SRIJEDA, 21.II.2018.

Srijeda korizmenih kvatri

Feria II. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 24, 6, 3 et 22, Ps 24, 1-2
(Ps 24, 6, 3 et 22) Reminiscere miseratiónum tuárum, Dómine, et misericórdiae tuae, quae a saéculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis nostris. (Ps 24, 1-2) Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 24, 6, 3 et 22) Reminiscere miseratiónum tuárum, Dómine, et misericórdiae tuae, quae a saéculo sunt: ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israël, ex ómnibus angústiis nostris.
Ps 24, 6, 3 i 22, Ps 24, 1-2
(Ps 24, 6, 3 i 22) Spomeni se, Gospodine, svojih smilovanja i svoga milosrđa koje je odvijeka, da nikad ne zavladaju nad nama naši neprijatelji. Bože Izraelov, izbavi svoj narod od svih njegovih nevolja. (Ps 24, 1-2) K tebi, Gospodine, uzdižem svoju dušu, u tebe se uzdam. Ne daj da se postidim.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 24, 6, 3 i 22) Spomeni se, Gospodine, svojih smilovanja i svoga milosrđa koje je odvijeka, da nikad ne zavladaju nad nama naši neprijatelji. Bože Izraelov, izbavi svoj narod od svih njegovih nevolja.

OrátioMolitva
Orémus.
Flectámus génua. - Leváte.
Preces nostras, quaésumus, Dómine, cleménter exáudi: et contra cuncta nobis adversántia, déxteram tuae maiestátis exténde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignimo koljena. - Ustanite.
Usliši milostivo, molimo, Gospodine, naše molitve i protiv svega što nam se protivi ispruži desnicu svoga veličanstva.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
Exodi 24, 12-18
Léctio libri Exodi. In diébus illis: Dixit Dóminus ad Móysen: Ascénde ad me in montem, et esto ibi: dabóque tibi tábulas lapídeas, et legem ac mándata quae scripsi: ut dóceas fílios Israel. Surrexérunt Móyses et Iósue miníster eius: ascendénsque Móyses in montem Dei, senióribus ait: Exspectáte hic donec revertámur ad vos. Habétis Aaron et Hur vobíscum: si quid natum fúerit quaestiónis, referétis ad eos. Cumque ascendísset Móyses, opéruit nubes montem, et habitávit glória Dómini super Sínai, tegens illum nube sex diébus: séptimo autem die vocávit eum de médio calíginis. Erat autem spécies glóriae Dómini, quasi ignis ardens super vérticem montis, in conspéctu filiórum Israel. Ingressúsque Móyses médium nébulae, ascéndit in montem: et fuit ibi quadragínta diébus, et quadragínta nóctibus.
Izl 24, 12-18
Čitanje knjige Izlaska. U one dane reče Gospodin Mojsiju: Popni se k meni na goru i ostani ondje. Dat ću ti kamene ploče, zakon i zapovijedi, što sam ih napisao, da poučiš sinove Izraelove. Ustade Mojsije i njegov pomoćnik Jozua. Kad je Mojsije ulazio na Božju goru, reče starješinama: Počekajte nas ovdje, dok se ne vratimo. Aron i Hur su s vama. Ako se pojavi kakvo pitanje, iznesite ga pred njih. Kad se Mojsije popeo, oblak je prekrio goru. Slava je Gospodnja prebivala nad Sinajem. Za šest dana prekrivao ga je oblak. Sedmog dana Gospodin iz oblaka progovori Mojsiju. Očima se sinova Izraelovih pokaza slava Gospodnja kao gorući plamen na vrhuncu gore. Uđe Mojsije u oblak i pope se na goru. Ostao je ondje četrdeset dana i četrdeset noći.

