SRIJEDA, 20.VI.2018.

Feria (u tjednu 4. nedjelje po Duhovima)

Feria IV. razreda

spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 26, 1 et 2, Ps 26, 3
(Ps 26, 1 et 2) Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo? Dóminus defénsor vitae meae, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt. (Ps 26, 3) Si consístant advérsum me castra: non timébit cor meum.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 26, 1 et 2) Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo? Dóminus defénsor vitae meae, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt.
Ps 26, 1 i 2, Ps 26, 3
(Ps 26, 1 i 2) Gospodin mi je svjetlo i spas, koga da se bojim? Gospodin je branilac moga života, pred kim da strepim? Dušmani koji me muče smalaksali su i klonuli. (Ps 26, 3) Da se protiv mene i vojska utabori, neće se bojati moje srce.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 26, 1 i 2) Gospodin mi je svjetlo i spas, koga da se bojim? Gospodin je branilac moga života, pred kim da strepim? Dušmani koji me muče smalaksali su i klonuli.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Da nobis, quaésumus, Dómine: ut et mundi cursus pacífice nobis tuo órdine dirigátur ; et Ecclésia tua tranquílla devotióne laetétur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj nam, molimo, Gospodine, i da se, prema tvojoj naredbi tok svijeta upravlja za naš mir i da tvoja Crkva uživa u nesmetanoj svetoj službi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik
Orémus.
Gregem tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátum Silvérium, Mártyrem tuum atque Summum Pontíficem perpétua protectióne custódi; quem totíus Ecclésiae praestitísti esse pastórem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik
Pomolimo se.
Vječni Pastiru, milosno pazi svoje stado i čuvaj vječnom zaštitom po zagovoru blaženoga Silverija, tvoga mučenika i pape koga si postavio za pastira čitave Crkve.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Rom 8, 18-23
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Romános. Fratres: Exístimo quod non sunt condígnae passiónes huius témporis ad futúram glóriam, quae revelábitur in nobis. Nam exspectátio creatúrae, revelatiónem filiórum Dei exspéctat. Vanitáti enim creatúra subiécta est non volens, sed propter eum, qui subiécit eam in spe: quia et ipsa creatúra liberábitur a servitúte corruptiónis, in libertátem glóriae filiórum Dei. Scimus enim quod omnis creatúra ingemíscit, et párturit usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primítias spíritus habéntes: et ipsi intra nos gémimus adoptiónem filiórum Dei exspectántes, redemptiónem córporis nostri: in Christo Iesu Dómino nostro.
Rim 8, 18-23
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Rimljanima. Braćo, držim da se patnje sadašnjega vremena ne mogu usporediti s budućom slavom koja će se objaviti u nama. I stvorovi željno očekuju objavljenje sinova Božjih. Stvorovi su podvrgnuti ispraznosti, ne po svojoj volji, nego po volji onoga koji ih je podvrgao, ali u nadi da će biti oslobođen od raspadljivosti, da postignu slavnu slobodu djece Božje. Znamo da svi stvorovi uzdišu i da se nalaze u porođajnim bolovima sve dosada. Ali ne samo oni nego i mi koji imamo prvine Duha, i mi uzdišemo u sebi i očekujemo Božje posinaštvo, otkupljenje našega tijela u Gospodinu našem Isusu Kristu.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 78, 9 et 10
Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.
Ps 78, 9 i 10
Budi milostiv, Gospodine, grijesima našim. Zašto da govore narodi: Gdje je Bog njihov? Pomozi nam, Bože spasitelju naš, i radi slave imena svoga izbavi nas, Gospodine.
Ps 9, 5 et 10
Allelúia, allelúia.
Deus, qui sedes super thronum, et iúdicas aequitátem: esto refúgium páuperum in tribulatióne. Allelúia.
Ps 9, 5 i 10
Aleluja, aleluja.
Bože, koji sjediš na prijestolju i sudiš pravo, budi utočište siromahu u nevolji. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Luc 5, 1-11
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Cum turbae irrúerent in Iesum, ut audírent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genésareth. Et vidit duas naves stantes secus stagnum: piscatóres autem descénderant, et lavábant rétia. Ascéndens autem in unam navim, quae erat Simónis, rogávit eum a terra redúcere pusíllum. Et sedens docébat de navícula turbas. Ut cessávit autem loqui, dixit ad Simónem: Duc in altum, et laxáte rétia vestra in captúram. Et respóndens Simon, dixit illi: Praecéptor, per totam noctem laborántes, nihil cépimus: in verbo autem tuo laxábo rete. Et cum hoc fecíssent, conclusérunt píscium multitúdinem copiósam: rumpebátur autem rete eórum. Et annuérunt sóciis, qui erant in ália navi, ut venírent, et adiuvárent eos. Et venérunt, et implevérunt ambas navículas, ita ut pene mergeréntur. Quod cum vidéret Simon Petrus, prócidit ad génua Iesu, dicens: Exi a me, quia homo peccátor sum, Dómine. Stupor enim circumdéderat eum, et omnes, qui cum illo erant, in captúra píscium, quam céperant: simíliter autem Iacóbum et Ioánnem, fílios Zebedaéi, qui erant sócii Simónis. Et ait ad Simónem Iesus: Noli timére: ex hoc iam hómines eris cápiens. Et subdúctis ad terram návibus, relíctis ómnibus, secúti sunt eum.
Lk 5, 1-11
Slijedi sveto Evanđelje po Luki. U ono vrijeme, kad je narod hrlio k Isusu, da čuje Božju riječ, on je stajao na obali Genezaretskoga jezera. I ugleda uz obalu dvije lađe, iz kojih su ribari bili izašli te su prali mreže. On uđe u jednu od tih lađa, koja je bila Šimunova, pa ga zamoli da malo otisne od kraja. Tada sjede i poče iz lađe učiti narod. – Kad je prestao govoriti, reče Petru: Povezi na pučinu i bacite mreže za ulov! Odgovori mu Šimun: Učitelju, mučili smo se svu noć i ništa nismo ulovili. Ali, na tvoju riječ bacit ću mrežu. Učine tako i zapašu mnogo riba, da im je mreža pucala. I pozovu ribare iz druge lađe da dođu i da im pomognu. I dođu, i napune se obje lađe, tako da su gotovo tonule. Kad to vidje Šimun Petar, padne na koljena pred Isusa i reče: Idi od mene, Gospodine, jer ja sam grješan čovjek! Strah je bio obuzeo njega i sve njegove drugove zbog riba koje su ulovili. Isto tako i Zebedejeve sinove, Jakova i Ivana, koji su bili Šimunovi drugovi. Tad Isus reče Šimunu: Nemoj se bojati, odsad ćeš loviti ljude! Oni izvuku lađe na kraj, ostave sve i pođu za njim.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 12, 4-5
Illúmina óculos meos, ne umquam obdórmiam in morte: ne quando dicat inimícus meus: Praeválui advérsus eum.
Ps 12, 4-5
Prosvijetli oči moje da nikad ne zaspim na smrt, da ne kaže neprijatelj moj: Nadvladao sam ga.

