PONEDJELJAK, 21.V.2018.

Duhovski ponedjeljak

Dan u osmini I. razreda

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 80, 17, Ps 80, 2
(Ps 80, 17) Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúia:
et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia.
(Ps 80, 2) Exsultáte Deo adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 80, 17) Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúia:
et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia.
Ps 80, 17, Ps 80, 2
(Ps 80, 17) Nahranio ih je najboljom pšenicom, aleluja.
I nasitio ih je medom iz pećine, aleluja, aleluja.
(Ps 80, 2) Kličite Bogu, našem pomagaču! Veličajte Boga Jakovljeva.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 80, 17) Nahranio ih je najboljom pšenicom, aleluja.
I nasitio ih je medom iz pećine, aleluja, aleluja.

Na ovoj misi govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Deus, qui Apóstolis tuis Sanctum dedísti Spíritum: concéde plebe tuae piae petitiónis efféctum; ut, quibus dedísti fidem, largiáris et pacem.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bože, koji si svojim apostolima dao Duha Svetoga, dopusti puku svomu da postigne što pobožno moli te daruj mir onima kojima si dao da vjeruju.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istog Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Act 10, 34 et 42-48
Léctio Actuum Apostolórum. In diébus illis: Apériens Petrus os suum, dixit: Viri fratres, nobis praecépit Dóminus praedicáre pópulo: et testificári, quia ipse est, qui constitutes est a Deo iudex vivórum et mortuórum. Huic omnes prophétae testimónium pérhibent, remissiónem peccatórum accípere per nomen eius omnes, qui credunt in eum. Adhuc loquénte Petro verba haec, cécidit Spíritus Sanctus super omnes, qui audiébant verbum. Et obstupuérunt ex circumcision fidéles, qui vénerant cum Petro: quia et in natiónes grátia Spíritus Sancti effúsa est. Audiébant enim illos loquéntes linguis, et magnificántes Deum. Tunc respóndit Petrus: Numquid aquam quis prohibére potest, ut non baptizéntur hi, qui Spíritum Sanctum accepérunt sicut et nos? Et iussit eos baptizári in nómine Dómini Iesu Christi.
Dj 2, 10, 34 i 42-48
Čitanje Djela apostolskih. U one dane progovori Petar: Ljudi, braćo! Gospodin nam je zapovjedio da narodu propovijedamo i svjedočimo da je on postavljen od Boga za suca živima i mrtvima. Svi proroci svjedoče za njega, da svi koji vjeruju u njega dobivaju po njemu oprost od grijeha. Dok je još Petar govorio ove riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali govor. I vjernici od obrezanika koji su došli s Petrom začudiše se što se i na neznabošce izlila milost Duha Svetoga, jer su ih čuli gdje govore jezicima i veličaju Boga. Tada Petar reče: Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? I zapovjedi da budu kršteni u ime Gospodina Isusa Krista.

AllelúiaAleluja
Act 2, 4
Allelúia, allelúia.
Loquebántur váriis linguis Apóstoli magnália Dei. Allelúia.
[Hic genuflectitur] Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Act 2, 4
Aleluja, aleluja.
Stadoše apostoli govoriti tuđim jezicima o divnim djelima Božjim. Aleluja.
[Ovdje se poklekne] Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika i zapali u njima oganj svoje ljubavi.

SequéntiaPosljednica
Veni, Sancte Spíritus,/Et emítte caélitus/Lucis tuae rádium.
Veni, pater páuperum,/Veni, dator múnerum,/Veni, lumen córdium.
Consolátor óptime,/Dulcis hospes ánimae,/Dulce refrigérium.
In labóre réquies,/In aestu tempéries,/In fletu solátium.
O lux beatíssima,/Reple cordis íntima/Tuórum fidélium.
Sine tuo númine,/Nihil est in hómine,/Nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum,/Riga quod est áridum,/Sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,/Fove quod est frígidum,/Rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus,/In te confidéntibus,/Sacrum septenárium.
Da virtútis méritum,/ Da salútis éxitum,/Da perénne gáudium.
amen, allelúia.
Dođi, duše presveti, /Sa neba nas posjeti /Zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,/Djelitelju dara svih,/Dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag, /Ti nebeski Goste drag, /Pun miline hlade tih.
Umornima odmore,/U vrućini lahore,/Razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,/Sjaj u srcu puka svog,/Napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega /Svi smo mi bez ičega,/Tonemo u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,/Suha srca zalivaj, /Vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,/ Zagrij grudi ledene,/Ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,/Što se u te ufaju, /Sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu/I smrt lijepu, blaženu,/Daj vjekovit svima raj.
amen, aleluja.

EvangéliumEvanđelje
Io 3, 16-21
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Dixit Iesus Nicodémo: Sic Deus diléxit mundum, ut Fílium suum unigénitum daret: ut omnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam aetérnam. Non enim misit Deus Fílium suum in mundum, ut iúdicet mundum, sed ut salvétur mundus per ipsum. Qui credit in eum, non iudicátur; qui autem non credit, iam iudicátus est: quia non credit in nómine unigéniti Fílii Dei. Hoc est autem iudícium: quia lux venit in mundum, et dilexérunt hómines magis ténebras quam lucem: erant enim eórum mala ópera. Omnis enim qui male agit, odit lucem, et non venit ad lucem, ut non arguántur ópera eius: qui autem facit veritátem, venit ad lucem, ut manifesténtur ópera eius, quia in Deo sunt facta.
Iv 3, 16-21
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji vjeruje u njega, nego da ima život vječni. Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko u njega vjeruje, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen jer ne vjeruje u Božjega Jedinorođenog Sina. A to je osuda što je svjetlost došla na svijet, ali ljudi su ljubili više tamu nego svjetlost jer su bila opaka njihova djela. Svaki koji čini zlo mrzi svjetlost i ne ide na svjetlost da se ne pokažu njegova djela. A onaj koji živi po istini, dolazi na svjetlost da se očituju njegova djela jer su učinjena u Bogu.

Na ovoj misi govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 17, 14 et 16
Intónuit de caelo Dóminus, et Altíssimus dedit vocem suam: et apparuérunt fontes aquárum, allelúia.
Ps 17, 14 i 16
S neba je zagrmio Gospodin. Višnji je dao glas svoj i pojaviše se izvori voda, aleluja.

SecrétaPrikazna molitva
Propítius, Dómine, quaésumus, haec dona sanctífica: et, hóstiae spiritális oblatióne suscépta, nosmetípsos tibi pérfice munus aetérnum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Molimo, Gospodine, posveti milostivo ove darove i primivši prikazanje duhovne žrtve učini i nas same sebi vječnim darom.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Spíritu SanctoPredslovlje Duha Svetoga
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes caelos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On uziđe nad sva nebesa, sjede uz tvoju desnu, te obećanog Duha Svetoga na današnji dan izli na posinjenu djecu. – Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave govoreći bez prestanka:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Io 14, 26
Spíritus Sanctus docébit vos, allelúia,
quaecúmque díxero vobis, allelúia, allelúia.
Iv 14, 26
Duh će vas Sveti poučiti, aleluja,
o svemu što vam kažem, aleluja, aleluja.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Adésto, quaésumus, Dómine, pópulo tuo: et, quem mystériis caeléstibus imbuísti, ab hóstium furóre defénde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Bliz budi, molimo, Gospodine, puku svomu i brani od neprijateljskog bijesa one koje si nahranio nebeskim tajnama.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.