ČETVRTAK, 20.IX.2018.

Feria (u tjednu 17. nedjelje po Duhovima)

Feria IV. razreda

spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 118, 137 et 124, Ps 118, 1
(Ps 118, 137 et 124) Iustus es, Dómine, et rectum iudícium tuum: fac cum servo tuo secúndum misericórdiam tuam. (Ps 118, 1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 118, 137 et 124) Iustus es, Dómine, et rectum iudícium tuum: fac cum servo tuo secúndum misericórdiam tuam.
Ps 118, 137 i 124, Ps 118, 1
(Ps 118, 137 i 124) Pravedan si. Gospodine, i pravedne su tvoje odluke! Učini svojemu slugi po milosrđu svojemu. (Ps 118, 1) Blago onima koji idu neokaljanim putem, koji žive po zakonu Gospodnjemu.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 118, 137 i 124) Pravedan si. Gospodine, i pravedne su tvoje odluke! Učini svojemu slugi po milosrđu svojemu.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Da, quaésumus, Dómine, pópulo tuo diabólica vitáre contágia: et te solum Deum pura mente sectári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Daj, molimo, Gospodine, puku svojemu da izbjegne pogubnom utjecaju đavla i da čiste duše teži k tebi, jedinomu Bogu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici
Orémus.
Deus, qui nos concédis sanctórum Mártyrum tuórum Eustáchii et Sociórum eius natalícia cólere: da nobis in aetérna beatitúdine de eórum societáte gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici
Pomolimo se.
Bože koji dopuštaš da slavimo rođendan tvojih svetih mučenika Eustahija i njegovih drugova, daj nam da se njihovu društvu radujemo u vječnom blaženstvu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ephes 4, 1-6
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios. Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Dómino, ut digne ambulétis vocatióne, qua vocáti estis, cum omni humilitáte, et mansuetúdine, cum patiéntia, supportántes ínvicem in caritáte, sollíciti serváre unitátem spíritus in vínculo pacis. Unum corpus, et unus spíritus, sicut vocáti estis in una spe vocatiónis vestrae. Unus Dóminus, una fides, unum baptísma. Unus Deus, et Pater ómnium, qui est super omnes, et per ómnia, et in ómnibus nobis. Qui est benedíctus in saécula saeculórum. Amen.
Ef 4, 1-6
Čitanje Poslanice bl. Pavla apostola Efežanima. Braćo, ja Gospodnji sužanj molim vas da živite dostojno zvanja u kojemu ste pozvani, sa svom poniznosti, krotkosti i strpljivosti, podnoseći jedan drugoga u ljubavi. Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste pozivom pozvani k jednoj nadi. Jedan Gospodin, jedna vjera, jedan krst, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i za sve i u svima nama, koji je blagoslovljen u vijeke vjekova. Amen.