SecrétaPrikazna molitva
Oblatiónibus nostris, quaésumus, Dómine, placáre suscéptis: et ad te nostras étiam rebélles compélle propítius voluntátes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi naše prinose, molimo, Gospodine, kao pomirbeni dar pa i naše buntovne volje usmjeri k sebi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik
Oblátis munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik
Po prikaznim darovima, molimo, Gospodine, dobrostivo rasvijetli svoju Crkvu da i stado tvoje sve više i više napreduje i da ti ugode pastiri koje si postavio.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 17, 3
Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus: Deus meus, adiútor meus.
Ps 17, 3
Gospodin je stijena moja, tvrđava moja, osloboditelj moj, Bog moj, pomagač moj.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Mystéria nos, Dómine, quaésumus, sumpta puríficent: et suo múnere tueántur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primljena otajstva, molimo, Gospodine, neka nas očiste i svojom snagom neka nas štite.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik
Orémus.
Refectióne sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut, poténti moderatióne dirécta, et incrémenta libertátis accípiat et in religiónis integritáte persístat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Silverije, papa, mučenik
Pomolimo se.
Vladaj, molimo, Gospodine, svojom Crkvom koja je nahranjena, na svetoj gozbi, da po tvome snažnom ravnanju zadobije porast slobode i ustraje u savršenom bogoštovlju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.