GraduáleGradual
Ps 24, 17-18
Tribulatiónes cordis mei dilatátae sunt: de necessitátibus meis éripe me, Dómine. Vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea.
Ps 24, 17-18
Umnožile su se nevolje mog srca. Iz mojih me tjeskoba izbavi, Gospodine. Pogledaj moju bijedu i moju muku i oprosti sve moje prestupke.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Devotiónem pópuli tui, quaésumus, Dómine, benígnus inténde: ut, qui per abstinéntiam macerántur in córpore, per fructum boni óperis reficiántur in mente.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Blago pogledaj, molimo, Gospodine, na odanost svoga naroda da se oni koji se odricanjem tjelesno trape plodom dobroga djela duhovno okrijepe.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

LéctioČitanje
III Reg 19, 3-8
Léctio libri Regum. In diébus illis: Venit Elías in Bersabée Iuda, et dimísit ibi púerum suum, et perréxit in desértum, viam uníus diéi. Cumque venísset, et sedéret subter unam iuníperum, petívit ánimae suae ut morerétur, et ait: Súfficit mihi, Dómine, tolle ánimam meam: neque enim mélior sum, quam patres mei. Proiecítque se, et obdormívit in umbra iuníperi: et ecce Angelus Dómini tétigit eum, et dixit illi: Surge et cómede. Respéxit, et ecce ad caput suum subcinerícius panis, et vas aquae: comédit ergo et bibit, et rursum obdormívit. Reversúsque est Angelus Dómini secúndo, et tétigit eum, dixítque illi: Surge, cómede: grandis enim tibi restat via. Qui cum surrexísset, comédit, et bibit, et ambulávit in fortitúdine cibi illíus quadragínta diébus, et quadragínta nóctibus, usque ad montem Dei Horeb.
1* Kr 19, 3-8
Čitanje knjige Kraljeva. U one dane dođe Ilija u Bersabeju Judinu i ondje ostavi svoga slugu i udalji se sam u pustinju dan hoda. I sjede pod smreku i zaželi umrijeti pa reče: Dosta mi je svega, Gospodine. Uzmi me, jer nisam bolji od svojih otaca. Potom legne i zaspi u sjeni smreke. Dođe anđeo Gospodnji, dotakne ga i reče mu: Ustani i jedi! Pogleda i kod glave ugleda kruh pečen pod crijepnjom i posudu s vodom. Ilija pojede, popije i ponovo zaspi. Anđeo se Gospodnji vrati, takne ga i reče mu: Ustani, jedi, jer te još čeka dalek put. On ustade, blagova, napije se i okrijepljen onim jelom putovao je četrdeset dana i četrdeset noći do Božje gore Horeba. [* Vulgata Sixto-Clementina sadrži četiri knjige o kraljevima, od kojih se prve dvije u drugim novijim izdanjima označavaju kao knjige o Samuelu: I Reg, II Reg, III Reg, IV Reg odgovaraju 1 Sam, 2 Sam, 1 Kr, 2 Kr]

TractusZavlaka
Ps 24, 17 et 18 et 1-4
De necessitátibus meis éripe me, Dómine: vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea. Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei. Etenim univérsi qui te exspéctant, non confundéntur: confundántur omnes faciéntes vana.
Ps 24, 17 i 18 i 1-4
Iz tjeskoba mojih izbavi me, Gospodine. Pogledaj poniženje moje i muku moju i oprosti sve grijehe moje. Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne daj da se zastidim. Neka mi se ne rugaju neprijatelji moji. Jer se neće smesti nitko koji tebe čeka. Neka se smetu svi oni koji zlo žive.