Graduále + AllelúiaGradual + Aleluja
Ps 32, 12 et 6
Beáta gens, cuius est Dóminus Deus eórum: pópulus, quem elégit Dóminus in hereditátem sibi. Verbo Dómini caeli firmáti sunt: et spíritu oris eius omnis virtus eórum.
Ps 32, 12 i 6
Blago narodu kojemu je Bog Gospodin, puku koji on izabra sebi za baštinu! Riječju su Gospodnjom stvorena nebesa, i dahom njegovih usta sva vojska njihova.
Ps 101, 2
Allelúia, allelúia.
Dómine, exáudi oratiónem meam, et clamor meus ad te pervéniat. Allelúia.
Ps 101, 2
Aleluja, aleluja.
Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj k tebi da dođe. Aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Mt 22, 34–46
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Accessérunt ad Iesum pharisaéi: et interrogávit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum: Magíster, quod est mandátum magnum in lege? Ait illi Iesus: Díliges Dóminum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota ánima tua, et in tota mente tua. Hoc est máximum et primum mandátum. Secúndum autem símile est huic: Díliges próximum tuum, sicut teípsum. In his duóbus mandátis univérsa lex pendet, et prophétae. Congregátis autem pharisaéis, interrogávit eos Iesus, dicens: Quid vobis vidétur de Christo? Cuius fílius est? Dicunt ei: David. Ait illis: Quómodo ergo David in spíritu vocat eum Dóminum, dicens: Dixit Dóminus Dómino meo, sede a dextris meis, donec ponam inimícos tuos scabéllum pedum tuórum? Si ergo David vocat eum Dóminum, quómodo fílius eius est? Et nemo póterat ei respondére verbum: neque ausus fuit quisquam ex illa die eum ámplius interrogáre.
Mt 22, 34–46
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme pristupe k Isusu farizeji i između njih neki pismoznanac koji kušajući Isusa upita: Učitelju, koja je najveća zapovijed u zakonu? Isus mu odgovori: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom! Ovo je najveća i prva zapovijed. Druga je ovoj slična: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe! U ovim je dvjema zapovijedima sav zakon i proroci. A kada se skupe farizeji, upita ih Isus: Što vi mislite o Kristu? Čiji je on Sin? Odgovore mu: Davidov. Reče im: Kako ga onda David, potaknut od Duha, naziva Gospodinom, kad kaže: Reče Gospodin Gospodinu mojemu: Sjedi mi s desne strane, dok ne položim tvoje neprijatelje pod tvoje noge? Pa ako ga David naziva Gospodinom, kako mu može biti sin? I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječi, niti ga se tko od toga dana usudi više pitati.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Dan 9, 17, 18 et 19
Orávi Deum meum ego Dániel, dicens: Exáudi, Dómine, preces servi tui: illúmina fáciem tuam super sanctuárium tuum: et propítius inténde pópulum istum, super quem invocátum est nomen tuum, Deus.
Dn 9, 17, 18 i 19
Molio sam se Bogu svome ja Danijel govoreći: Usliši, Gospodine, molitve sluge svoga. Obasjaj licem svojim svetište svoje, milostivo pogledaj ovaj narod nad kojim je zazvano sveto ime tvoje, Bože.

SecrétaPrikazna molitva
Maiestátem tuam, Dómine, supplíciter deprecámur: ut haec sancta, quae gérimus, et a praetéritis nos delíctis éxuant, et futúris.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Veličanstvo tvoje, Gospodine, smjerno molimo da nas od prošlih i budućih prestupaka oslobodi ovo sveto djelo što ga izvršujemo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici
Múnera tibi, Dómine, nostrae devotiónis offérimus: quae et pro tuórum tibi grata sint honóre iustórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici
Prikazujemo ti, Gospodine, darove svoje odanosti, da ti budu mili zbog časti tvojih pravednika, a nama postanu spasonosni po tvom milosrđu.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio commúnisPredslovlje obično
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 75, 12-13
Vovéte, et réddite Dómino Deo vestro omnes, qui in circúitu eius affértis múnera: terríbili, et ei qui aufert spíritum príncipum: terríbili apud omnes reges terrae.
Ps 75, 12-13
Zavjetujte se i izvršite zavjete Gospodinu Bogu svojemu. Svi oko njega neka prinesu darove strašnome, njemu koji kroti duh knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sanctificatiónibus tuis, omnípotens Deus, et vítia nostra curéntur, et remédia nobis aetérna provéniant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Svemoćni Bože, neka nas tvoja posvetna otajstva iscijele od opačina i neka nam budu na vječnu pomoć.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici
Orémus.
Praesta nobis, quaésumus, Dómine: intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Eustáchio et Sóciis eius ; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Eustahije i drugovi, mučenici
Pomolimo se.
Daj nam, molimo, Gospodine, po zagovoru svojih svetih mučenika Eustahija i njegovih drugova da čistom dušom prihvatimo što smo ustima primili.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.