SUBOTA, 19.V.2018.

Bdijenje uoči Duhova

Bdijenje I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ezech 36, 23, 24 et 25-26, Ps 33, 2
(Ezech 36, 23, 24 et 25-26) Cum sanctificátus fúero in vobis, congregábo vos de univérsis terris: et effúndam super vos aquam mundam, et mundabímini ab ómnibus inquinaméntis vestris: et dabo vobis spíritum novum, allelúia, allelúia.
(Ps 33, 2) Benedícam Dóminum in omni témpore: simper laus eius in ore meo.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ezech 36, 23, 24 et 25-26) Cum sanctificátus fúero in vobis, congregábo vos de univérsis terris: et effúndam super vos aquam mundam, et mundabímini ab ómnibus inquinaméntis vestris: et dabo vobis spíritum novum, allelúia, allelúia.
Ez 36, 23, 24 i 25-26, Ps 33, 2
(Ez 36, 23, 24 et 25-26) Kada me budete častili, skupit ću vas iz svih zemalja i izlit ću na vas čistu vodu i očistit ćete se od svih svojih zloća. I dat ću vam duh novi, aleluja, aleluja.
(Ps 33, 2). Blagoslivljam Gospodina u svako vrijeme. Uvijek je njegova hvala u mojim ustima.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ez 36, 23, 24 et 25-26) Kada me budete častili, skupit ću vas iz svih zemalja i izlit ću na vas čistu vodu i očistit ćete se od svih svojih zloća. I dat ću vam duh novi, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta, quaésumus, omnípotens Deus: ut claritátis tuae super nos splendor effúlgeat; et lux tuae lucis corda eórum, qui per grátiam tuam renáti sunt, Sancti Spíritus illustratióne confírmet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj, molimo, svemogući Bože, da nad nama zasja sjaj tvoje jasnoće i da svjetlo tvoje svjetlosti rasvjetljenjem Duha Svetoga učvrsti srca onih koji su tvojom milošću preporođeni.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 19, 1-8
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Factum est, cum Apóllo esset Corínthi, ut Paulus peragrátis superióribus pártibus veníret Ephesum, et inveníret quosdam discípulos: dixítque ad eos: Si Spíritum Sanctum accepístis credéntes? At illi dixérunt ad eum: Sed neque si Spíritus Sanctus est, audívimus. Ille vero ait: In quo ergo baptizáti estis? Qui dixérunt: In Ioánnis baptísmate. Dixit autem Paulus: Ioánnes baptizávit baptísmo paeniténtiae pópulum, dicens: In eum, qui ventúrus esset post ipsum, ut créderent, hoc est, in Iesum. His audítis, baptizáti sunt in nómine Dómini Iesu. Et cum imposuísset illis manus Paulus, venit Spíritus Sanctus super eos, et loquebántur linguis, et prophetábant. Erant autem omnes viri fere duódecim. Introgréssus autem synagógam, cum fidúcia loquebátur per tres menses, dísputans et suádens de regno Dei.
Dj 19, 1-9
Čitanje Djela apostolskih. U one dane, dok je Apolon bio u Korintu, Pavao je obišao gornje krajeve i dođe u Efez gdje nađe neke učenike i upita ih: Kada ste postali vjernici? Jeste li primili Duha Svetoga? Ali mu oni odgovore: Nismo ni čuli da postoji Duh Sveti. On ih upita: Kakav ste dakle krst primili? Odgovore: Ivanov krst. Pavao na to reče: Ivan je dijelio krst pokore govoreći narodu, neka vjeruje u onoga koji dolazi za njim, to jest u Isusa. Kad su to čuli, bili su kršteni u ime Gospodina Isusa. I kad je Pavao na njih položio ruke, siđe na njih Duh Sveti i govorili su jezike i proricali. Bilo je svih oko dvanaest ljudi. A kad je ušao u zbornicu, tri je mjeseca slobodno govorio, učio i uvjeravao o Božjem kraljevstvu.

Allelúia + TractusAleluja + Zavlaka
Ps 106, 1
Allelúia.
Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in saéculum misericórdia eius.
Ps 106, 1
Aleluja.
slavite Gospodina jer je dobar, jer je do vijeka milosrđe njegovo.
Ps 116, 1-2
Laudáte Dóminum, omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in aetérnum.
Ps 116, 1-2
Hvalite Gospodina, sva plemena! Hvalite ga svi narodi. Jer je silno nad nama milosrđe njegovo, i istina Gospodnja ostaje dovijeka.

EvangéliumEvanđelje
Io 14, 15-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Si dilígitis me, mandáta mea serváte. Et ego rogábo Patrem, et álium Paráclitum dabit vobis, ut máneat vobíscum in aetérnum, Spíritum veritátis, quem mundus non potest accípere, quia non videt eum, nec scit eum. Vos autem cognoscétis eum: quia apud vos manébit, et in vobis erit. Non relínquam vos órphanos: véniam ad vos. Adhuc módicum: et mundus me iam non videt. Vos autem vidétis me, quia ego vivo, et vos vivétis. In illo die vos cognoscétis quia ego sum in Patre meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui habet mandáta mea, et servat ea: ille est, qui díligit me. Qui autem díligit me, diligétur a Patre meo: et ego díligam eum, et manifestábo ei meípsum.
Iv 14, 15-21
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, držite moje zapovijedi. A ja ću moliti Oca koji će vam dati drugoga Utješitelja da ostane s vama zauvijek, Duha istine koga svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga pozna. Ali vi ćete ga poznati jer će kod vas ostati i bit će u vama. Neću vas ostaviti sirotama! Doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti. Ali vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. Onog ćete dana upoznati da sam ja u svom Ocu, a vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i drži ih, taj je koji me ljubi. A tko mene ljubi, bit će ljubljen od moga Oca. Ja ću ga ljubiti i njemu ću se objaviti.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 103, 30-31
Emítte Spíritum tuum, et creabúntur, et renovábis fáciem terrae: sit glória Dómini in saécula, allelúia.
Ps 103, 30-31
Pošalji Duha svojega i postat će novi svijet i obnovit ćeš lice zemlje. Neka je dovijeka slava Gospodnja, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Múnera, quaésumus, Dómine, obláta sanctífica: et corda nostra Sancti Spíritus illustratióne emúnda.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Posveti, molimo, Gospodine, prinesene darove a naša srca očisti svjetlošću Duha Svetoga.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Spíritu SanctoPredslovlje Duha Svetoga
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes caelos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On uziđe nad sva nebesa, sjede uz tvoju desnu, te obećanog Duha Svetoga na današnji dan izli na posinjenu djecu. – Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave govoreći bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 7, 37-39
Ultimo festivitátis die dicébat Iesus: Qui in me credit, flúmina de ventre eius fluent aquae vivae: hoc autem dixit de Spíritu, quem acceptúri erant credéntes in eum, allelúia, allelúia.
Iv 7, 37-39
U posljednji veliki dan blagdana govorio je Isus: Tko vjeruje u me, u njemu će proteći potoci žive vode. A ovo reče za Duha kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra mundet infúsio: et sui roris íntima aspersióne fecúndet.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Srca naša, Gospodine, očistio dolazak Duha Svetoga i oplodio ih svojom nutarnjom rosom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.