UTORAK, 20.II.2018.

Utorak u 1. tjednu korizme

Feria III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 89, 1 et 2, Ps 89, 2
(Ps 89, 1 et 2) Dómine, refúgium factus es nobis a generatióne et progénie: a saéculo, et in saéculum tu es. (Ps 89, 2) Priúsquam montes fíerent, aut formarétur terra, et orbis: a saéculo, et usque in saéculum tu es, Deus.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 89, 1 et 2) Dómine, refúgium factus es nobis a generatióne et progénie: a saéculo, et in saéculum tu es.
Ps 89, 1 i 2, Ps 89, 2
(Ps 89, 1 i 2) Gospodine, ti si naše utočište od koljena do koljena, ti si od vijeka do vijeka. (Ps 89, 2) Prije nego postadoše gore i nastade zemlja i svijet, od vijeka do vijeka ti jesi, Bože.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 89, 1 i 2) Gospodine, ti si naše utočište od koljena do koljena, ti si od vijeka do vijeka.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Réspice, Dómine, famíliam tuam: et praesta; ut apud te mens nostra tuo desidério fúlgeat, quae se carnis maceratióne castígat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Pogledaj, Gospodine, svoju obitelj, i podaj, da naš duh koji se obuzdava mrtvljenjem tijela pred tobom blista težnjom za tobom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Isai 55, 6-11
Léctio Isaíae Prophétae. In diébus illis: Locútus est Isaías prophéta, dicens: Quaérite Dóminum, dum inveníri potest: invocáte eum, dum prope est. Derelínquat ímpius viam suam, et vir iníquus cogitatiónes suas, et revertátur ad Dóminum: et miserébitur eius, et ad Deum nostrum: quóniam multus est ad ignoscéndum. Non enim cogitatiónes meae, cogitatiónes vestrae: neque viae vestrae, viae meae, dicit Dóminus. Quia sicut exaltántur caeli a terra, sic exaltátae sunt vise meae a viis vestris, et cogitatiónes meae a cogitatiónibus vestris. Et quómodo descéndit imber et nix de caelo, et illuc ultra non revértitur, sed inébriat terram, et infúndit eam, et germináre eam facit, et dat semen serénti, et panem comedénti: sic erit verbum meum, quod egrediétur de ore meo: non revertétur ad me vácuum, sed fáciet quaecúmque vólui, et prosperábitur in his, ad quae misi illud: ait Dóminus omnípotens.
Iz 55, 6-11
Čitanje Izaije proroka. U one dane progovori prorok Izaija: Tražite Gospodina dok se može naći, zazivajte ga dok je blizu. Neka bezbožnik napusti svoj put i koji čini nepravdu svoje misli i obrati se Gospodinu, koji će mu se smilovati, i k našem Bogu, koji sve oprašta. Moje misli nisu vaše misli, niti su vaši putovi moji putovi, kaže Gospodin. Nego, koliko je nebo udaljeno od zemlje, toliko su moji putovi daleko od vaših putova i moje misli od vaših misli. I kao što kiša i snijeg pada s neba, te se tamo više ne vraća nego zalijeva zemlju i natapa je i čini da klija i daje sjeme sijaču, a ljudima kruh. Tako će biti i s mojom riječi, što ću je ja izgovoriti; neće se vratiti k meni prazna, nego će postići sve što hoću i sretno izvršiti za što je pošaljem, govori Gospodin svemogući.

GraduáleGradual
Ps 140, 2
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo, Dómine. Elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.
Ps 140, 2
Neka se vine, Gospodine, molitva moja k tebi kao tamjan. Dizanje ruku mojih kao večernja žrtva.

EvangéliumEvanđelje
Mt 21, 10-17
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Cum intrásset Iesus Ierosólymam, commóta est univérsa cívitas, dicens: Quis est hic? Pópuli autem dicébant: Hic est Iesus Prophéta a Názareth Galilaéae. Et intrávit Iesus in templum Dei, et eiciébat omnes vendéntes et eméntes in templo; et mensas nummulariórum, et cáthedras vendéntium colúmbas evértit: et dicit eis: Scriptum est: Domus mea domus oratiónis vocábitur: vos autem fecístis illam spelúncam latrónum. Et accessérunt ad eum caeci et claudi in templo: et sanávit eos. Vidéntes autem príncipes sacerdótum et scribae mirabília, quae fecit, et púeros clamántes in templo, et dicéntes: Hosánna fílio David: indignáti sunt, et dixérunt ei: Audis quid isti dicunt? Iesus autem dixit eis: Utique. Numquam legístis: Quia ex ore infántium et lacténtium perfecísti laudem? Et relíctis illis, ábiit foras extra civitátem in Bethániam: ibíque mansit.
Mt 21, 10-17
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme kad uđe Isus u Jeruzalem, uskomeša se čitav grad te stane pitati: Tko je ovaj? A svijet im odgovori: Ovo je prorok Isus iz Nazareta u Galileji. I Isus uđe u Božji hram, istjera sve one koji su u hramu kupovali i prodavali, i isprevrta stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima golubova i reče im: Pisano je: Moj dom je dom molitve, a vi ste ga pretvorili u razbojničku spilju. Tada mu se u hramu približe slijepi i hromi a on ih ozdravi. A svećenički poglavari i književnici videći čudesa, što ih je učinio i djecu, što u hramu kliču: Hosana, Sinu Davidovu! rasrdiše se i rekoše mu: Čuješ li što ovi govore? Isus im odvrati: Čujem! Zar niste čitali: Iz usta djece i dojenčadi pribavljaš sebi hvalu? Tada ih ostavi, krene iz grada u Betaniju i tu prenoći.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 30, 15-16
In te sperávi, Dómine; dixi: Tu es Deus meus, in mánibus tuis témpora mea.
Ps 30, 15-16
Ja se uzdam u tebe, Gospodine! Govorim: Ti si Bog moj, u tvojim je rukama sudbina moja.

SecrétaPrikazna molitva
Oblátis, quaésumus, Dómine, placáre munéribus: et a cunctis nos defénde perículis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Ublaži se, molimo, Gospodine, prikaznim darovima i brani nas od svih pogibelji.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 4, 2
Cum invocárem te, exaudísti me, Deus iustítiae meae: in tribulatióne dilatásti me: miserére mihi, Dómine, et exáudi oratiónem meam.
Ps 4, 2
Kad sam te zazvao, uslišio si me, Bože pravde moje. U tjeskobi si me pomogao. Smiluj mi se, Gospodine, i usliši molitvu moju.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Quaésumus, omnípotens Deus: ut illíus salutáris capiámus efféctum, cuius per haec mystéria pignus accépimus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Molimo, svemogući Bože, da zadobijemo učinak onog spasenja kojega smo zalog primili po ovim tajnama.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Ascéndant ad te, Dómine, preces nostrae: et ab Ecclésia tua cunctam repélle nequítiam.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Vinule se k tebi, Gospodine, naše molitve, da od svoje Crkve odagnaš svaku zloću.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.