EvangéliumEvanđelje
Mt 12, 38-50
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Respondérunt Iesu quidam de scribis et pharisaéis, dicéntes: Magíster, vólumus a te signum vidére. Qui respóndens, ait illis: Generátio mala et adúltera signum quaerit: et signum non dábitur ei, nisi signum Ionae prophétae. Sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diébus et tribus nóctibus: sic erit Fílius hóminis in corde terrae tribus diébus et tribus nóctibus. Viri Ninivítae surgent in iudício cum generatióne ista, et condemnábunt eam: quia paeniténtiam egérunt in praedicatióne Ionae. Et ecce plus quam Ionas hic. Regína Austri surget in iudício cum generatióne ista, et condemnábit eam: quia venit a fínibus terrae audíre sapiéntiam Salomónis. Et ecce plus quam Sálomon hic. Cum autem immúndus spíritus exíerit ab hómine, ámbulat per loca árida, quaerens réquiem, et non ínvenit. Tunc dicit: Revértar in domum meam, unde exívi. Et véniens ínvenit eam vacántem, scopis mundátam, et ornátam. Tunc vadit, et assúmit septem álios spíritus secum nequióres se, et intrántes hábitant ibi: et fiunt novíssima hóminis illíus peióra prióribus. Sic erit et generatióni huic péssimae. Adhuc eo loquénte ad turbas, ecce mater eius et fratres stabant foris, quaeréntes loqui ei. Dixit autem ei quidam: Ecce mater tua et fratres tui foris stant quaeréntes te. At ipse respóndens dicénti sibi, ait: Quae est mater mea, et qui sunt fratres mei? Et exténdens manum in discípulos suos, dixit: Ecce mater mea et fratres mei. Quicúmque enim fécerit voluntátem Patris mei, qui in caelis est: ipse meus frater, et soror, et mater est.
Mt 12, 38-50
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme neki od književnika i farizeja rekoše Isusu: Učitelju, htjeli bismo vidjeti od tebe koji znak. On im odgovori: Znak traži pokvareni i nevjernički naraštaj, ali mu se neće dati drugi znak osim proroka Jone. Kao što je Jona bio tri dana i tri noći u utrobi morske nemani, tako će Sin čovječji ostati u krilu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će na sudu ustati s ovim naraštajem i osudit će ga, jer su se obratili na Jonino propovijedanje. A, evo, ovdje je veći od Jone! Kraljica će Juga na sudu ustati s ovim naraštajem i osudit će ga, jer je ona došla s kraja zemlje, da čuje Salomonovu mudrost. A ovdje je veći od Salomona! Kada nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći mir, ali ga ne nalazi. Tada pomisli u sebi: Vratit ću se u svoju kuću, odakle sam izišao. Kad dođe, nađe je praznu, pometenu i uređenu. Ponovo otiđe i dovede sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe te uđe i tu se nastani. I tako kasnije onome čovjeku bude gore nego prije. Tako će biti i ovome pokvarenom naraštaju. Dok je on još govorio narodu, čekala je vani njegova majka i braća želeći govoriti s njim. Netko mu javi: Tvoja majka i tvoja braća su vani i čekaju te. A on zapita onoga koji mu je to javio: Tko je moja majka i tko su moja braća? I pruži ruku prema svojim učenicima i reče: Evo moje majke i moje braće! Tko god vrši volju moga Oca, on je moj brat i sestra i majka.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 47-48
Meditábor in mandátis tuis, quae diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quae diléxi.
Ps 118, 47-48
Razmišljat ću o tvojim zapovijedima koje veoma ljubim. I svoje ću ruke uzdići k tvojim zapovijedima koje volim.

SecrétaPrikazna molitva
Hóstias tibi, Dómine, placatiónis offérimus: ut et delícta nostra miserátus absólvas, et nutántia corda tu dírigas.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Prikazujemo ti, Gospodine, pomirbene prinose da i grijehe naše milostivo odriješiš i kolebljiva srca upravljaš.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 5, 2-4
Intéllige clamórem meum: inténde voci oratiónis meae, Rex meus, et Deus meus: quóniam ad te orábo, Dómine.
Ps 5, 2-4
Čuj moj vapaj, pripazi na glas moje molitve, Kralju moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospodine.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Tui, Dómine, perceptióne sacraménti, et a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium liberémur insídiis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Primanjem tvoga otajstva, Gospodine, očistili se od naših tajnih grijeha i oslobodili od neprijateljskih zasjeda.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Mentes nostras, quaésumus, Dómine, lúmine tuae claritátis illústra: ut vidére possímus, quae agénda sunt; et, quae recta sunt, ágere valeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Obasjaj naše duše, molimo, Gospodine, svjetlom svoga sjaja, da uzmognemo vidjeti što treba činiti i možemo činiti što je pravo.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.