NEDJELJA, 18.XI.2018.

26. nedjelja po Duhovima

Nedjelja II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ierem 29, 11-12.14, Ps 84, 2
(Ierem 29, 11-12.14) Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. (Ps 84, 2). Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ierem 29, 11-12.14) Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.
Jer 29, 11-12.14, Ps 84, 2
(Jer 29, 11-12.14) Govori Gospodin: Ja mislim misli mira a ne ugnjetavanja. Zazvat ćete me i ja ću vas uslišiti i izbavit ću vas robove iz svih krajeva. (Ps 84, 2) Blagoslovio si, Gospodine, svoju zemlju, na dobro si okrenuo Jakovljevu sudbinu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Jer 29, 11-12.14) Govori Gospodin: Ja mislim misli mira a ne ugnjetavanja. Zazvat ćete me i ja ću vas uslišiti i izbavit ću vas robove iz svih krajeva.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut, semper rationabília meditántes, quae tibi sunt plácita, et dictis exsequámur, et factis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da uvijek pravo mislimo i da ono što je tebi ugodno izvršimo riječima i djelima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
1 Thess 1, 2-10
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses. Fratres: Grátias ágimus Deo semper pro ómnibus vobis, memóriam vestri faciéntes in oratiónibus nostris sine intermissióne, mémores óperis fidei vestrae, et labóris, et caritátis, et sustinéntiae spei Dómini nostri Iesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum: sciéntes, fratres, dilécti a Deo, electiónem vestram: quia Evangélium nostrum non fuit ad vos in sermóne tantum, sed et in virtúte, et in Spíritu Sancto, et in plenitúdine multa, sicut scitis quales fuérimus in vobis propter vos. Et vos imitatóres nostri facti estis, et Dómini, excipiéntes verbum in tribulatióne multa, cum gáudio Spíritus Sancti: ita ut facti sitis forma ómnibus credéntibus in Macedónia et in Acháia. A vobis enim diffamátus est sermo Dómini, non solum in Macedónia et in Acháia, sed et in omni loco fides vestra, quae est ad Deum, profécta est, ita ut non sit nobis necésse quidquam loqui. Ipsi enim de nobis annúntiant qualem intróitum habuérimus ad vos: et quómodo convérsi estis ad Deum a simulácris, servíre Deo vivo et vero, et exspectáre Fílium eius de caelis (quem suscitávit ex mórtuis) Iesum, qui erípuit nos ab ira ventúra.
1 Sol 1, 2-10
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Solunjanima. Braćo: uvijek zahvaljujemo Bogu za sve vas, spominjući vas u svojim molitvama, sjećajući se bez prestanka vaše djelotvorne vjere, i truda i ljubavi i postojane nade u našega Gospodina Isusa Krista pred Bogom, našim Ocem, jer znamo, od Boga ljubljena braćo, da ste izabrani. Naše evanđelje nije došlo k vama samo po propovijedanju, nego po snazi odozgo, po djelovanju Duha Svetoga i po potpunom uvjerenju. Znate dobro kakvi smo bili među vama radi Vas. – Vi ste tako nasljedovali nas i Gospodina, pošto ste primili nauku u velikoj nevolji, s radošću Duha Svetoga, da ste postali uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji, nego se posvuda razglasila vaša vjera u Boga u tolikoj mjeri da ne treba da mi što govorimo. Drugi sami pričaju kakav smo doček imali kod vas i kako ste se od idola obratili k Bogu, da služite živome i pravome Bogu, i da s neba očekujete njegova Sina Isusa, kojega je uskrisio od mrtvih, i koji nas je izbavio od budućega gnjeva.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 43, 8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saécula.
Ps 43, 8-9
Spasio si nas, Gospodine, od naših protivnika i smeo si naše mrzitelje. U Bogu je naša slava u svako doba, i uvijek hvalimo ime tvoje.
Ps 129, 1-2
Allelúia, allelúia.
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
Ps 129, 1-2
Aleluja, aleluja.
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine. Gospodine, usliši moj glas. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 13, 31-35
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Dixit Iesus turbis parábolam hanc: Símile est regnum caelórum grano sinápis, quod accípiens homo seminávit in agro suo: quod minímum quidem est ómnibus semínibus: cum autem créverit, maius est ómnibus oléribus, et fit arbor, ita ut vólucres caeli véniant, et hábitent in ramis eius. Aliam parábolam locútus est eis: Símile est regnum caelórum ferménto, quod accéptum múlier abscóndit in farínae satis tribus, donec fermentátum est totum. Haec ómnia locútus est Iesus in parábolis ad turbas: et sine parábolis non loquebátur eis: ut implerétur quod dictum erat per Prophétam dicéntem: Apériam in parábolis os meum, eructábo abscóndita a constitutióne mundi.
Mt 13, 31-35
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme: Reče Isus narodu ovu usporedbu: Nebesko je kraljevstvo kao zrno gorušice koje čovjek uzme i posije na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemena, ali, kad uzraste, veće je od svega povrća te postane stablom tako da dolaze ptice nebeske i stanuju na njegovim granama. – I drugu usporedbu reče: Nebesko je kraljevstvo kao kvasac što ga žena uzme i pomiješa s tri mjere brašna, dok sve ne uskisne. Sve je ovo Isus govorio narodu u usporedbama, i bez usporedaba nije mu govorio, da se ispuni proročanstvo: Otvorit ću svoja usta u usporedbama i objavit ću što je bilo sakriveno od postanka svijeta.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 129, 1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine.
Ps 129, 1-2
Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine. Gospodine, usliši moj glas. Iz dubine vapijem k tebi, Gospodine.

SecrétaPrikazna molitva
Haec nos oblátio, Deus, mundet, quaésumus, et rénovet, gubérnet et prótegat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ovaj prinos, molimo, Gospodine, neka nas očisti, obnovi, vodi i štiti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de sanctíssima TrinitátePredslovlje Presvetog Trojstva
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verse sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. – Ti si s jedinorođenim Sinom tvojim i s Duhom Svetim jedan Bog, jedan Gospodin, ne u jedinstvu jedne osobe, već u Trojstvu jedine biti. Što naime po tvojoj objavi vjerujemo o tvojoj slavi, to isto bez razlike i razlučivanja vjerujemo i o tvome Sinu i o Duhu Svetome. Tako se u ispovijedanju istinitog i vjekovječnog božanstva klanjamo i vlastitosti osoba i jedinstvu biti i jednakosti veličanstva. – Koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini koji ne prestaju svaki dan klicati govoreći složnim glasom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Mc 11, 24
Amen dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et fiet vobis.
Mk 11, 24
Zaista vam kažem: Što god moleći zaištete, vjerujte da ćete dobiti, i bit će vam.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Caeléstibus, Dómine, pasti delíciis: quaésumus; ut semper éadem, per quae veráciter vívimus, appetámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Nebeskom gozbom nasićeni, molimo, Gospodine, da uvijek želimo ono što nam daje pravi život.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.