UTORAK, 20.III.2018.

Utorak u 1. tjednu Muke

Feria III. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 26, 14, Ps 26, 1
(Ps 26, 14) Exspécta Dóminum, viríliter age: et confortétur cor tuum, et sústine Dóminum. (Ps 26, 1) Dóminus illuminátio mea, et salus mea: quem timébo? (Ps 26, 14) Exspécta Dóminum, viríliter age: et confortétur cor tuum, et sústine Dóminum. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Ps 26, 14, Ps 26, 1
(Ps 26, 14) Čekaj Gospodina, budi hrabar, neka bude jako srce tvoje, i očekuj Gospodina. (Ps 26, 1) Gospodin je svjetlo i spas, koga da se bojim? (Ps 26, 14) Exspécta Dóminum, viríliter age: et confortétur cor tuum, et sústine Dóminum. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Nostra tibi, Dómine, quaésumus, sint accépta ieúinia: quae nos et expiándo grátia tua dignos effíciant; et ad remédia perdúcant aetérna.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Neka ti budu, molimo, Gospodine, prijatni naši postovi, da nas svojim djelovanjem učine dostojnima tvoje milosti i dovedu k izvorima vječnog spasenja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Dan 14, 27 et 28-42
Léctio Danielis Prophétae. In diébus illis: Congregáti sunt Babylónii ad regem, et dixérunt ei: Trade nobis Daniélem, qui Bel destrúxit, et dracónem interfécit, alióquin interficiémus te et domum tuam. Vidit ergo rex, quod irrúerent in eum veheménter: et necessitáte compúlsus trádidit eis Daniélem. Qui misérunt eum in lacum leónum, et erat ibi diébus sex. Porro in lacu erant leónes septem, et dabántur eis duo córpora cotídie, et duae oves: et tunc non data sunt eis, ut devorárent Daniélem. Erat autem Hábacuc prophéta in Iudaéa, et ipse cóxerat pulméntum, et intríverat panes in alvéolo: et ibat in campum, ut ferret messóribus. Dixítque Angelus Dómini ad Hábacuc: Fer prándium, quod habes, in Babylónem Daniéli, qui est in lacu leónum. Et dixit Hábacuc: Dómine, Babylónem non vidi, et lacum néscio. Et apprehéndit eum Angelus Dómini in vértice eius, et portávit eum capíllo cápitis sui, posuítque eum in Babylóne supra lacum in ímpetu spíritus sui. Et clamávit Hábacuc, dicens: Dániel, serve Dei, tolle prándium, quod misit tibi Deus. Et ait Dániel: Recordátus es mei, Deus, et non dereliquísti diligéntes te. Surgénsque Daniel comédit. Porro Angelus Dómini restítuit Hábacuc conféstim in loco suo. Venit ergo rex die séptimo, ut lugéret Daniélem: et venit ad lacum, et introspéxit, et ecce Dániel sedens in médio leónum. Et exclamávit voce magna rex, dicens: Magnus es, Dómine Deus Daniélis. Et extráxit eum de lacu leónum. Porro illos, qui perditiónis eius causa fúerant, intromísit in lacum, et devoráti sunt in moménto coram eo. Tunc rex ait: Páveant omnes habitántes in univérsa terra Deum Daniélis: quia ipse est salvátor, fáciens signa et mirabília in terra: qui liberávit Daniélem de lacu leónum.
Dn 14, 27 i 28-42
Čitanje Danijela proroka. U one dane skupe se Babilonci kod kralja i rekoše: Predaj nam Danijela, koji je satro Bala i pogubio zmaja, jer ćemo inače ubiti tebe i tvoj dom. Kralj je uvidio da su ga teško pritisnuli i primoran preda im Danijela. Ovi ga bace u lavlju jamu i za šest dana nisu ga ni vidjeli. A bilo je u jami sedam lavova kojima su bacali svaki dan dvije strvine i dvije ovce. Ali šest dana im nisu bacili ništa, da što prije prožderu Danijela. U Judeji bio je prorok Habakuk. On je skuhao jelo i išao na polje da ponese žeteocima. Gospodnji anđeo reče Habakuku: Objed što imaš odnesi u Babilon k Danijelu, koji je u lavljoj jami. Habakuk odgovori: »ospodine, nisam nikada vidio Babilona i ne znam gdje je jama. Gospodnji anđeo uhvati ga tada za kosu na vrh glave i jakošću svoga duha prenese ga za čas i postavi u Babilonu nad jamu. I Habakuk poviče: Božji slugo Danijele, uzmi objed što ti Bog šalje. Danijel nato reče: Spomenuo si se, Bože, mene i ne zapuštaš nikoga koji te ljubi! Danijel pojede, a Gospodnji anđeo odmah prenese Habakuka na njegovo mjesto. Sedmi dan dođe kralj da plače za Danijelom. I stade nad jamu i pogleda i vidi Danijela gdje sjedi pa poviče: Velik si Gospodine Bože Danijelov! I izvadi Danijela iz lavlje jame, a one koji su tražili njegovu propast baci u jamu, i za čas su ih na njegov pogled proždrli lavovi. Tada kralj reče: Neka se svi stanovnici zemlje boje Danijelova Boga, jer je on Spasitelj, koji čini znakove i čudesa na zemlji i izbavi Danijela iz lavlje jame!

