ČETVRTAK, 18.X.2018.

sv. Luka, evanđelist

Blagdan II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. (Ps 138, 1-2) Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 138, 17) Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17, Ps 138, 1-2
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove. (Ps 138, 1-2) Gospodine, ti si me kušao i spoznao, tebi je poznat moj počinak i moje uskrsnuće.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 138, 17) Nadasve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Intervéniat pro nobis, quaésumus, Dómine, sanctus tuus Lucas Evangelísta: qui crucis mortificatiónem iúgiter in suo córpore, pro tui nóminis honóre, portávit.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Zagovarao nas, molimo, Gospodine, tvoj sveti evanđelist Luka, koji je mrtvljenje križa vazda nosio na svom tijelu na čast tvoga imena.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
II Cor 8, 16-24
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Grátias ago Deo, qui dedit eándem sollicitúdinem pro vobis in corde Titi, quóniam exhortatiónem quidem suscépit: sed cum sollicítior esset, sua voluntáte proféctus est ad vos. Mísimus étiam cum illo fratrem, cuius laus est in Evangélio per omnes ecclésias: non solum autem, sed et ordinátus est ab ecclésiis comes peregrinatiónis nostrae in hanc grátiam, quae ministrátur a nobis ad Dómini glóriam, et destinátam voluntátem nostram: devitántes hoc, ne quis nos vitúperet in hac plenitúdine, quae ministrátur a nobis. Providémus enim bona non solum coram Deo, sed étiam coram homínibus. Mísimus autem cum illis et fratrem nostrum, quem probávimus in multis saepe sollícitum esse: nunc autem multo sollicitiórem, confidéntia multa in vos, sive pro Tito, qui est sócius meus et in vos adiútor, sive fratres nostri, Apóstoli ecclesiárum, glória Christi. Ostensiónem ergo, quae est caritátis vestrae, et nostrae glóriae pro vobis, in illos osténdite in fáciem ecclesiárum.
2 Kor 8, 16-24
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Korinćanima. Braćo: Zahvaljujem Bogu koji je istu revnost za vas postavio u Titovo srce. Ja sam ga doista zamolio, ali jer je nastojao i sam, otputovao je svojevoljno k vama. Poslali smo s njim i brata, kojega radi evanđelja slave sve Crkve. Ali ne samo to, nego su Crkve izabrale da bude naš pratilac u ovom djelu ljubavi koje mi vršimo da slavimo Boga i posvjedočimo našu dobru volju. Tim i sebe zaštićujemo da nas ne bi tko kudio radi obilnih prinosa koje dijelimo. Brinemo se za dobro ne samo pred Gospodinom, nego i pred ljudima. S njim smo poslali i našega brata, čiju smo revnost iskusili u mnogim stvarima, a sada je on još revniji radi velikog pouzdanja koje goji prema vama; Ili radi Tita koji je moj drug. i pomoćnik među vama, ili radi braće koji su apostoli Crkava i slava Kristova. Pokažite pred Crkvom svoju ljubav radi koje se mi dičimo vama.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 18, 5 et 2
In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum. Caeli enárrant glóriam Dei: et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Ps 18, 5 et 2
Po svoj zemlji iziđe njihov glas, i do na kraj svijeta njihova nauka. Nebesa pripovijedaju slavu Božju i svod nebeski naviješta djelo njegovih ruku.
Io 15, 16
Allelúia, allelúia.
Ego vos elégi de mundo, ut eátis, et fructum afferátis, et fructus vester máneat. Allelúia.
Io 15, 16
Aleluja, aleluja.
Ja sam vas izabrao od svijeta da idete i plod donesete i plod vaš da ostane. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 10, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo Dóminum messis, ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sácculum, neque peram, neque calceaménta, et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertétur. In eádem autem domo manéte edéntes et bibéntes quae apud illos sunt: dignus est enim operárius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte quae apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.
Lk 10, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme odredi Gospodin i drugu sedamdeset i dvojicu i posla ih dva po dva pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je sam kanio doći. I govorio im je: Žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Idite: Evo, ja vas šaljem kao janjce među vukove. Ne nosite ni kese ni torbe ni obuće i nikoga ne pozdravljajte na putu. U kojugod kuću uđete, kažite najprije: Mir ovoj kući! I ako tko ondje bude dostojan mira, ostat će na njemu vaš mir, ako ne bude, vratit će se k vama. Ostanite u onoj kući, jedite i pijte što imaju jer radnik zaslužuje svoju plaću. Ne prelazite iz kuće u kuću. I u kojigod grad uđete i prime vas, jedite, što postave pred vas. I liječite bolesne koji su u njemu, i kažite im: Približilo vam se kraljevstvo Božje!

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 138, 17
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.
Ps 138, 17
Nada sve častim tvoje prijatelje, Bože, jer je velika uloga vlasti njihove.

SecrétaPrikazna molitva
Donis caeléstibus da nobis, quaésumus, Dómine, líbera tibi mente servíre: ut múnera quae deférimus, interveniénte beáto Evangelísta tuo Luca, et medélam nobis operéntur et glóriam.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ovim nebeskim darovima daj nam, Gospodine, da ti slobodnom dušom služimo, te nam prinosi, što ih prikazujemo, zagovorom blaženog Luke, tvoga evanđelista, isprose tvoju pomoć i slavu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de ApóstolisPredslovlje apostola
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre. Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor aetérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protection custódias: Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti praeésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia caeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno, i pravedno, pravo i spasonosno tebe, Gospodine, vječni Pastiru, smjerno moliti da stado svoje ne ostaviš, nego da ga po svojim blaženim apostolima neprestano štitiš i čuvaš, da njime ravnaju isti poglavari, koje si mu postavio na čelo kao pastire i namjesnike svoga djela. – I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mt 19, 28
Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, iudicántes duódecim tribus Israel.
Mt 19, 28
Vi koji ste pošli za mnom sjedit ćete na prijestoljima i suditi dvanaest plemena Izraelovih.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Praesta,quaésumus, omnípotens Deus: ut, quod de sancto altári tuo accépimus, précibus beáti Evangelístae tui Lucae, sanctíficet ánimas nostras, per quod tuti esse possímus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da molitve blaženoga tvoga evanđeliste Luke isprose posvećenje naših duša po svetinjama što ih primismo sa tvoga svetog oltara da tako uzmognemo biti sigurni.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.