svoj imetak razdijelio siromasima i svoje tijelo predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvali se, ne uznosi se, ne teži za čašću, ne traži svoje, ne uznemiruje se, ne smišlja zla, ne veseli se nepravdi, a raduje se istini. Sve podnosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, a proroštva će prestati, jezici će umuknuti, znanja će nestati.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 20, 4-5
Dómine, praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite eius corónam de lápide pretióso. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in saéculum saéculi.
Ps 20, 4-5
Gospodine, pretekao si ga obilnim blagoslovima, na glavu si mu stavio krunu od dragog kamenja. U tebe je tražio život, i ti si mu dao dug život u vijeke vjekova.
Eccli 11, 13
Allelúia, allelúia.
Oculus Dei respéxit illum in bono, et eréxit eum ab humilitáte ipsíus, et exaltávit caput eius. Allelúia.
Sir 11, 13
Aleluja, aleluja.
Oko ga je Božje ljubazno pogledalo. Bog ga je podigao iz poniženja i uzvisio. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 22, 1-14
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum. In illo témpore: Loquebátur Iesus princípibus sacerdótum et pharisaéis in parábolis dicens: Símile factum est regnum caelórum hómini regi, qui fecit núptias fílio suo. Et misit servos suos vocáre invitátos ad núptias, et nolébant veníre. Iterum misit álios servos, dicens: Dícite invitátis: Ecce prándium meum parávi, tauri mei et altília occísa sunt, et ómnia paráta: veníte ad núptias. Illi autem neglexérunt: et abiérunt, álius in villam suam, álius vero ad negotiatiónem suam: réliqui vero tenuérunt servos eius, et contuméliis afféctos occidérunt. Rex autem cum audísset, irátus est: et, missis exercítibus suis, pérdidit homicídas illos et civitátem illórum succéndit. Tunc ait servis suis: Núptiae quidem parátae sunt, sed qui invitáti erant, non fué runt digni. Ite ergo ad éxitus viárum et quoscumque invenéritis vocáte ad núptias. Et egréssi servi eius in vias, congregavérunt omnes quos in­venérunt, malos et bonos: et implétae sunt núptiae discumbéntium. Intrávit autem rex ut vidéret discumbéntes, et vidit ibi hóminem non vestítum veste nuptiáli. Et ait illi: Amíce, quómodo huc intrásti non habens vestem nuptiálem? At ille obmútuit. Tunc dixit rex minístris: Ligátis mánibus et pédibus eius, míttite eum in ténebras exterióres: ibi erit fletus et stridor déntium. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.
Mt 22, 1-14
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme govoraše Isus svećeničkim prvacima i farizejima u poredbama: Nebesko je kraljevstvo slično vladaru koji priredi svadbu svojemu sinu, pa posla svoje sluge da pozovu uzvanike na svadbu. Ali uzvanici nisu htjeli doći. Tada posla druge sluge i reče im: Kažite uzvanicima: Pripravio sam gozbu, moji su junci i utovljenici zaklani, i sve je pri pravljeno; dođite na svadbu. Ali oni nisu marili za to, nego pođoše netko u svoje polje, netko u svoju trgovinu, a ostali uhvatiše njegove sluge pa ih pogrdiše i ubiše. Kad to ču vladar, rasrdi se. On pošalje svoju vojsku; te pogubi one ubojice, a grad njihov spali. Tada reče svojim slugama: Gozba je doista pripremljena; ali pozvani nisu bili dostojni. Pođite zato na raskršća putova i pozovite na svadbu koga god nađete. Njegove sluge izađoše na putove te dovedoše sve koje nađoše zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad uđe vladar da vidi goste, ugleda ondje jednoga koji nije bio obučen u svadbeno ruho. Vladar ga upita: Prijatelju, kako si amo ušao bez svadbenoga ruha? A on ušuti. Tada vladar zapovjedi slugama: Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba. Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 34, 13
Ego autem, dum mihi molésti essent, induébar cilício. Humiliábam in ieiúnio ánimam meam: et orátio mea in sinu meo convertétur.
Ps 34, 13
Kad su mi dosađivali, oblačio sam se u kostrijet, ponizivao sam u postu dušu i molitva se moja vraćala k srcu mojemu.

SecrétaPrikazna molitva
Laudis tibi, Dómine, hóstias immolámus in tuórum commemoratióne Sanctórum: quibus nos et praeséntibus éxui malis confídimus, et futúris.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posvećujemo ti, Gospodine, žrtve hvale na spomen tvojih svetih i uzdamo se da ćeš nas po njima izbaviti od sadašnjih i od budućih zala.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 68, 30-31
Ego sum pauper et dolens: salus tua, Deus, suscépit me. Laudábo nomen Dei cum cántico: et magnificábo eum in laude.
Ps 68, 30-31
Siromah sam i jadan. Tvoja me je pomoć, Bože, zaštitila. Slavit ću pjesmom ime Božje i veličat ću ga hvalospjevom.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Refécti cibo potúque caélesti, Deus noster, te súpplices exorámus: ut, in cuius haec commemoratióne percépimus, eius muniámur et précibus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Okrijepljeni nebeskim jelom i pićem ponizno te molimo, Bože naš, da budemo zaštićeni molitvama onoga na čiji smo to spomen primili.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.