GraduáleGradual
Ps 42, 1 et 3
Discérne causam meam, Dómine: ab hómine iníquo, et dolóso éripe me. Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum.
Ps 42, 1 i 3
Sudi mi, Bože, i vodi moju parnicu protiv bezbožna svijeta. Oslobodi me od zlobnog nepravednog čovjeka. Pošalji svoje svjetlo i svoju istinu, da me vode na tvoju svetu goru.

EvangéliumEvanđelje
Io 7, 32-39
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Ambulábat Iesus in Galilaéam, non enim volébat in Iudaéam ambuláre, quia quaerébant eum Iudaéi interfícere. Erat autem in próximo dies festus Iudaeórum, Scenopégia. Dixérunt autem ad eum fratres eius: Transi hinc, et vade in Iudaéam, ut et discípuli tui vídeant ópera tua, quae facis. Nemo quippe in occúlto quid facit, et quaerit ipse in palam esse: si haec facis, manifésta teípsum mundo. Neque enim fratres eius credébant in eum. Dicit ergo eis Iesus: Tempus meum nondum advénit: tempus autem vestrum semper est parátum. Non potest mundus odísse vos: me autem odit: quia ego testimónium perhíbeo de illo, quod ópera eius mala sunt. Vos ascéndite ad diem festum hunc, ego autem non ascéndo ad diem festum istum: quia meum tempus nondum implétum est. Haec cum dixísset, ipse mansit in Galilaéa. Ut autem ascendérunt fratres eius, tunc et ipse ascéndit ad diem festum non maniféste, sed quasi in occúlto. Iudaéi ergo quaerébant eum in die festo, et dicébant: Ubi est ille? Et murmur multum erat in turba de eo. Quidam enim dicébant: Quia bonus est. Alii autem dicébant: Non, sed sedúcit turbas. Nemo tamen palam loquebátur de illo, propter metum Iudaeórum.
Iv 7, 32-39
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme obilazio je Isus Galileju, a po Judeji nije htio ići, jer su Židovi tražili da ga ubiju. Bio je skoro židovski blagdan Sjenica, i braća mu kažu: Pođi odavde, idi u Judeju, da i tvoji učenici vide tvoja djela što ih činiš, jer nitko ne djeluje potajno, nego traži da ga upoznaju i drugi. Ako već činiš velika djela, pokaži se svijetu! Ni njegova najbliža rodbina nije vjerovala u njega. A Isus im reče: Još nije došlo moje vrijeme, a vaše vrijeme je uvijek pripravno. Svijet ne može mrziti vas, a mene mrzi, jer tvrdim da su njegova djela zla. Pođite vi na blagdan, a ja ne idem, jer još nije došlo moje vrijeme. Tako on ostane u Galileji. A kad su rođaci pošli na blagdan, pođe i on ne javno, nego potajno. Židovi su ga tražili za vrijeme blagdana i pitali: Pa gdje je on? I u narodu se mnogo govorilo o njemu. Jedni su tvrdili da je dobar, drugi da nije, nego da zavodi narod. Ali nitko nije javno govorio o njemu od straha pred Židovima.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 9, 11-12 et 13
Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quaeréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum.
Ps 9, 11-12 i 13
Nek se ufaju u tebe svi koji poznaju ime tvoje, Gospodine, jer ne ostavljaš one koji te traže. Pjevajte Gospodinu na Sionu, jer nije zaboravio vapaj siromaha.

SecrétaPrikazna molitva
Hóstias tibi, Dómine, deférimus immolándas: quae temporálem consolatiónem signíficent; ut promíssa non desperémus aetérna.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Prinosimo ti, Gospodine, darove za žrtvovanje, što označuju vremenitu utjehu, da se sigurnije uzdamo u vječna obećanja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 24, 22
Rédime me, Deus Israel, ex ómnibus angústiis meis.
Ps 24, 22
Izbavi me, Bože Izraelov, od svih nevolja mojih.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Da, quaésumus, omnípotens Deus: ut, quae divína sunt, iúgiter exsequéntes, donis mereámur caeléstibus propinquáre.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, svemogući Bože, da neprekidno obavljajući ono što je božansko zavrijedimo približiti se nebeskim darovima.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Da nobis, quaésumus, Dómine: perseverántem in tua voluntáte famulátum; ut in diébus nostris, et mérito et número, pópulus tibi sérviens augeátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Daj nam, molimo, Gospodine, ustrajnost u tebi ugodnoj službi da se u našim danima umnoži zaslugama i brojem narod koji tebi služi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.